1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim obchodzonym na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Ludzie chcą dzielić się radością ze Zmartwychwstania Pańskiego i budzącej się do (...) więcej
2018-03-29 • APEL ŚWIĄTECZNY

28  marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia odbył się Apel Świąteczny z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podczas apelu Pani Dyrektor (...) więcej

23 marca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia wzięli udział w XVIII powiatowym przeglądzie piosenki „Na powitanie wiosny”. Dzieci i (...) więcej

W  dniu 21 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny. W programie znalazły się: przedstawienie (...) więcej

Uczniowie SP im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni, 21.03.2018 r., wzięli udział w obchodach 74. rocznicy walki partyzantów pod „Zielonym (...) więcej

Uczniowie SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni z koła przedsiębiorczości w bieżącym roku szkolnym realizują program „Ekonomia na co dzień”. W jego ramach wzięli udział w (...) więcej

Już po raz piąty w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbył się konkurs  języka kaszubskiego „Twòrzimë w Rodny Mòwie". Uczniowie mogli (...) więcej

W poniedziałkowe przedpołudnie, 26.03.2018 r., uczniowie SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni spędzili w twórczy sposób w Chacie Kaszubskiej im. Józefa (...) więcej

Środowe popołudnie, 14.03.2018 roku, uczniowie SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni z klas VI i VII spędzili w kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Wyjazd miał na celu (...) więcej

22.03.2018r. Chojnickie Centrum Kultury przeprowadziło eliminacje powiatowe XXXV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, którego finał odbędzie się w (...) więcej

.... chodzi o barwy strojów, które dominowały w naszej szkole 21 marca - w dniu powitania wiosny.  Tę przyjemną porę roku należało przywitać w odpowiedni sposób. (...) więcej
2018-03-27 • 90 rocznica istnienia LOP

W Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się uroczysty apel  z okazji 90 rocznicy istnienia LOP. To społeczna  organizacja ochrony przyrody największa i najstarsza w Polsce. Została (...) więcej

W dniu 9 marca 2018 roku  uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie, by wspólnie ze (...) więcej

Kilkoro uczniów ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięło udział w Przeglądzie Piosenki "Na Powitanie Wiosny", którego (...) więcej

Michał Kiedrowski jest uczniem klasy VII b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Jego pasją jest muzyka oraz język angielski i odnosi w tych dziedzinach sukcesy.  Z powodzeniem (...) więcej

„A ty zimo uciekaj za górkę, za las i nie marudź nie zwlekaj, już na wiosnę czas” - jak co roku dzień 21 marca był dla dzieci okazją do powitania pierwszego dnia wiosny. (...) więcej

W czwartek 22.03.2018r., dzieci z grupy Żabki wraz ze swoimi Paniami wybrały się na wycieczkę do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, które ma swoją siedzibę na Zamku Krzyżackim. Na (...) więcej

Dnia 7 marca Słoneczka wybrały się do Chojnic, do Świata Mai. Największą atrakcją obok jazdy autokarem okazały się baseny kulkowe, zjeżdżalnie i huśtawki. Pierwszy samodzielny wyjazd do (...) więcej

W czwartek 15 marca, dzieci z grup Motyle i Zuchy wyjechały autokarem do Brus Jaglie, aby w Chacie Kaszubskiej spotkać z się z panią Danutą Miszczyk i panem Mirosławem Stoltmanem. Już na (...) więcej

Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!” W ramach realizacji tematu „Dbamy o zdrowie” 6 marca 2018 r. dzieci z grupy Misiaki wybrały się do gabinetu stomatologicznego w (...) więcej

We wtorek 20.03.2018r., grupę Biedronki odwiedziła mama Czarka, aby opowiedzieć dzieciom o swojej pracy- rehabilitantki. Przyniosła ze sobą modele człowieka przedstawiające mięśnie i (...) więcej

21 marca uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach pojechali do Nadleśnictwa Woziwoda. Wzięli tam udział w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (...) więcej
2018-03-27 • Powitanie wiosny

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie radośnie z uśmiechami na twarzy powitali wiosnę. Tradycyjną Marzannę wykonali z naturalnych materiałów, żeby można ją spalić w ognisku i na (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu uczniowie i nauczyciele w dniu 21 marca obchodzili Dzień Wiosny oraz przypadający na następny dzień, 22 marca - Dzień Wody. Zgodnie z pomysłem działającego w (...) więcej

Uczniowie starszych klas  Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach tradycyjnie powitali wiosnę podczas kolejnej edycji szkolnego konkursu „Mam talent” przygotowanej przez Samorząd (...) więcej

W środę 21 marca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach przywitali kalendarzową wiosnę. Ważnym punktem tego wydarzenia było spotkanie z Policjantem, (...) więcej

