1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

19 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się pożegnanie ósmoklasistów. O  godz. 12.00 w sali gimnastycznej rozpoczął się uroczysty apel, (...) więcej

Dnia 19.06.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które było osobliwe ze względu na (...) więcej

Kolejny rok szkolny za nami! W czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, które poprowadziła p. dyrektor Bożena Rolbiecka, nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli (...) więcej

18 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Zalesiu pożegnała uczniów klasy VIII. Naszą szkołę opuściło 11 osób. W sali Wiejskiego Domu Kultury w Zalesiu zgromadzili się (...) więcej

W dniu 7 czerwca uroczyście zainaugurowano otwarcie nowego stadionu lekkoatletycznego w Brusach. Z tej okazji gmina Brusy we współpracy ze szkołami z terenu gminy zorganizowała (...) więcej

Dnia 6 czerwca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu uczestniczyli w wyjeździe do piekarni GS Brusy oraz Urzędu Gminy w Brusach. Wyjazd pełnił bardzo ważną funkcję dydaktyczną ze (...) więcej

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas I - IV Szkoły Podstawowej w Zalesiu zdążyli pojechać do klasztoru sióstr franciszkanek w Orliku. Uczniowie mieli możliwość (...) więcej

Kilka miejsc na podium wywalczyli w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Lekkoatletyce sportowcy z SP JP II. Skromna dziewięcioosobowa kadra wywalczyła 6 miejsc na podium. Zawody odbyły się (...) więcej

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w projekcie Koder Junior –Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie skierowanym do uczniów klas I-III. Projekt miał (...) więcej

13 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej „ Lingwista” im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku nastąpiło wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu pt. (...) więcej

8 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Obchodach Dnia Dziecka w Brusach i uczestniczyli w happeningu czytelniczym "Bruscrossing". Uczniowie oraz liczna (...) więcej

5 czerwca 2019 roku na apelu szkolnym, Pani Dyrektor razem z pochwałami i gratulacjami, wręczyła wielu uczniom dyplomy, które zdobyli w konkursach i turniejach. Nagrodzeni zostali: (...) więcej
2019-06-19 • Bezpieczne wakacje!

10 czerwca 2019 roku, uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach pod czujnym okiem panów policjantów tj. Pana Sławomira Sawa i (...) więcej

W mijającym roku szkolnym nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiej rywalizacji sportowej w ramach projektu aktywizującego dzieci i młodzież do aktywności ruchowej pod nazwą (...) więcej

8 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przemarszu ulicami Brus w ramach konkursu czytelniczego „Bruscrossing” czyli happeningu czytelniczym. Zadaniem (...) więcej

W środę 5.06.22019r. naszą szkołę odwiedził CYRK „SZOK”. Dzieci z klasy Ia, Ib, Ic, IIb i IId bawiły się wspaniale oglądając pokazy cyrkowców. Miały okazję zobaczyć (...) więcej

Pomorska Liga Zadaniowa stanowi jedno z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. „Zdolni z Pomorza”. Jest to wspólna (...) więcej

Dnia 8 czerwca 2019r. dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w barwnym przemarszu ulicami Brus w ramach konkursu czytelniczego „Bruscrossing”, czyli happening (...) więcej

Dnia 29 maja br. dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowali akademię z okazji Dnia Rodziny. Na tą wyjątkową uroczystość przybili rodzice (...) więcej

W dniu 21 marca 20019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach po raz kolejny odbył się  Międzynarodowy   Konkurs Matematyczny KANGUR,  którego (...) więcej
2019-06-14 • Noc w szkole z klasą VI

Dnia 31 maja br. (a właściwie i nocy)  klasa VI wraz z opiekunami – P. Anną Kowalczyk i P. Sylwią Singer spędziła noc w szkole. Po pierwszych okrzykach zachwytu i radości (...) więcej

W dniu 29 maja b. r. odbyła się wycieczka po starym mieście Gdańsk. W wyjeździe uczestniczyło 17 uczniów klas VI – VII szkoły podstawowej. Organizatorem wycieczki był P. Tomasz (...) więcej

Dnia 10.06.2019r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Kolorowy świat papieroplastyki”. (...) więcej

III edycja gminnego konkursu czytelniczego organizowanego podczas Gminnych  Obchodów Dnia Dziecka, odbyła się 8 czerwca 2019 r.. Udział w tegorocznym "Bruscrossingu" (...) więcej

W dniu 28 maja uczniowie klas VIII i III gimnazjum  wraz  z opiekunami udali się na wycieczkę do Gdańska. Głównym celem było  zwiedzenie z przewodnikiem Muzeum (...) więcej

Uczniowie SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni w dniach 06.06. i 11.06. br. , wzięli udział w warsztatach regionalnych  pt. "Anioły Chełmowskiego" w Chacie Kaszubskiej (...) więcej

31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach  odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka, Sportu i Zdrowia. O godzinie 8:00 wszyscy uczniowie i (...) więcej

