1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

XI Zbiórka żywności pod hasłem „Tak – Pomagam” została zorganizowana przez Caritas Polska na terenie wszystkich diecezji. Odbyła się w dniach 9 i 10 grudnia 2016 r. Do tej (...) więcej

16 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zostały ogłoszone wyniki XVII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej” Brusy 2016. Tym razem w (...) więcej

Po raz dziewiąty gmina Brusy uczestniczyła w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Akcja trwała od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 roku pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania (...) więcej

Mikołaj jak co roku zawitał do naszej szkoły z workiem prezentów. W podziękowaniu za podarki dzieci śpiewały piosenki a nawet podarowały Mikołajowi laurki. Wiele radości i uśmiechu sprawił nam (...) więcej

Dzieci z punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem remizy OSP w Leśnie. Dzieci przyjął i opowiadał o (...) więcej
2016-12-28 • Misje śniadaniowe

Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego odżywiania Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  włączyła się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej (...) więcej

Listopad to miesiąc, w którym w naszym kraju obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel w wykonaniu (...) więcej

W ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły podstawowej w Wielkich Chełmach  wspólnie podzielili się opłatkiem. Uroczystość rozpoczęła się  przedstawieniem (...) więcej

W piątek 16 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie w wigilijnym kręgu. Na początku przywitano wszystkich obecnych i przybyłych gości: księdza proboszcza (...) więcej

19 grudnia br. w klasie III g odbył się Konkurs Piosenki Zimowej. Pomysłodawczynią i organizatorką przedsięwzięcia była p. Martyna Ostrowska. Uczniowie zaprezentowali piosenki, które nawiązywały (...) więcej

Szkolne Koło Caritas i Kółko Misyjne działające w naszej szkole zorganizowało zbiórkę odzieży, zabawek i środków czystości dla potrzebujących z ubogich rodzin na Święta Bożego Narodzenia. Dzieci (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach 16 listopada 2016 r. otrzymała z rąk pani Moniki Kończyk – Pomorskiego Kuratora Oświaty - wojewódzki certyfikat „Szkoły (...) więcej

Opłatek Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijnyNajtkliwsze przekazując uczucia w tym więcej

Już po raz dziewiąty realizowano w Gminie Brusy ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która trwała od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 roku pod patronatem Gminnej Komisji (...) więcej

Tuż po „Mikołajkach”, 07.12.2016 r., do Szkoły Podstawowej  im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni zawitał Święty Mikołaj. W klasie III dzieci (...) więcej

14 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego odbyła się IV edycja konkursu literacko-muzyczno-plastycznego „Mój Jan Karnowski z Czarnowa". Jury w (...) więcej

W przedświąteczny czas, dnia 20.12.2016 r. w sali gimnastycznej  w Lubni, gimnazjaliści uczący się języka kaszubskiego z klas I – III wystawili sztukę pt. „Gòdowé (...) więcej

Uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego przygotowali scenariusz tradycyjnego kaszubskiego kolędowania. Wśród (...) więcej

 W dniu 17 grudnia na hali sportowej w Brusach został rozegrany mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedziła Pani Karolina Rudnik, która na co dzień pracuje jako asystent stomatologa. Pani (...) więcej

W dniach 16, 23, 30 XI oraz 7 XII w ramach projektu edukacyjnego „ Jak zorganizować turniej "Rzucanki siatkarskiej"?- siatkówka dla najmłodszych.” uczniowie Gimnazjum w (...) więcej

„Jest taki dzień  (…), w którym radość wita wszystkich...” - słowa tej znanej i pięknej piosenki doskonale odzwierciedlają atmosferę spotkania wigilijnego, które miało (...) więcej

Dzieci w Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził niecodzienny gość, mianowicie policjant z bruskiego Posterunku Policji, Pan (...) więcej

W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zostały zorganizowane Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Dwa Ognie Usportowione dla klas IV. Do (...) więcej

28 listopada 2016 r. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach odwiedziła grupa 6 - latków „Świetliki" z przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieci zostały zaproszone (...) więcej

W podróż z Koziołkiem Niematołkiem 15 grudnia udali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale. Wspólnie z aktorami z krakowskiego Studia Małych Form Taetralnych  „Art Re” (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowali jasełka dla najbliższych osób. Uroczystość odbyła się 13 (...) więcej

Najmłodsze dzieci ze szkoły w Leśnie uczciły święto swoich pluszowych przyjaciół. Tego dnia przyszły do szkoły ze swoim Pluszowym Misiem, by wspólnie bawić się i uczyć. Mogły opowiedzieć o swoim (...) więcej

 Przybył do nas jak co roku  Mikołaj z torbą wypchaną, z brodą i wąsami. Powitaliśmy go wierszem i piosenką. Jak się okazało  Mikołaj nas dobrze zna i wie czy byliśmy grzeczni. (...) więcej

Dnia 14 grudnia 2016r. odbył się IV Konkurs „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale zdobyli wysokie miejsca . Tego dnia szkołę w kategorii (...) więcej

12 grudnia br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Chojnic na przedstawienie pt. ,,W tajemniczej krainie krasnali” w wykonaniu aktorów z Teatru Muzycznego (...) więcej

Wychowankowie z Oddziału ,,O’’ ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie biorą udział w bezpłatnym, gminnym programie profilaktyki stomatologicznej ,, Zdrowy ząbek ‘’.  12 (...) więcej

Rysunek Piotra Borzyszkowskiego, 5- latka  ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie zdobył wyróżnienie w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  "Moja ulubiona postać z bajki". (...) więcej

W dniu 12 grudnia 2016r. uczniowie klasy I, IIa i IIb  obejrzeli Baśń Muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali” w wykonaniu aktorów teatru muzycznego „Duduś” w (...) więcej

