1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 czerwca 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-07-06 • Osiągnięcia ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Był to wyjątkowy rok, skłaniający do refleksji i przemyśleń. W piątek 26 czerwca ósmoklasiści odebrali świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej. Tegoroczne zakończenie odbyło się w wyjątkowych warunkach bez udziału społeczności szkolnej, nauczycieli oraz rodziców w odpowiednim reżimie sanitarnym. Wielu uczniów kończących naszą szkołę zasługuje na wyróżnienie. Na szczególna uwagę zasługują:

- Kornelia Lemańczyk która  została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Chemii oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2019/2020.

W bieżącym roku szkolnym została finalistką Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej, a w 2018/19 była laureatką tego konkursu. Ponadto w tym roku szkolnym została  laureatką 2 miejsca wojewódzkiego konkursu z biologii -Zdolni z Pomorza w Pomorskiej Lidze Zadaniowej oraz finalistką z chemii, fizyki i matematyki w tym samym konkursie w bieżącym roku szkolnym.

Za tytuł laureata z biologii w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w ubiegłym roku szkolnym otrzymała stypendium  Marszałka Województwa Pomorskiego.

Od klasy czwartej do ósmej włącznie, co roku miała  bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Jest też laureatką pierwszego miejsca XVI Powiatowego Konkursu  Matematyczno- Przyrodniczego ,,Czar Par”.

- Julia Piotrowska w bieżącym roku szkolnym została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, ponadto jest trzykrotną finalistką Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej, laureatką pierwszego miejsca powiatowego Turnieju Wiedzy Językowej i Krajoznawczej Angielskiego Obszaru Językowego, laureatką drugiego miejsca powiatowego konkursu ,,Humanistyczne Potyczki” i finalistką wojewódzkiego konkursu z biologii -Zdolni z Pomorza w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w roku szkolnym 2018/19,

- Alan Bluma w bieżącym roku szkolnym został  finalistą wojewódzkiego konkursu z kompetencji społecznych -Zdolni z Pomorza w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, laureatem pierwszego miejsca powiatowego Turnieju Wiedzy Językowej i Krajoznawczej Angielskiego Obszaru Językowego, laureatem  pierwszego miejsca XVI Powiatowego Konkursu  Matematyczno- Przyrodniczego ,,Czar Par” oraz laureatem pierwszego miejsca Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych,

- Mikołaj Drążkowski  w ubiegłym roku szkolnym został Finalistą wojewódzkiego konkursu z informatyki -Zdolni z Pomorza w Pomorskiej Lidze Zadaniowej,

- Julia Frankenstein odniosła sukces w powiatowych konkursachzajęła 2 miejsce w ubiegłym roku szkolnym w konkursie ,,Humanistyczne Potyczki”

i w bieżącym  pierwsze miejsce w powiatowym Turnieju Wiedzy Językowej

i Krajoznawczej Angielskiego Obszaru Językowego,

- Malwina Cieplińska i Dmytro Urazmanow są laureatami pierwszego miejsca Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych,
-Beniamin Cysewski laureatem drugiego miejsca wojewódzkiego konkursu Matematyczno-Plastycznego w ubiegłym roku szkolnym,

- Adrian Remus  laureatem wielu zawodów lekkoatletycznych i meczów piłki nożnej. W czerwcu 2018 r. na mistrzostwach Polski w Łodzi zajął pierwsze miejsce i dzięki temu powołany został na  Międzynarodowy  Puchar Lekkoatletyczny w Łowiczu gdzie wywalczył drugie miejsce bijąc kolejny rekord życiowy.

Na wyróżnienie  sportowe zasługuje wielu chłopców i dziewcząt tej klasy, którzy aktywnie uczestniczyli w wielu zawodach sportowych odnosząc sukcesy. Niestety w tym roku szkolnym ze względu na pandemię, wiele imprez sportowych się nie odbyło.

Warto wspomnieć o uczniach, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem.  Do grona wyróżnionych uczniów należą:

Kornelia Lemańczyk               5,89

Julia Frankenstein                            5,50

Julia Piotrowska                     5,44

Malwina Cieplińska               5,11

Dominika Rumel Czarnowska         5,11

Martyna Gliszczyńska            4,94

Paulina Gliszczyńska              4,94

Alan Bluma                            4,83

Amelia Gliszczyńska              4,83

Wszystkim naszym ósmoklasistom życzymy wielu sukcesów na dalszej ścieżce edukacji.

FOTORELACJA>>>>

 

 

Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!