1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie SP im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni dnia 13 grudnia br. wzięli udział w spotkaniu opłatkowym mieszkańców sołectwa Lubnia. Odbyło się ono w (...) więcej

Udało się i w tym roku zrealizować, drugi z kolei Kiermasz Świąteczny, przy współudziale całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej  im. Tajnej Organizacji Wojskowej (...) więcej

Zumba - Kids to nie tylko ćwiczenia i taniec. Zumba promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się (...) więcej

Zumba - Kids to nie tylko ćwiczenia i taniec. Zumba promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się (...) więcej

W VIII Międzyszkolnym Mikołajkowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zalesiu dn. 06 grudnia 2019r. wzięły udział dwie uczennice klasy siódmej ze Szkoły (...) więcej
2019-12-30 • Warsztaty wypieku chleba

Uczniowie klasy I, II i III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się na warsztaty wypieku chleba „Sworzyńskiego” do Swornychgaci. Na (...) więcej

Co roku każde dziecko z podekscytowaniem czeka na początek grudnia, bo właśnie wtedy wypadają Mikołajki. 6 grudnia 2019 r. Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie  ubrani w mikołajkowe (...) więcej

Władza - nieodłączny regulator życia zbiorowego, czasem bywa nieposkromiona i zabójcza. Miewa twarz szlachetnych wodzów lub bezwzględnych tyranów, ustanawia mądry (...) więcej
2019-12-30 • Brawo Kuba!

29 listopada 2019 r. w Chacie Kaszubskiej Brusy – Jaglie odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród  XXIV Pomorskiego Konkursu Plastycznego pt. „Jesień na (...) więcej
2019-12-23 • DZIEŃ Z PLUSZOWYM MISIEM

25 listopada 2019 r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.  W tym dniu postanowiła przybyć do przedszkola mama Kuby, która (...) więcej
2019-12-23 • Andrzejki

29 listopada 2019 r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie uczniowie klasy II i III oraz przedszkolaki obchodziły Andrzejki. Przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. (...) więcej

27 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się na antynikotynowe przedstawienie pt. „Sąd nad papierosem”, które odbyło się w Szkole Podstawowej (...) więcej
2019-12-23 • Warsztaty pisarskie

20 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Leśnie odbyły się warsztaty pisarskie z początkującą, aczkolwiek bardzo dobrze rokującą, pisarką z Trójmiasta - panią Ewą Popławską. (...) więcej
2019-12-13 • Mikołajki w Czapiewicach

Tradycyjnie jak co roku 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były Mikołajki. Tego dnia uczniowie wraz z wychowawcami wybrali się do kina na film animowany ,, Kraina lodu 2’’. Po (...) więcej

W środę 13 listopada 2019r. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbył się  II Gminny Konkurs Krajoznawczy „Znam swoją małą Ojczyznę” . Uczniowie klasy VII (...) więcej

27 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów z SP Nr 2 w Brusach z kl. VI b, którzy zaprezentowali naszej społeczności przedstawienie pt. „Sąd nad (...) więcej

Andrzejki są bardzo popularnym świętem, wypadającym w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja - stąd ich nazwa. Tradycja andrzejkowa znana jest już Polsce od prawie 500 (...) więcej
2019-12-12 • Mikołajki w SP w Lubni

Mikołajki  to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia. Również tego dnia w SP im. TOW „Gryf Pomorski” w (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Brusach mając na celu podnoszenie poziomu wiedzy o Janie Karnowskim, budzenie wrażliwości poetyckiej, doskonalenie umiejętności literacko – (...) więcej

Z okazji Mikołajek grupa #SuperKoderów działająca przy SP im. TOW "Gryf Pomorski" otrzymała upominki. Wprawdzie nie dostarczył ich sam Święty Mikołaj, gdyż jak wiadomo jest (...) więcej

Dnia 8 grudnia 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach wraz z opiekunami wybrali się do  Kina Helios w Gdyni gdzie mogli obejrzeć film pt. „Magiczne Święta Ewy”. (...) więcej

