1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 28 maja 2024r.
GMINA BRUSY • Patron Napisz do nas!
 

Błogosławiony Ksiądz Józef Jankowski
17.11.1910 - 16.10.1941

 

 

Ksiądz Józef Jankowski urodził się 17 listopada 1910 roku w miejscowości Czyczkowy w gminie Brusy, powiecie chojnickim na Pomorzu w rodzinie wielodzietnej.
W 1924 roku rozpoczął naukę w palotyńskim gimnazjum w Sucharach

Dalsza naukę -szkołę średnią ukończył w Collegium Marianum " w Wadowicach, na Kopcu. Należał tu do kółka misyjnego i gimnazjalnej orkiestry.

Był pilnym i zdyscyplinowanym uczniem . W czasie wakacji pomagał rodzicom w pracach polowych.. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjalnej w 1929 roku został przyjęty do nowicjatu w Ołtarzewie.. po jego ukończeniu wrócił do Wadowic, aby ukończyć gimnazjum. Wielki wpływ na jego rozwój duchowy miał lektura" Dzieje duszy" św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Studia filozoficzno- teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W życiu duchowym stawiał sobie wysokie wymagania. Walczył ze złymi skłonnościami .Zdobywał cnoty; pobożności, skromności, pracowitości.

W Sucharach odbył II rok studiów. Utrzymywał stały kontakt z rodziną , dbając o jej dobro duchowe, czego przykładem są jego listy do najbliższych.
Po skończeniu filozofii zaczął studia teologiczne w Sucharach i Ołtarzewie.

10 maja 1934 roku otrzymał tonsurę i święcenia niższe z rąk ks. Kardynała Augusta Hlonda , ówczesnego prymasa Polski.5 maja 1935 roku subdiakonat, a 5 lipca tegoż roku - diakonat.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Sucharach dnia 2 sierpnia 1936 roku z rąk biskupa gnieźnieńskiego Antoniego Lubitza.

W rok po skończeniu studiów rozpoczął pracę duszpasterską i katechetyczną w Ołtarzewie i okolicy.. Jako kapłan i pallotyn , z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy. Lubił pracę z dziećmi i dlatego w 1939 roku został sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom. Był też opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 roku . I wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji hitlerowskiej.

Pierwszym czynem potwierdzającym jego odwagę i gotowość na ofiarę z życia było w 1939 roku pozostanie wraz z kilkoma braćmi w seminarium w Ołtarzewie podczas ,gdy zbliżał się front .Miał dobre serce. Udzielał pomocy ludziom uciekającym przed działaniami wojennymi u progu wojny ,szukającymi schronienia i gościnności w gmachu seminarium .Nawet w czasie największego zagrożenia odprawiał mszę św. w kaplicy, spowiadał i udzielał komunii św. Nawet konających na polach bitewnych zaopatrywał na śmierć Gdy Niemcy zamienili seminarium na szpital wojenny zajął się aprowizacją domu. Po ich odejściu w 1939 roku gmach zamieszkiwało około 100 osób, więc dalej dbał o ich wyżywienie i ogrzewanie budynku. Nie zaniedbywał ubogich, głosił kazania , słuchał spowiedzi wypełniając wzorowo swe obowiązki duszpasterskie. 31 marca 1940 roku wybrano go mistrzem nowicjatu dla kleryków i braci.

Dnia 16 maja 1941 roku został wraz z innymi braćmi zakonnymi aresztowany przez gestapo i przewieziony na Pawiak w Warszawie. Po 2 tygodniach okrutnych tortur dnia 28 maja 1941 roku przewieziono go do obozu zagłady w Oświęcimiu. Ciężkie warunki obozowe przekraczały wytrzymałość jego organizmu. Wsparciem dla niego w ciężkich chwilach była modlitwa i zaufanie P. Bogu. Jako kapłan katolicki był szczególnie prześladowany i torturowany .Wyniszczony ciężką[pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę odszedł do PANA dnia 16. 10.1941 roku. Miał zaledwie 31 lat ,w tym 5 lat kapłaństwa.

Był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią , ale i też stanowczością,, solidnym wykonywaniem swoich obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia.
Jest porywającym wzorem dla młodzieży i kapłanów oraz dla wszystkich wiernych, ponieważ wiernie naśladując Chrystusa, dał świadectwo największej miłości. Sługa Boży ks J. Jankowski dał przykład męstwa i gotowości służenia bliźniemu z narażeniem własnego życia . Jego odwaga płynęła z głębokiej wiary w Opatrzność Bożą. Ponadto chciał naśladować Chrystusa i wypełniać Jego naukę… Jemu się to udało.

Jest wzorem dla młodych kapłanów i wszystkich wiernych , ponieważ naśladując Chrystusa ,dał największe świadectwo miłości bliźniego.

 

Dnia 13 czerwca 1999 roku został wyniesiony przez papieża Jana Pawła II w Warszawie na ołtarze- został beatyfikowany. Znalazł się wśród 108 polskich męczenników za wiarę i ojczyznę…
W parafii bruskiej też został doceniony.

W Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach w nawie bocznej obok ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego znajduje się pamiątkowa tablica ku jego czci .

Szkoła Podstawowa w Czyczkowach obrała go sobie za patrona i nosi jego imię. Dnia 16.10 .2004 roku został patronem miasta i gminy Brusy.

 

Źródła

 

1. Kietliński H., ks, Sac, Męczennik za wiarę . Błogosławiony ksiądz Józef Jankowski- SAC /1910-1941 , Ząbki 1999
2. Kotewicz ,/ ks./ Oni stąd wyszli, Pelplin 2000
3. Moroza W ./ks./Dako A, Męczennik za wiarę 1939-1945
4. Bruskie księgi metrykalne. Księga chrztów 1910 nr 315
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!