1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniach 27 – 28 maja 2017 r. w Chmielnie odbył się Finał 46. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”. Jego celem jest poznawanie i popularyzacja (...) więcej

Dnia  28 maja 2017 roku odszedł nasz wieloletni Dyrektor i kolega Jarosław Nakielski.   Swoją karierę w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach rozpoczął w 1982 roku jako (...) więcej

„Dziękuję Ci Mamusiu za trud jaki włożyłaś w wychowanie nas (…)Zawsze o nas dbasz kochasz nas najmocniej.” – tymi pięknymi słowami swojej mamie podziękował Antek, jeden (...) więcej

W piątek, 19 maja  2017 r. Szkoła Podstawowa w Kosobudach obchodziła po raz drugi swoje święto,  rocznicę nadania szkole imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia. Przedstawiciele (...) więcej

  18 maja 2017 r. Szkoła Podstawowa w Leśnie obchodziła 12. rocznicę nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. kanonika (...) więcej

18 maja w Brusach odbył się I Gminny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych Szkół Podstawowych dla klas I – III .  W zawodach wzięły udział  trzy szkoły. Były to SP Brusy, SP Męcikał (...) więcej

W piątek 5 maja 2017  r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, trzeciej rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II oraz Roku Brata (...) więcej

    9 maja 2017r.ucziowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach pojechały na jednodniową wycieczkę do Bydgoszczy.Po długiej trasie i śniadaniu dojechaliśmy do Family (...) więcej

Uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczestniczyli 9 maja w wycieczce do Gdańska. Celem (...) więcej

28.04.2017 r. uczniowie klasy III a i klasy I Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wzięli udział w spotkaniu  w ramach działania „ABCD” – Ale (...) więcej

28 kwietnia 2017r. na „Orliku” w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minipiłce nożnej dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział 6 drużyn chłopców i 3 drużyny (...) więcej

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Lasku Miejskim w Chojnicach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych. Jeden zespół stanowiły dziewczęta młodsze, biegające (...) więcej

W czwartek 20 kwietnia br. klasy III b i III e wybrały się wraz z opiekunami do Gdańska na Największą Wystawę Klocków Lego oraz na basen w Aquaparku w Sopocie. W Galerii Metropolitalnej (...) więcej

Dnia 11 maja 2017r. sadziliśmy pelargonie. To nasze ulubione kwiaty, najbardziej podobają nam się koloru czerwonego. Sadziliśmy je w szkole pod opieką naszej pani Mirki. Najpierw przygotowaliśmy (...) więcej

8 maja 2017 r. na boisku „Orlik”, przy Szkole Podstawowej nr 1 W Chojnicach, odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Nożnej Dziewcząt.Gminę Brusy, po uzyskaniu (...) więcej

„Skarbonka wielkanocna” – to akcja organizowana co roku przez Caritas. W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale pod opieką katechetki Anny Kobierowskiej również (...) więcej

„Poezja pozwala piękniej spojrzeć na świat” – w myśl tej zasady uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale pod opieka nauczycielki Anny Różek, po raz kolejny wzięli udział w XI (...) więcej

Zwiestniczi zymkù – taki cykl lekcji przeprowadzono podczas zajęć w grupie młodszej  z języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale. Podsumowaniem zdobywania wiedzy o (...) więcej

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zdobył 1wszą nagrodę w konkursie "Zakupy z klasą", którego głównym organizatorem był sklep (...) więcej

W dniu 11 maja 2017 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice z ośmiu szkół podstawowych rywalizowały w (...) więcej

W dniu 18 maja 2017 roku w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetach sprawnościowych Uczniowie z trzech szkół podstawowych rywalizowali w pięciu (...) więcej

Polska moje miejsce mój kraj – to V edycja Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego organizowanego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego pod  (...) więcej

Dnia 24 kwietnia 2017r. Paweł Warsiński, uczeń klasy III b Gimnazjum w Lubni brał udział w XVI finale Ogólnopolskiego Konkursu ,,Liga Matematyczna’’ im. Zdzisława Matuskiego (...) więcej

PODSUMOWANIE XI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA NAPISANIE WIERSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W więcej
2017-05-19 • Planetarium w szkole!