  Opracowanie: Szkoła Podstawowa im. S. Sikorskiego w Wielkich więcej

W  piątek 7 czerwca 2019 r.  uczniowie klasy drugiej  naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Gdańska , która została ufundowana w nagrodę za uzyskanie (...) więcej
2019-06-14 • Dzień Dziecka i Sportu

Dnia 31.05.2019r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i sportu. Jest to impreza oczekiwana przez uczniów naszej szkoły, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i  radosnych (...) więcej

Dzieci z grupy Muchomorki w środę 29 maja wybrały się do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach, aby wziąć udział w warsztatach regionalnych z malowania na szkle. Na początku spotkania p. (...) więcej

30 maja br. przedszkolaki z grup „Żabki” i „Motyle” wybrały się na wycieczkę do Stryszej Budy. Celem podróży było zwiedzanie eksponatów i zabawa w (...) więcej

Dzień Mamy i Taty to uroczystość długo oczekiwana zarówno przez dzieci jak i rodziców. Na tę okazję przedszkolaki z grupy Skrzaty przygotowały krótki występ pt. Cała łąka (...) więcej

W czwartek 30 maja 2019r. uczniowie klasy VI i VII ze Szkoły Podstawowej z Kosobud wraz z opiekunami i przedstawicielami rodziców udali się na szkolną wycieczkę. Pojechali do Sztutowa, (...) więcej
2019-06-13 • Dzień Wdzięczności

Praktykowanie wdzięczności to jedna z wielu pięknych i wartościowych czynności w naszym życiu. Oznacza szczególne docenienie źródeł bezinteresownego dobra. Społeczność Szkoły (...) więcej

W dniu 31 maja 2019 r. na deskach Bytowskiego Centrum Kultury wystąpił Teatr Muzyczny „Forte”. Musical, który został przygotowany w konwencji ”zderzenia dwóch (...) więcej
2019-06-11 • Cyrk SZOK w SP w Lubni

Dnia 6 czerwca 2019r. do Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni zawitał cyrk SZOK. W programie znalazły się takie atrakcje jak: żonglerka, akrobacje, iluzja, wesoły (...) więcej

27 maja 2019 roku Szkołę Podstawową w Leśnie odwiedził ksiądz biskup Arkadiusz Okroj. Spotkanie odbyło się przy okazji wizytacji parafii oraz bierzmowania młodzieży. Pięknym duchowym chwilom (...) więcej

Od 20 do 24 maja 2019 roku 47 uczniów klas IV-VIII oraz opiekunowie, panie: Anna Klonowska-Dorszyńska, Sylwia Chełmowska-Malich, Jolanta Orzłowska, Ewelina Adamczyk oraz Sylwia (...) więcej

17 maja odbyły się obchody czternastej rocznicy nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w parafialnym kościele. W czasie homilii (...) więcej

W dniach 27- 29. 05. 2019 r. uczniowie klasy 8 wraz z wychowawcą, p. Małgorzatą Sznajdrowską oraz opiekunką p. Barbarą Bohdan i p. Dorotą Sikorską wyruszyli rowerami do Wiela na biwak (...) więcej

W środę 22 maja 2019 r. uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach urządzili sobie dzień zdrowego odżywiania. Wszystko to w ramach projektu (...) więcej

W dniu 29 maj 2019 odbyła się już kolejna edycja szkolnego konkursu z języka angielskiego.  Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach mieli okazję sprawdzić swoje (...) więcej

W dniu 28 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie uczniów  klas VIII z powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno – (...) więcej
2019-06-03 • DZIEŃ MATKI W KLASIE I

24maja 2019r. klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach przygotowała uroczysty program artystyczny z okazji Dnia Matki. W sali klasy I zebrały się (...) więcej

Dnia 23 maja 2019 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Anna Wałdoch (Vc), Agnieszka Wałdoch (Vc) i Kacper Krzoska (Va) wzięła udział w finale konkursu: Poznajemy Zaborski Park (...) więcej

Dzieci z klas I - III Szkoły Podstawowej w Zalesiu wyjechały na wycieczkę do Wdzydz Kiszewskich i Fojutowa. Pierwszym obiektem, który zwiedziły, było Muzeum - Kaszubski Park (...) więcej

21 maja 2019 r. uczniowie klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wybrali się na całodniową wycieczkę do Trójmiasta. Pierwszym punktem (...) więcej

23 maja 2019r. uczniowie klasy IV z Kosobud wybrali się do dzieci kl. 0A i 0B w Brusach z przedstawieniem ekologicznym, które przygotowali w ramach zajęć kształtujących kreatywność. (...) więcej

W dn. 20.05 na boisku w Pączewie zostały rozegrane półfinały województwa w mini piłce nożnej dziewcząt. Nasza drużyna z SP Czyczkowy zmierzyła się z SP Trąbki Wielkie, SP (...) więcej

W środę 15.05.2019 w Brusach odbyły się Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym. Reprezentacja szkoły składała się z 6 zawodniczek, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!