1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 lipca 2024r.
ZNP Oddział Brusy • Aktualności Napisz do nas!

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę braliśmy udział w uroczystościach związanych z tą rocznicą. Po mszy świętej udaliśmy się na cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich, gdzie (...) więcej

W dniu 7 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyła się uroczystość nadania sztandaru tej szkole. Wśród licznych (...) więcej

Po 5 latach delegaci ZNP Oddział Brusy zebrali się aby podsumować lata 2014-2019 i dokonać wyboru nowych władz związku. Konferencję otworzył prezes oddziału kol. Mieczysław Spierewka i (...) więcej

W dniu 28 kwietnia 2019r. delegacja ZNP w Brusach brała udział w uroczystościach przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej znajdującym się przy rondzie im. Macieja Płażyńskiego Marszałka (...) więcej

W dniu 24 listopada 2018r. Zarząd Oddziału ZNP w Brusach zorganizował wyjazd do Opery Bałtyckiej w Gdyni na operę „Cyrulik Sewilski” – Gioacchino Rossiniego. (...) więcej

W dniu 19.10.2018r. odbyło się spotkanie pracowników oświaty z Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach. Uroczystość zorganizowana w Męcikale. Podczas tej uroczystości prezes ZNP w Brusach (...) więcej

Na obchodach, które odbyły się 15 października 2018 roku w CKiB w Brusach związek reprezentował Prezes kol. Mieczysław Spierewka. W tym dniu Burmistrz Brus W. Ossowski wręczył (...) więcej

Nauczyciele związkowcy włączyli się w Gminne Obchody Święta Niepodległości w Brusach. Uczestniczyliśmy we mszy św w kościele parafialnym. Następnie korowodem przemarszowaliśmy na cmentarz (...) więcej

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości członkowie i sympatycy Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Brusach wzięli udział w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa ZNP. (...) więcej
2018-10-16 • Zapraszamy do opery!

więcej

Już po raz czwarty z inicjatywy Prezesa Oddziału ZNP w Brusach kol. Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału odbyło się spotkanie czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników (...) więcej

W dniu 30 maja 2018r. odbyły się uroczystości związane z Obchodami 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w (...) więcej

70-lecie Szkolnictwa Zawodowego, 20. rocznicę nadania imienia Kazimierza Sikorskiego Zasadniczej Szkole Zawodowej i Dzień Rzemiosła Powiatu Chojnickiego świętowano w miniony piątek 16 marca (...) więcej

Męska część członków ZNP zaprosiła kobiety na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Odbyło się ono 8 marca w CKiB w Brusach. Wzięło w nim udział wielu emerytowanych związkowców. (...) więcej

INFORMACJA NR 316 z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie obniżenia subwencji oświatowej na nauczanie języka reginalnego - kaszubskiego - kliknij więcej

W dniu 12.12.2017r. odbyło się planowane zebranie zarządu oddziału ale tym razem w nastroju świątecznym. Kol. Prezes Mieczysław Spierewka przekazał informacje z odprawy prezesów (...) więcej

Na apel Zarządu Oddziału ZNP w Brusach w sprawie pomocy dla rodzin oraz ich dzieci poszkodowanych wskutek sierpniowej nawałnicy odpowiedziały osoby prywatne (członkowie ZNP), zarząd okręgu (...) więcej

Delegacja ZNP uczestniczyła w gminnych obchodach tej rocznicy w dniu 11 listopada 2017r. poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, a następnie złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar zbrodni (...) więcej

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Brusach po raz kolejny wzięli udział w Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa ZNP. Wydarzenie odbyło się 8 listopada br. w bruskiej (...) więcej

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brusach uruchomił punkt zbiórki wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin poszkodowanych klęską żywiołową.Dary szkolne (zeszyty, przybory do (...) więcej

Z inicjatywy Prezesa Oddziału ZNP w Brusach kol. Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału a w szczególności kol. Haliny Zygmańskiej i kol. Ireny Myszka odbył się kolejny już trzeci zlot (...) więcej
2017-06-07 • III Zlot ZNP

więcej

Przewodniczący sekcji emerytów kol. Józef Słomiński wraz z męską częścią członków ZNP zaprosił nauczycielki na okolicznościowe spotkanie z tej okazji. Odbyło się ono 8 marca 2017r. w CKiB w (...) więcej
2017-03-15 • Referendum
2017-03-15 • Informacja

16 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na „Wigilii” spotkali się ze sobą emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Brusy. Wszystkie te osoby należą (...) więcej

W dniu 29 listopada  2016 roku Zarząd Oddziału ZNP  w Brusach zorganizował wyjazd na spektakl operowy „Hrabina Marica” Imre Kálmána  do Bydgoskiej Opery. (...) więcej

