1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w ramach lekcji j. kaszubskiego przygotowali przedstawienie „Stworzenie Kaszub”. Podczas lekcji (...) więcej

29 marca 2017r. uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wybrali się na spacer do lasu, aby tam zrealizować temat „Zymk w lese” – (...) więcej

27 marca 2017r. uczniowie kl. V i VI ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoją nauczycielką Anną Pestka wybrali się do Chaty Kaszubskiej w Brusach (...) więcej

Szokòlôda – czyli nic innego jak uwielbiana przez wszystkich  - czekolada. Jej wykonaniem zajęli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale na jednej z lekcji języka (...) więcej

„Anioły Chełmowskiego”  - taką nazwę noszą warsztaty, w których 29 marca 2017r. uczestniczyli uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Męcikale uczęszczający na język (...) więcej

Dnia 26 marca 2017 roku,  w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki”  prowadzonego przez Izabelę Dudek-Rogallę i Bartosza Rogallę, najmłodsze dziewczęta UKS Gryf (...) więcej

W wielkopostny piątek 24 marca 2017r. uczniowie kl. I – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swymi nauczycielami i p. dyrektor Krystyną Teca udali (...) więcej

Obchody 73- ej rocznicy boju partyzantów pod Męcikałem miały wyjątkowy charakter, bowiem honorowym gościem była Pani Mariola Janeczek, córka Dowódcy Oddziału „Cis” Henryka Grabosza. (...) więcej

21 marca 2017 r. w Brusach odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  W konkursie brali udział uczniowie Zespołu Szkół w Lubni Bartłomiej Warsiński kl. VI szkoła (...) więcej

W dniach 20 i 21 marca 2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Szkolny Konkurs Recytatorski, na który zgłosiło się aż 41 uczestników (...) więcej

16 marca br. gościliśmy w szkole Panią Annę Orlikowską- Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach z Panią Kierownik Natalią Landowską (...) więcej

Gdzie można spotkać 12 miesięcy? Czy w Kosmosie jest życie? Ile człowiek waży na Marsie? Na te oraz wiele innych pytań uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale poznali odpowiedzi 24 marca 2017r. (...) więcej

„Wiedza o bajkach Anny Łajming” tak brzmiała nazwa Gminnego Konkursu, który odbył się 23 marca w szkole Podstawowej w Czapiewicach. Zmagania dotyczyły życia i twórczości kaszubskiej (...) więcej

21 marca 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięli udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Piosenki "Na powitanie wiosny". Na tę imprezę (...) więcej

W sobotę (18.03.2017r.) w Hali Sportowej w Konarzynach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Tenisie Stołowym. Zawody rozegrane zostały w kategoriach: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach 20 marca 2017 r. świętowali Dzień Jedności Kaszubów. Tego dnia odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto wspólnym (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach tradycyjnie powitali wiosnę podczas kolejnej edycji szkolnego konkursu Mam Talent przygotowanej przez Samorząd Uczniowski oraz  konkursu Manekin challenge (...) więcej

"Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno do wody Cię wrzucamy, bo wiosnę witamy"Pierwszy dzień wiosny to wyjątkowy czas, na który wszyscy po srogiej zimie czekają z niecierpliwością. 21 (...) więcej

W miesiącach luty – marzec w Czyczkowach odbył się szkolny turniej tenisa stołowego dla klas IV - VI. Eliminacje do tego konkursu odbyły się na lekcjach wychowania fizycznego. Z każdej (...) więcej

16 marca 2017r. uczniowie przedszkola i zerówki oraz kl. I – III w dwóch grupach zwiedzili remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyczkowach. Dzieci zostały tam przyjęte przez 2 strażaków: (...) więcej

14 marca 2017r. uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoją nauczycielką j. kaszubskiego p. Anną Pestka wzięli udział w promocji książki (...) więcej

14 marca br. uczniowie klas I -II ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia z Kosobud uczestniczyli w spotkaniu autorskim z p. Tomaszem Fopke, które odbyło się w Centrum Kultury i (...) więcej

Dzieci z zerówki i z punktu przedszkolnego w Czyczkowach odwiedziły miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam przywitali nas panowie strażacy: Pan Henryk Januszewski i Pan Kazimierz (...) więcej

9 marca 2017r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się niezwykły i niecodzienny koncert przygotowany przez p. Mariusza Zdolskiego i chłopców z kl. IV – (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz z oddziału "0" przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach bawiły się na balu karnawałowym. Bal odbył się 27.02.2017 w (...) więcej

Dnia 6.03.2017r. uczniowie klasy „0”  Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z swoją wychowawczynią panią Anną Rudnik zostali zaproszeni do (...) więcej

Dnia 14.03.2017 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Fopke, znanym muzykiem i twórcą poezji w języku kaszubskim. (...) więcej

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowało dla uczniów szkół gimnazjalnych i (...) więcej

W lutym w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie nastąpiło ogłoszenie wyników szkolnego i gminnego konkursu plastyczno-technicznego na wykonanie szopki bożonarodzeniowej. (...) więcej

5 marca 2017 r. uczniowie kl. VI  Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryfa Pomorskiego” w Lubni wraz z Panią Dyrektor Wiolettą Ryduchowską oraz Panią Wicedyrektor Anną Klonowską (...) więcej

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud 15 marca 2017 r. uczestniczyli w warsztatach regionalnych poświęconych twórczości i życiu Józefa Chełmowskiego. (...) więcej

„Czë mucha mô jãzëk?” odpowiedź na to niezwykle zagadkowe pytanie można było poznać 14 marca 2017 roku podczas autorskiego spotkania z Tomaszem Fopke, które (...) więcej

 Jak karnawał , to czas na bale i tak dnia 9 lutego 2017 r. odbył się w przedszkolu bal przebierańców. Maluchy uczestniczyły w tańcach w kole, z balonem, czy w konkursie ,kto szybciej (...) więcej

Dnia 23 lutego 2017 r. przedszkolaki bawiły się przy przedszkolnych przebojach. Po tańcach na gazecie, przy krzesełkach, czy w pociągu był wspólny poczęstunek. Dzieci „wybrały się do (...) więcej

W dniach 6- 8 marca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach mieli okazję uczestniczenia w niecodziennych zajęciach prowadzonych przez rekolekcjonistę (...) więcej

"Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich" 8 marca 2017r.  15 osobowa delegacja z Miasta i Gminy Brusy, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez sklep spożywczy Delikatesy Centrum Brusy pn. "Zakupy z klasą". Akcja (...) więcej

27 lutego 2017r. w WDK w Czyczkowach odbył się bal przebierańców dla uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Na balu zgromadzili się uczniowie przebrani za (...) więcej

Dnia 24 lutego br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny bal karnawałowy. Zebranych gości przywitała kierownik Szkoły Filialnej p. Mirosława Łącka, która podziękowała za (...) więcej

27 lutego br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na teatrzyk  ,,Szkolne przygody Tosi i Plastusia’’.  Aktorzy z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!