1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 lipca 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Był to wyjątkowy rok, skłaniający do refleksji i przemyśleń. W piątek 26 czerwca ósmoklasiści odebrali świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej. (...) więcej

Nasi uczniowie wzięli udział w zmaganiach konkursowych Pomorskiej Ligi Zadaniowej projektu Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. (...) więcej

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły znaleźli się wśród dwudziestu najlepszych uczestników konkursu internetowego adresowanego do 72 600 uczniów Szkół (...) więcej

Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach dziękuje pracownikom Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za nominację do Gaszyn Challenge. Jednocześnie (...) więcej

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka stały pod wielkim znakiem zapytania. Chcąc pogodzić dotychczasowe obostrzenia i zarazem atmosferę na którą cały rok czeka każdy z nas organizatorzy (...) więcej

Aby zachęcić uczniów do oderwania się od komputerów i wyjścia na łono natury, pani Maria Czapiewska, nauczycielka świetlicy SP2 w Brusach, zaproponowała uczniom konkurs (...) więcej

W sobotę dnia 16.05.2020 r. uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach przystąpili do zawodów międzyklasowych pod nazwą „Liczymy kroki”. (...) więcej

Dnia 12.03.2020r. uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni mieli okazję porozmawiać z doradcą zawodowym ze Szkolnego Ośrodka Kariery (...) więcej

Dnia 12.02.2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni mieli możliwość oglądać projekcję edukacyjną odkrywającą wiedzę o morskim życiu na Ziemi. Podczas (...) więcej

Dnia 28 lutego w Szkole Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach została zorganizowana „Noc w szkole” dla uczniów klasy V. Wydaje się niemożliwe, aby (...) więcej

20  lutego 2020r. w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zorganizowana przez (...) więcej

24 lutego 2020 r. w Starogardzie Gdańskim odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt.  W turnieju wzięły udział reprezentacje (...) więcej

10 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt.  W turnieju wzięły udział reprezentacje pięciu „najlepszych” (...) więcej

We wtorek i środę nasze przedszkole odwiedziły rzadko spotykane zwierzaki. Przybyły one do nas z ośrodka rekreacyjno- rozrywkowego „Ranczowisko” mieszczącego się w Cekanowie. (...) więcej

W dniu dzisiejszym (27.02.2020 r.) dzieci z grupy Krasnoludki gościły u siebie Panią Renatę Wardyn- asystentkę stomatologiczną. Pani Renata opowiedziała przedszkolakom, jak wygląda praca (...) więcej

W lutym Przedszkole w Brusach po raz kolejny odwiedziła Pani Kasia ze swoją bajeczką: „O Dziadku Mrozie i Stachu szczęściarzu”. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały pięknej (...) więcej

28 lutego 2020 roku w progi naszej biblioteki szkolnej zawitały klasy pierwsze.          Po krótkim montażu słownym przedstawionym przez (...) więcej

W piątek 21 lutego w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbył się bal karnawałowy. Dzieci w kolorowych strojach i przebraniach bawiły się do rytmów muzyki. Nie zabrakło także konkursów (...) więcej

„Rzepkę” Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów i pod nadzorem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Czyczków, dzieci z grupy Krasnoludki mogły zobaczyć w inscenizacji (...) więcej

W grupach przedszkolnych realizowano tematykę związaną z muzyką. W tym czasie towarzyszyło nam hasło „MUZYKA JEST WSZĘDZIE” o czym przekonaliśmy się na własnej skórze. W (...) więcej

W środę 5 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej chłopców. W turnieju wzięły udział reprezentacje pięciu (...) więcej

W środę 29 stycznia 2020 r. uczniowie  klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach wybrali się do Chaty Kaszubskiej w Brusach – Jagliach, by w ramach (...) więcej

W karnawale same bale, więc i u nas nie mogło być inaczej. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Nasz bal rozpoczęliśmy (...) więcej

W dniu 7 lutego 2020 r. dzieci z grup: „Motyle, „Żabki” i „Zuchy”” wybrały się na wycieczkę do lasu w Leśnictwie Czersk. Celem tego wyjazdu było (...) więcej

W miniony wtorek 4 lutego w naszym przedszkolu można było usłyszeć, głośno rozbrzmiewającą muzykę. Wszystko to za sprawą zaproszonego gościa, pana Sławka, który prezentował (...) więcej

W czwartek 4 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt.  W turnieju wzięły udział (...) więcej

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dnia 30 stycznia przedszkolaki z grupy 0a zaprosiły swoje babcie i (...) więcej
2020-02-13 • II MIEJSCE LENY!