W dniu 13 listopada 2016 odbyły się mistrzostwa miejsko-gminne w strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji Święta Niepodległości. W strzelaniu wzięła udział reprezentacja ZNP w składzie (...) więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego uczcił 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości.Delegacja ZNP uczestniczyła w gminnych obchodach tej rocznicy w dniu 11 listopada 2016r. poprzez uczestnictwo we (...) więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Brusach zorganizował zawody strzeleckie o puchar prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawody odbyły się 26 października br.  na (...) więcej
2016-10-19 • Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2016r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczył w nich Prezes (...) więcej

Wyjazd do Opery „Nova” w Bydgoszczyorganizowany dla członków oraz sympatyków ZNP Zapraszamyna spektakl operowy „Hrabina Marica” Imre Kálmána do Bydgoskiej (...) więcej
2016-10-12 • XXV- lecie KLO

W dniu 23 września 2016r. przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Brusach brali udział w uroczystości XXVlecia założenia Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. (...) więcej

więcej
2016-06-15 • II Zlot

Z inicjatywy Prezesa ZNP w Brusach kol. Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału odbył się drugi już zlot czynnych nauczycieli, emerytów i pracowników oświaty z terenu Miasta i Gminy Brusy. (...) więcej
2016-06-06 • II Zlot ZNP

więcej

Męska część członków ZNP zaprosiła kobiety na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Odbyło się ono 8 marca w CKiB w Brusach. Wzięło w nim udział wielu emerytowanych związkowców. Spotkanie zorganizował (...) więcej

Sekcje Emerytów i Rencistów ZNP w Brusach zorganizowała kolejną cykliczną wycieczkę dla członków i sympatyków związku. Organizatorem był jak zwykle prezes sekcji kol. Józef Słomiński. Tym (...) więcej

W dniu 10 grudnia 2015 roku Zarząd Oddziału ZNP w Brusach zorganizował wyjazd na spektakl operowy „Halka” S. Moniuszki do Bydgoskiej Opery. Przedstawienie „Halka” , (...) więcej

więcej

Delegacja ZNP uczestniczyła we Mszy Świętej, a następnie złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych Bruszan w czasie wojny. Delegacja w składzie. Monika Mankiewicz – członek ZNP (...) więcej

Bruski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował zawody strzeleckie o puchar prezesa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawody odbyły się 21 października br. w strzelnicy przy (...) więcej

3 czerwca miało miejsce spotkanie pracowników oświaty  - tych czynnych zawodowo jak i emerytów. Było to spotkanie integracyjne trzech pokoleń. Spotkaliśmy się na terenie szkoły w Wielkich (...) więcej

W dniu 30 maja 2015r. związkowcy wraz ze swoimi dziećmi udali się na wycieczkę do Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie. Dzieci zwiedzały między innymi – gabinet śmiechu, bajkową (...) więcej

W dniu 19 maja 2015r. ZNP Oddział w Brusach brał udział w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kosobudach imienia ks. Kanonika Bolesława Śledzia oraz 100 rocznicy działalności szkoły. (...) więcej

21 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze zarządu oddziału ZNP w Brusach.Była to okazja do podsumowania pierwszego roku działalności nowego zarządu w kadencji 2014 – 2018r. i (...) więcej

Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął (...) więcej
2015-03-20 • Dzień Kobiet ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego obchodził Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się 6 marca w CKiB w Brusach. Wzięło w nim udział wielu emerytowanych związkowców. Spotkanie zorganizował prezes sekcji (...) więcej

16 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na „Wigilii” spotkali się ze sobą emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Brusy. Wszystkie te osoby należą (...) więcej

Delegacja ZNP podczas składania kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Bruszan  w dniu 11 listopada 2014r. z okazji Święta Niepodległości. Delegacja w składzie: Irena Piekarska – (...) więcej

W dniu 21 listopada 2014 roku członkowie  oraz sympatycy Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjechali do Opery Bałtyckiej w Gdańsku  na przedstawienie operowe "Tosca" (...) więcej
2014-11-27 •

Delegacja ZNP Oddział  Brusy na uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubni oraz gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej W dniu 8 października 2014r. odbyła się ceremonia (...) więcej

Bruski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował zawody strzeleckie o puchar prezesa. Strzeleckie zmagania pomogło przeprowadzić Miejskiego Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach. (...) więcej

więcej

 Piątek 21 Listopad 19:00 Opis wydarzenia: TOSCA   Opis wydarzenia: opera Giacomo Pucciniegokierownictwo muzyczne Tadeusz Kozłowskiinscenizacja i reżyseria Marek (...) więcej

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGOZARZĄD ODDZIAŁU W BRUSACH Dlaczego warto wstąpić do ZNP? (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!