1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W czwartek 21 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Wigilijny Krąg Pojednania. Jak co roku spotkanie wprowadza społeczność szkolną w świąteczny (...) więcej

14 i 15 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd. (...) więcej

Dnia 10 grudnia 2017 roku w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki” został zorganizowany przez Izabelę Dudek-Rogalla i Bartosza Rogalla Rodzinny Turniej Piłki (...) więcej

7 grudnia 2017r. zakończył się Turniej Par Piłki Siatkowej Dziewczynek, który rozegrany został  na zajęciach pozalekcyjnych, systemem „każdy z każdym”. (...) więcej

W grudniu uczniowie klas I-III  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie udali się na wycieczkę do Zakładu Produkcji Spożywczej w Brusach. Po zakładzie pracy (...) więcej

1 grudnia 2017 roku uczniowie klasy III a oraz III c udali się na kolejną wycieczkę. Tym razem celem były dwa miejsca: Teatr Muzyczny  w Gdyni i Loopy's World w Gdańsku. Na (...) więcej

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. To już nasza mała tradycja. 60 minut musiało im wystarczyć na wykonanie  zadań (...) więcej
2017-12-22 • W Urzędzie Pocztowym

Dnia 27.11.2017r dzieci uczęszczające do klasy I Szkoły Podstawowej im. K. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zwiedziły Urząd Pocztowy. Pani Aneta Meller, która jest pracownikiem poczty w (...) więcej

/Rozszerzymy/ Opracowanie: SP im. TOW Gryf Pomorski w więcej

W czwartek 30 listopada, w naszej szkole, na sali sportowej odbyły się  zawody w DWA OGNIE USPORTOWIONE dla kl. IV. Każda z klas miała dwie ośmioosobowe drużyny: jedną – (...) więcej

W dniu 6.12.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbył się Mikołajkowy Turniej Dwóch Ogni Usportowionych dla klas IV. Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez (...) więcej

Uczniowie klas pierwszych, 24 listopada obejrzeli spektakl teatralny pt. „Zaklęte granice” w Chojnicach w wykonaniu aktorów teatru ARTENES z Wrocławia. (...) więcej

Do 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Leśnie trwała zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Chojnicach. Akcja zakończyła się pomyślnie, oprócz członków (...) więcej

Już po raz piąty w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Mój Jan Karnowski z Czarnowa". Wzięło w nim (...) więcej

Dnia 17 grudnia 2017 roku w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki” został zorganizowany przez Izabelę Dudek-Rogalla i Bartosza Rogalla Rodzinny Turniej Piłki (...) więcej

21 listopada w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się rodzinne budowanie – dzieci razem ze swoimi rodzicami konstruowały bryły ze słomek. Na początku wszyscy obejrzeli krótką (...) więcej

Dnia 12 grudnia Szkołę Podstawową im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odwiedzili aktorzy z przedstawieniem teatralnym pt. „Legenda o Świętym Mikołaju”. (...) więcej

W dniu 16 grudnia 2017r na sali sportowej w Brusach został rozegrany świąteczny turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej
2017-12-22 • MIKOŁAJKOWA NOC FILMOWA

Dnia 8 grudnia w naszej szkole została zorganizowana dla uczniów klasy IV „Mikołajkowa Noc Filmowa”. Dzieci pod opieką wychowawcy spędziły ze sobą czas. Uczniowie przybyli (...) więcej

We wtorek 19 grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej”. W osiemnastej edycji konkursu plastycznego (...) więcej

W poniedziałek 27 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyło się spotkanie uczniów klasy pierwszej z (...) więcej
2017-12-21 • Piernikowe ciasteczka

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w okresie adwentu piekli i dekorowali piernikowe ciasteczka. Pomagały im w tym mamy z Rady Klasowej (...) więcej

5 grudnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu uczniowie z klas IV-VII i panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia piekli pierniki. Panie przygotowały ciasto (według sekretnego przepisu pani Zosi), (...) więcej

„Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Muzyka sprawia, że ludzie są mądrzejsi.”   Jeannette Vos („Rewolucja w (...) więcej

Uczniowie z klasy  V a i V c wraz z wychowawczyniami p. Ireną Ryżek i p. Aleksandrą Meyer postanowili w inny sposób obchodzić mikołajki. 6 grudnia br. pojechali do kina Cinema (...) więcej

Szary, grudniowy dzień 6 grudnia 2017r. wbrew panującej na dworze aurze był wyjątkowo ciepły i radosny. To dzięki Mikołajkom, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Tajnej (...) więcej

6 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do kina Remus w Kościerzynie na film animowany pt. „Pierwsza gwiazdka”. Bohaterzy opowieści, czekający na (...) więcej
2017-12-21 • Mikolajki w klasie V
2017-12-21 • Mikołaj w szkole

6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odwiedził Mikołaj.  Podekscytowane dzieci głośnymi okrzykami powitały gościa, który (...) więcej

Po szkolnych zmaganiach z ortografią wyłoniono mistrzów ortografii, którzy reprezentowali szkołę w drugim etapie VI Międzyszkolnego Mikołajkowego Konkursu Ortograficznego w (...) więcej

13 grudnia uczniowie klas: V oraz VII wraz z wychowawczyniami (Ewelina Adamczyk, Iwona Burżacka) wybrali się do Chojnic, by poczuć nutkę rywalizacji oraz spróbować swoich sił w trakcie (...) więcej

12 grudnia na kolejnym spotkaniu wolontariuszy naszej szkoły dzieci tworzyły świąteczne kartki w imieniu dobrych pomocników świętego Mikołaja. Kartki w tajemniczy sposób znajdą (...) więcej

W tegorocznym powiatowym konkursie plastycznym „Jesień na Kaszubach” Julia Zblewska z klasy III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zdobyła (...) więcej

W środę 13 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły Gminne Igrzyska Dzieci w Dwa Ognie Usportowione. Do zawodów przystąpili uczniowie ze szkół (...) więcej

6 grudnia br. uczniowie klasy V twórczo spędzili czas uczestnicząc w warsztatach ,,Gliniana zastawa” zorganizowanych w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach.  Pan Krzysztof (...) więcej

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w „Dwa ognie” usportowione. Wzięły w nich udział dzieci z klas czwartych. Szkołę Podstawową w Leśnie reprezentowali (...) więcej
2017-12-21 • Andrzejki

Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać w (...) więcej

W tegorocznym dwuetapowym Powiatowym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Jesień w lesie pełna owoców” organizowanym przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” (...) więcej

W myśl tego powiedzenia uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie udali się na warsztaty do Brus-Jaglii. Tematyka zajęć była nie tylko ciekawa, ale (...) więcej
2017-12-18 • Gala Wolontariatu 2017

5 grudnia w Sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu 2017. Święto wszystkich wolontariuszy zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum (...) więcej
2017-12-18 • Noc filmowa

W nocy z 1 na 2 grudnia, dzięki uprzejmości CKiB w Brusach, na sali widowiskowej, odbyła się noc filmowa Szkolnego Klubu Wolontariatu. Podczas kilku godzin, zagryzając pizzą w towarzystwie (...) więcej

Dnia 13.12.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne igrzyska  dzieci w dwóch ogniach usportowionych klas IV dziewcząt i chłopców. Naszą (...) więcej

6 grudnia br. odbył się finał akcji charytatywnej „Pełna miska dla zwierzaka z Przytuliska”. Uczniowie klas I c, III d i III e wraz z wychowawcami zamienili się (...) więcej

6 grudnia zakończyła się akcja charytatywna POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM.  Zbiórka polegała na przygotowaniu paczek świątecznych dla polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz (...) więcej

W dniu 27.11.2017r uczniowie klasy I SP w Leśnie udali się na pieszą wycieczkę do Filii Bibliotecznej w Leśnie. Dzieci przywitała pani Halina Skwierawska, która jest bibliotekarką. (...) więcej