6 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się już VIII Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny. Wzięli w nim udział uczniowie z 8 szkół z terenu gminy Brusy. Rywalizacja była (...) więcej

„6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie. A kiedy rozda już prezenty, (...) więcej

6 grudnia dzieci z grupy „Motyle” czekała niespodzianka – przedszkolaki zostały zaproszone do działającego w Brusach oddziału Banku Spółdzielczego w Koronowie. Celem (...) więcej

Jak co roku 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka- honorowego gościa, by zaprezentować (...) więcej

Każdego roku w dniu 25 listopada na całym świecie obchodzony jest „Dzień Pluszowego Misia”. To piękne święto uczciły również dzieci z grupy „Żabki” razem ze (...) więcej

Wszyscy kochamy otaczającą nas przyrodę. Zachwycamy się jesienną szatą liści, ale również zwierzętami, które możemy często spotkać podczas spaceru po lesie. Słoneczka (...) więcej

25 listopada to wielkie święto Pluszowych Misiów. Nasza grupa świętowała urodziny naszych kochanych pluszaków. Były tańce i zabawy, gromkie sto lat, zdjęcia z misiakami i słodki (...) więcej

Jeż – tajemniczy, nocny drapieżnik, dzięki swoim niezwykłym kolcom i małemu ryjkowi jest uwielbiany przez wszystkie dzieci. Grupa Misiaki w listopadzie świętowała Dzień Jeża. To małe (...) więcej

W październiku Słoneczka postanowiły się wybrać w pierwszą podróż poza miasto. Była to podróż niezwykła, bo z użyciem dwóch środków lokomocji!. Pierwszy z nich to (...) więcej

Listopad był miesiącem, w którym Słoneczka stały się Prawdziwymi Przedszkolakami. Ale zanim tak się stało dzieci musiały pierwszy raz zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne (...) więcej

13 listopada przedszkolaki z grupy Muchomorki wybrały się do Urzędu Miejskiego, aby dowiedzieć się, jakie sprawy załatwiają tam mieszkańcy gminy Bursy. Poznały pracę urzędników na (...) więcej

Dzieci z Przedszkola nr 1 i Punktu Przedszkolnego w Brusach włączyli się w zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla podopiecznych ze schroniska Przytulisko w Chojnicach. Akcję pod (...) więcej

„Kapuściana Przygoda” - w takich warsztatach wzięły udział „Krasnoludki” w Chacie Kaszubskiej 18-stego listopada, które poprowadzili dla nas Pani Danuta (...) więcej

20 listopada 2019r. uczniowie klas V, VI i przedstawiciele Samorządu Szkoły z Kosobud wybrali się na spektakl „Baltic. Pies na krze” do Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. (...) więcej

28 listopada 2019r. w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa  dla klas I - IV oraz IV – VIII zorganizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. (...) więcej
2019-12-09 • Jesień w Kosobudach

Pewien jesienny dzień - 19. 11. 2019r. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach był dniem innym niż zwyczajny dzień, ponieważ uczniowie z zaangażowaniem (...) więcej

21 listopada 2019r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. Nasza (...) więcej

W dniu 18 listopada 2019 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto pierwszy etap XVIII Powiatowego Konkursu (...) więcej

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Zalesiu wzięli udział w I Przeglądzie Teatrów i Inscenizacji Kaszubskich "O złotą szyszkę" w Czyczkowach. Uczniowie, pod kierunkiem (...) więcej

22 listopada uczniowie z Zalesia - Dawid Kloskowski i Franciszek Lewiński, jako reprezentacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu odwiedzili Szkołę Podstawową w Męcikale. Wzięli tam udział w X (...) więcej

I Gminny Przegląd Teatrów i Inscenizacji Kaszubskich „O Złotą Szyszkę” odbył się 26.11.2019 r. w Czyczkowach. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi (...) więcej

Co roku 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Nie jest to przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej (...) więcej

27 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów z SP Nr 2 w Brusach z kl. VI b, którzy zaprezentowali naszej społeczności przedstawienie pt. „Sąd nad (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!