W dniach 5 - 9.12.2016 w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się II Tydzień Głośnego Czytania Najmłodszym. Tym razem bajki (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie gościliśmy hafciarkę kaszubską panią Łonską Marlenę. Pani Łonska w klasie piątej poprowadziła warsztaty hafciarskie. Uczniowie (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie gościliśmy członków Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” z Męcikała.Pan Wojciech Derewecki z (...) więcej

Dnia 25 listopada uczniowie kl. III g wybrali się do Chaty Kaszubskiej na warsztaty regionalne pt. „Gliniana zastawa”. Na miejscu przywitał nas p. Krzysztof Gradowski, który (...) więcej

Dnia 1.12.2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne igrzyska młodzieży szkolnej w dwóch ogniach usportowionych klas IV dziewcząt i chłopców. W zawodach (...) więcej

Dnia 07.12.2016 r. uczniowie klasy V b wraz z opiekunami wyjechali do Chojnic, gdzie udali się do Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego, aby zaznajomić się z historią naszego (...) więcej

„Urodziłem się z jajka”- pod takim tytułem odbył się konkurs dla klas II - III szkół podstawowych organizowany przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”.   I etap (...) więcej

Rysunek wykonany przez Agatę Skwierawską, uczennicę klasy III b ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  zdobył wyróżnienie w XXI Pomorskim Konkursie Plastycznym (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach dostały prezent od Świętego Mikołaja. W DNIU 06.12.2016 pojechały na wycieczkę do Centrum (...) więcej
2016-12-12 • Mikołaj w Czyczkowach

6 grudnia jest dla dzieci dniem szczególnie ekscytującym i radosnym już od wczesnych godzin rannych, bowiem tego dnia wszyscy oczekują na odwiedziny św. Mikołaja. Zwyczaj obdarowywania się (...) więcej

W dniu 15 listopada 2016r. odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czytania. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie wśród dzieci kultury czytelniczej.Uczniowie (...) więcej

Bałwan, Mikołaj, zbójnicy na łyżwach – takie atrakcje i wyczyny mogli zobaczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale podczas rewii na lodzie opartej na motywach baśni H. Ch. Andersena (...) więcej

Robienie przepysznej sałatki owocowej podczas lekcji j. kaszubskiego zakończyło cykl lekcji o owocach, zdrowym żywieniu i zachowaniu się przy stole. 7 grudnia 2016r. wszyscy uczniowie (...) więcej

24 listopada br. dzieci z klasy „0”  Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach od samego rana bawiły się przy muzyce. Świętowały w ten sposób Andrzejki.Na (...) więcej

Dnia 25 listopada wszystkie dzieci z klasy „0” uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu  dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi (...) więcej

Idzie dobry Święty, Uśmiecha się w koło, Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło. Niesie w dużym worku Słodyczy bez liku, Pełno dzisiaj wszędzie Radości i krzyku. Jak co roku wszyscy uczniowie (...) więcej

17 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się pasowanie uczniów kl. I na czytelnika biblioteki szkolnej.Głównym celem uroczystości było (...) więcej

Listopad to czas krótkich dni, często szarych i mglistych. W ruchu drogowym pojawiają się nowe zagrożenia, którymi są m.in. słabo widoczni piesi. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach (...) więcej

Dnia 01 grudnia 2016 roku o godz. 930 spotkaliśmy się w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, aby rozegrać zawody sportowe „Dwa ognie usportowione dla klas (...) więcej
2016-12-06 • Andrzejkowe zabawy

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  zorganizowali dla uczniów  klas 0-III i przedszkola zabawę andrzejkową, która odbyła się  24 listopada (...) więcej

„Już Mikołaj grzeje sanie. Czego pragniesz niech się stanie.Każde z marzeń skrytych w głębi święty Dziadek może spełnić”. 6 grudnia to bardzo miły dzień. Już od rana spotykają nas (...) więcej

23 listopada 2016r.  odbyła się Zabawa Andrzejkowa  dla klas    IV – VI szkoły podstawowej. Dzieci tańczyły i bawiły się przy dźwiękach skocznej muzyki. Było (...) więcej

 Jak co roku przedszkolaki z Lubni spędzają radośnie ten dzień ze swoimi milusińskimi. Już od rana zakładamy piżamki, bawimy się z misiami, rysujemy je i nie tylko. Śpiewamy naszą kołysankę (...) więcej

Dnia 30 listopada grupa przedszkolaków spędziła wesoło: lała wosk, układała kapcie oraz przygotowała poczęstunek. Przypomnieliśmy sobie jak należy prowadzić cichą rozmowę w  (...) więcej

We wtorek, 29 listopada, w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach uczniowie klasy III b uczestniczyli w warsztatach malowania na szkle. Krok po kroku poznawali tajemnice techniki zdobienia (...) więcej

W Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach dnia 24 listopada 2016 r. uczniowie Szkół Podstawowych rozegrali Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym. W rozgrywkach (...) więcej

 Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapoznały się z tradycją i zwyczajami ludowymi związanymi z "Andrzejkami". (...) więcej

30 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyły się Andrzejki. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii  oraz wesołych tańcach przy muzyce. Podczas zabawy dzieci mogły (...) więcej

25 listopada dzieci ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie w tym dniu przypomnieli sobie misiowych bohaterów książek i bajek dla dzieci. (...) więcej

24 listopada br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Centrum Zabaw Świat Mai w Chojnicach. Zabawy ruchowe na zjeżdżalniach, w basenie z kulkami i trampolinie dostarczyły (...) więcej
2016-12-01 • Andrzejki w Czyczkowach

Jak co roku uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spotkali się na wspólnej zabawie andrzejkowej połączonej z Dniem Pluszowego Misia, tym razem w czwartek 24 listopada (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!