7 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się VI Międzyszkolny Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowały uczennice wybrane w drodze eliminacji szkolnych: (...) więcej

W środę 29 listopada 2017 Szkołę Podstawową w Kosobudach im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odwiedził Pan Henryk Raczek, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – oddział (...) więcej

6 grudnia 2017 roku uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach brały udział w konkursie organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Koronowie. Konkurs polegał na wykonaniu ozdoby (...) więcej

W czwartek 7 grudnia 2017 r. uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud uczestniczyli w warsztatach regionalnych „Kapuściana przygoda”. (...) więcej

Naturalna skłonność do dobra przynosi piękne owoce. Okres edukacji szkolnej to idealny czas dla dzieci, kiedy mogą zacząć kształtować w sobie postawy altruistyczne.  28 listopada w (...) więcej

Szkołę Podstawową w Leśnie coraz częściej zaczął wypełniać zapach świeżych gofrów (tzw. "ognistych wafli") wykonywanych przez grupy języka kaszubskiego. Aromaty dotarły (...) więcej
2017-12-07 • Warsztaty ceramiczne

30 listopada 2017r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyły się warsztaty ceramiczne. Uczniowie uczyli się wyrabiać figurki z gliny. Poznali proces (...) więcej

30 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyły się tradycyjne Andrzejki. Najpierw bawiły się dzieci z kl. I – III, następnie (...) więcej
2017-12-07 • Wyjazd integracyjny

Już po raz kolejny, w dniu 29 listopada 2017roku mamy uczniów i nauczyciele pracujący w Szkole Filialnej w Przymuszewie wyjechali do kręgielni „Mistral” w Chojnicach.  (...) więcej
2017-12-07 • Dzień Pluszowego Misia

Z okazji Dnia Pluszowego Misia w świetlicy szkolnej w Przymuszewie  odbyły się zajęcia, których głównym bohaterem była najmilsza zabawka, a zarazem najlepszy przyjaciel (...) więcej

We wtorek 28 listopada 2017 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się wernisaż XXII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach”. Na konkurs wpłynęło 1006 (...) więcej

27 listopada br. przedszkolaki świętowały Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu każde dziecko przyniosło swoją ulubioną zabawkę. Uczestnicy wydarzenia poznali historię święta oraz ciekawostki z (...) więcej

22 listopada 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na spacer do Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania (...) więcej
2017-12-05 • Pieczenie chleba

Uczniowie klas I-III z Przymuszewa i klasy VI z Leśna w ramach języka kaszubskiego pojechali do Swornychgaci. Byli uczestnikami warsztatów pieczenia chleba. Uczniowie mogli sami (...) więcej

Lepienie różnych kształtów z ciasta to świetna zabawa, która uczy kreatywności. Wykorzystywanie masy solnej jest kreatywnym sposobem na pobudzanie w dziecku wyobraźni. (...) więcej

Eliminacje powiatowe odbyły się 1 grudnia 2017 r. od godz. 9.30 w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach. Uczniowie z powiatu chojnickiego zaprezentowali piękne czytanie w języku kaszubskim. (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach dnia 30 listopada 2017 stało się miejscem podnoszenia poziomu wiedzy o Janie Karnowskim, budzenia zainteresowań oraz rozwijania indywidualnych uzdolnień (...) więcej

30 listopada 2017r. w CKiB w Brusach odbył się finał konkursu „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. (...) więcej

W dniu 24.11.2017 r odbyły się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. Rozegrane zostały eliminacje klas VII, II i III naszej szkoły. Do rozgrywek zgłosiło się 12 klas dziewcząt SP Nr (...) więcej

29 listopada 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas I – III oraz  IV – VII. (...) więcej

Aby tradycji stało się zadość dnia 30 listopada 2017 r. klasa IV a że Szkoła Podstawowa im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, obchodziła andrzejki. Wspólne zabawy i (...) więcej

24 listopada 2017 r. klasa czwarta ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach gościła w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jaglie. Celem pobytu był udział w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!