Jubileuszowa edycja XX  Konkursu Plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej” odbyła się 20 grudnia  2019 r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Lena (...) więcej

Okres Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna oraz spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości; aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie jak co roku (...) więcej

19 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się koncert bożonarodzeniowy. Wydarzenie jest już coroczną tradycją w (...) więcej

8 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie dla uczniów biorących udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Od września 2019 r. osiemnaścioro dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnie (...) więcej

Szóstego grudnia bieżącego roku troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Mikołajkowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Zalesiu. Z dyktandem (...) więcej

Dnia 31 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Dzień Babci i Dziadka. Pani dyrektor Renata Stoltmann serdecznie przywitała zebranych gości oraz złożyła im życzenia. (...) więcej

W środę 29 stycznia dzieci z grup "Skrzaty", "Motyle" oraz "Zuchy" wybrały się do Centrum Kultury w Chojnicach na spektakl pod tytułem "Przyjaciele z (...) więcej

W styczniu po raz kolejny odwiedziła nasze przedszkole Pani Kasia Bajeczka ze swoim teatrzykiem z koszyka. Dzieci miały możliwość obejrzenia bajki pt. "Dzwonki Bożego Narodzenia", (...) więcej

Styczeń to miesiąc, w którym "Stokrotki" zdobywały wiedzę o pracy pani bibliotekarki. Odwiedziły bibliotekę, zapoznały się z jej zbiorami. Dowiedziały się jak powinny (...) więcej

Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II wzięły udział w XVI konkursie jasełek w języku kaszubskim. Przedszkolaki pokazały przedstawienie (...) więcej

Podczas XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, który odbył się 13.12.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach Gminę Brusy reprezentowała Kornelia Lemańczyk, (...) więcej

W dniu 9.01.2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się IX Gminny Konkurs Muzyczny "Hej kolęda ...- jak to leciało? Naszą szkołę reprezentowały uczennice w (...) więcej

W auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie, wzorem lat poprzednich  odbyło się spotkanie wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Pelplińskiej z ks. Biskupem Diecezjalnym (...) więcej

W środę, 18 grudnia, w szkole w Kosobudach odbyło się wyjątkowe spotkanie dla wszystkich uczniów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego naszej szkoły. (...) więcej

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który wprawia Nas w nastrój spokoju, zadumy i przemyśleń. Jak co roku w Naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, które (...) więcej

Poznawanie innych regionów w Polsce, to projekt prowadzony przez p. Justynę Górską z udziałem uczniów klas II i III uczęszczających na język regionalny kaszubski. W tym (...) więcej

W ostatni dzień nauki szkolnej przed świętami, 21 grudnia 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni odbył się apel bożonarodzeniowy. (...) więcej

Dzieci z grupy "Skrzaty" na dobre poczuły smak przedświątecznych przygotowań. Dekorowanie choinki, składanie życzeń, przedstawienie jasełkowe to tylko część działań, które (...) więcej

W okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, "Skrzaciki" rozmawiały na zajęciach o zwyczajach i tradycjach świątecznych. Przedszkolaki nieco więcej czasu poświęciły na (...) więcej

Dzieci z grupy "Skrzaty" przez wiele tygodni przygotowywały się do przedstawienia jasełkowego. Dobór ról, nauka tekstów, kolęd i próby wystąpień były (...) więcej

W środę 11.12.2019r., dzieci z grupy Skrzaty wybrały się na warsztaty regionalne do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach- malowanie aniołów Józefa Chełmowskiego. Na początku (...) więcej

Konkurs został zorganizowany dla dzieci przedszkolnych, w Przedszkolu nr 1 w Brusach, zgodnie z wcześniej ogłoszonym regulaminem. Dzieci wraz z rodzicami mogły składały prace do 5 grudnia. (...) więcej

13 grudnia "Stokrotki" powitały zaproszonych rodziców i przedstawiły im świąteczny program artystyczny. Podczas wesołych pląsów nie zabrakło też wspólnych (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!