Największą zaletą kobiety, jest właśnie być kobietą! Takie motto przyświecało spotkaniu w Przedszkolu nr 1 w Brusach z okazji Dnia Kobiet, które zorganizowane zostało dla (...) więcej
2018-03-27 • Marcowe święto

„Marzec, marzec pięknie się wystroił. W kole, w kole między dziećmi stoi. I gromadkę uśmiechniętą pyta jakie dzisiaj święto? Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest Dzień Kobiet!” (...) więcej
2018-03-27 • Kaszubi na trybunach

Uczniowie naszej szkoły uczęszczający na regionalny język kaszubski wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Stulecie odzyskania niepodległości Polski" i w nagrodę 16 marca 2018r. (...) więcej

"Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat." Piękne słowa, bardzo doświadczonego przez życie, młodego (...) więcej

"Witôjta w jómie lwa!" - tym hasłem w gdańskiej Ergo Arenie powitano w piątek 16 marca 2018 r. blisko 7 tysięcy dzieci uczących się języka kaszubskiego. Wśród (...) więcej
2018-03-27 • Koncert w Kosobudach

W czwartek 15 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się koncert muzyki kaszubskiej i żeglarskiej. To wspaniałe wydarzenie zainaugurowało w (...) więcej

Dnia 12.03.2018 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w którym (...) więcej

Na apelu szkolnym w dniu 14 marca br. podsumowano wyniki Szkolnego Konkursu Biblijnego ,,Braterstwo w Biblii”. Uczniowie kl. I-III uczestniczyli w konkursie  plastycznym, natomiast (...) więcej

6 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach odbyła się  XI edycja Powiatowego Konkursu Humanistyczne Potyczki. W zmaganiach konkursowych udział wzięli uczniowie klas 7 z (...) więcej

W czwartek 22 lutego 2018 r. dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Brusach brały udział w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt. (...) więcej
2018-03-07 • Dokarmianie ptaków

Zima to trudny czas dla ptaków, ze względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. O (...) więcej
2018-03-07 • Warsztaty czekoladowe

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczestniczyli  w warsztatach,  podczas których poznali techniki przygotowywania czekolady oraz jej wykorzystywania. (...) więcej
2018-03-07 • Urodziny Kubusia Puchatka

W dniach 18- 22 stycznia br.  w świetlicy Szkoły Filialnej w Przymuszewie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, który przypada 18 stycznia,  ponieważ tego dnia (...) więcej
2018-03-07 • Ciekawa lekcja muzyki

W dniu 19 lutego 2018 roku uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na spotkanie z panem Mirosławem (...) więcej
2018-03-07 • WYJAZD NA NARTY

W dniu 2 marca 2018r. chętni uczniowie z klas III – VII  Szkoły Podstawowej w Czyczkowach udali się po lekcjach na stok w Fojutowie. Najpierw trzeba było nauczyć się sztuki (...) więcej

4 marca 2018r. w Gołubiu i Szymbarku odbyły się patriotyczne uroczystości z okazji 74. rocznicy bohaterskiej śmierci (04.03.1944r.) kpt. Józefa Dambka, dowódcy Tajnej (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie już wiedzą, który z bohaterów dramatu Aleksandra Fredry uwielbiał to powiedzenie. Słynna komedia hrabiego Fredry pt. „Zemsta” (...) więcej

„Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” [Mikołaj Rej]  Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie… W cudzysłowiu (...) więcej
2018-03-02 • Rekolekcje wielkopostne

W  dniach 14-16 lutego 2018r.  uczniowie Szkoły Filialnej z Przymuszewa wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych.  Podczas rekolekcji uczniowie uczestniczyli  we mszy (...) więcej

22 lutego 2018 r. uczniowie z klasy IV a,  IV b,  V  oraz część uczniów z klasy VI wraz z opiekunami: I. Burżacką,  E. Topka, A. Cybulską, M. Kloskowską ze SP w (...) więcej

Tradycją w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach jest przygotowanie na początku lutego apelu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Brusy. Ten ważny fakt (...) więcej

W czwartek 19 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięły udział reprezentacje (...) więcej
2018-03-01 • Spektakl muzyczny

W dniu 19 II 2018r. uczniowie Szkoły  Filialnej w Przymuszewie wraz z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się do Centrum Kultury (...) więcej
2018-03-01 • Bal karnawałowy

W zimowe popołudnie, 19 stycznia 2018roku,  w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny bal karnawałowy. Zebranych gości przywitała kierownik Szkoły Filialnej p. Mirosława (...) więcej

22 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie, na które zaproszono wyjątkowych gości- najukochańsze babcie i dziadków. Dzieci przedstawiły swoim gościom (...) więcej

Czas Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres,  z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przypominają nam historię narodzin Jezusa z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!