1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 lipca 2024r.
GMINA BRUSY • Insygnia Napisz do nas!
Insygnia
Herb i Flaga Gminy9 września 1999 roku Rada Miejska w Brusach uchwałą nr VIII-106/99 ustanowiła nowy herb i flagę gminną.

Do tego czasu w herbie gminy był półgryf w koronie w polu górnym, zaś w polu dolnym zielone świerki na błękitnym tle. Według opinii specjalistów z Centrum Heraldyki Polskiej z Warszawy niewłaściwie dokonano stylizacji gryfa poprzez dodanie mu korony oraz dobrano nieodpowiednie barwy herbu. Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie nowe przepisy, związane z reformą ustrojową państwa. W związku z tym zaprojektowana flaga i herb gminny musiały uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niezbędne zatem się stało dostosowanie uchwalonego w 1986 roku znaku do zasad heraldyki i tradycji historycznych.

„… i czuwasz, bo Skrzydła jakby w locie zawisły

i sprężył się do ciosu drapieżny pazur.”

Słownik języka polskiego łączy gryfa z mitologią starożytną, gdzie jakoby miał strzec skarbów Apollina. Według greckich i rzymskich pisarzy posiadał głowę, szyję, szpony i skrzydła orła, od lwa przejmując tułów, łapy i ogon. Dodatkowo jego szyję ozdabiały rybie łuski. Zamieszkiwać miał Etiopię, Arabię i Indie, a jego postać często wykorzystywano w motywach dekoracyjnych.

W średniowieczu gryf przedostał się do heraldyki i bestariuszy – opowieści rycerskich. Popularność gryfa wiązała się z cechami nadawanymi temu mistycznemu zwierzęciu. Dziwny twór symbolizuje bowiem zwinność i potęgę (orzeł) i siłę (lew). Nic więc w tym nadzwyczajnego, że gryf jest znakiem herbowym wielu miast, w tym szczególnie pomorskich.

„ Gryfie, Orlęcia Białego odwieczny druhu,

strzeż szlaku wolnego ku mocy i chwale (…)”

Według legendy Lechici jako herb posiadali najpierw byka w chorągwi, dopiero później zaczęli posługiwać się symbolem orła białego. Połączenie obu dało z czasem legendarną postać gryfa, choć nie do końca wyjaśniona jest zamiana byka w lwa.

Tradycja powiada, że już ojciec Popiela używał symbolu gryfa. Tak mówią podania. Wierzyć, nie wierzyć? Prawdą natomiast jest to, że od XII wieku mityczny stwór pojawia się na pieczęciach herbowych Książąt Pomorskich. W 1466 roku gryf stał się godłem Pomorza wschodniego, później był herbem województwa pomorskiego. To już prawie tysiąc lat powiązań gryfa z Polską. Jego obecność nasiliła się w ciągu ostatniego stulecia. Legendarny zwierz stał się symbolem czasopism i organizacji działających na Pomorzu. Do najbardziej znanych należą „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich” założone przez Aleksandra Majkowskiego na początku XX wieku czy Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” z czasów okupacji niemieckiej. Czarny gryf na złotym tle zdobi także sztandar Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Nowy herb Brus przygotowali specjaliści z centrum Heraldyki Polskiej. Na srebrnym tle w polu górnym czerwony półgryf trzyma w szponach błękitną literę B, w polu dolnym błękitnym znajdują się trzy złote świerki. Flaga gminy Brusy to prostokątny biały płat z wizerunkiem czerwonego półgryfa trzymającego w szponach błękitną literę B.Na obu końcach płata znajdują się błękitnepasy pionowe. Proporcje flagi ustalono na 5:8. Barwami gminy są czerwona, biała, żółta i błękitna.

Cytaty za: Andrzej Bukowski, Gryfie stworze mityczny…

Sztandar Rady MiejskiejAwers sztandaru.


Rewers sztandaru.REGULAMIN

używania sztandaru Rady Miejskiej w Brusach.

§ 1.

Sztandar Rady Miejskiej ustanowiony uchwałą Nr VI-68/03 z dnia 15 września 2003 r.. jest zewnętrznym znakiem symbolizującym organ uchwałodawczy gminy Brusy.

§ 2.

Poczet sztandarowy stanowi chorąży z dwuosobową asystą.Osoby występujące w poczcie sztandarowym ubrane są w garnitury i przepasane są przez prawe ramię szarfą koloru niebieskiego.

§ 3.

Sztandar Rady Miejskiej może być eksponowany:
w sali obrad Rady Miejskiej, w miejscu odbywania uroczystości oficjalnych, w których uczestniczą upoważnieni przedstawiciele władz samorządowych gminy Brusy, podczas oficjalnych spotkań Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza Brus,przy podpisywaniu umów i porozumień.

§ 4.

1. Sztandar Rady Miejskiej wprowadzany jest podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady. Radni po złożeniu ślubowania oddają cześć chorągwi przyklękając i całując kraj jej płata.

2. Sztandar wprowadzany jest ponadto na uroczyste sesje Rady, podczas pogrzebów Honorowych i Zasłużonych obywateli oraz tam, gdzie gmina jest reprezentowana urzędowo.

Decyzje dotyczące udziału sztandaru Rady w uroczystościach oraz składu pocztu sztandarowego podejmuje Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącymi i Burmistrzem Brus.

Pliki do ściągnięcia:
Regulaminu używania sztandaru Rady Miejskiej w Brusach oraz insygniów (28 kB)
Flaga (172 kB)
Herb Brus (25 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!