5.05.2017 r. Słońce – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie. Merkury, Wenus, Ziemia, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, (...) więcej

Czym jest wolontariat i dlaczego warto być wolontariuszem? Różne formy wolontariatu. Czy nadaję się na wolontariusza/wolontariuszkę? Co daje udział wolontariacie? Czy jestem (...) więcej

28 kwietnia 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach po raz kolejny włączyli się w obchody Międzynarodowego ''Dnia Ziemi''. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel prowadzony (...) więcej

W ramach lekcji języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów, dnia 9 maja 2017r. gimnazjaliści klas I – III Zespołu Szkół w Lubni, wybrali się na zwiedzanie Gdańska wraz z (...) więcej

Każdy gimnazjalista kończąc szkołę musi podjąć niełatwą decyzję „CO DALEJ?.Dnia 12 maja 2017 r. Zespół Szkół w Lubni gościł przedstawiciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w (...) więcej

12 maja br. młodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach na żywo uczestniczyli w Tygodniu Bibliotek w C K i B w Brusach. Aktorzy Teatru Edukacji i (...) więcej

 4 maja 2017r. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Chaty Kaszubskiej na warsztaty ,,Anioły Chełmowskiego”.  Pan Krzysztof Gradowski przekazał dzieciom (...) więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się powiatowe 46 eliminacje konkursu recytatorskiego prozy i poezji kaszubskiej "Rodno mowa". Uczestników oceniała (...) więcej

We wtorek 9 maja 2017 r. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud  uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Marleną Popławską - Marek, (...) więcej

Z pobliskiego lasu do naszej szkoły przyszedł  zajączek. Przyniósł dzieciom nie tylko pyszne niespodzianki, ale również chętnie bawił się z dziećmi i opowiadał o życiu w lesie. Przygotował (...) więcej

28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel poświęcony kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie (...) więcej

Dnia 22 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie pożegnali zimę i powitali wiosnę. Przy ognisku smażyli kiełbaski, jabłka i bułki. Śpiewem witali (...) więcej

46. Konkurs Recytatorski  Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” Chmielno’2017 coraz bliżej. Tradycyjnie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w (...) więcej

7 kwietnia 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o świętej Siostrze Faustynie dla uczniów szkół gimnazjalnych i (...) więcej

Dzieci i młodzież z parafii p.w. „Wszystkich Świętych” w Brusach oraz parafii p.w. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Leśnie 8 kwietnia 2017 roku uczestniczyli (...) więcej

W piątek 28 kwietnia 2017r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się eliminacje powiatu chojnickiego 46. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej (...) więcej

            Dnia 13 marca 2017 r. uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie udali się do Ergo (...) więcej

Odżywiamy się zdrowo W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odżywiamy się zdrowo, kolorowo … w ramach zdrowego odżywiania. Uczniowie klasy III a samodzielnie (...) więcej

W marcu w czasie Wielkiego Postu uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie włączyli się w Dzieło Pomocy (...) więcej

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uroczystość została przygotowana przez klasę III g pod kierunkiem wychowawczyni p. Martyny (...) więcej

Drugoklasiści z naszej szkoły, 6 kwietnia 2017 roku udali się na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni na przedstawienie teatralne pt. „Pinokio". Spektakl odwoływał się do znanych (...) więcej

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  łączyła się w akcję „Opatrunek na ratunek” – zbiórka dla Afryki. Już po raz kolejny, Fundacja Pomocy (...) więcej

23 marca 2017 roku próg naszej szkoły przekroczyli niezwykli goście. Dwaj spośród nich, starsi aspiranci p. Olgierd Chylewski i p. Bogumił Oltel  nie raz już nas odwiedzali. Trzeci  (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!