1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

 22 listopada 2016r. Uczniowie klasy I i II udali się do Chocińskiego Młyna, gdzie uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Tematem (...) więcej

W dniu 24 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach, już po raz dziewiąty przeprowadzono Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy (...) więcej

 Dnia  22 listopada  br. świetlicę odwiedził pan Tomasz Orzłowski  leśniczy z Nadleśnictwa Przymuszewo.  Celem wizyty było przekazanie panu leśniczemu kasztanów i (...) więcej

Dnia 10 listopada 2016 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów na wychowanków świetlicy. Był to szczególny dzień dla dzieci, które występowały przed (...) więcej

25 listopada 2016r. był dniem szczęśliwym dla dwóch uczennic z naszej szkoły. Bowiem zostały docenione podczas VIII Regionalnego Konkursu „’Poetyckie Podróże po Kaszubach”. (...) więcej

Aleksandra Januszewska i Martyna Drobińska z klasy VI oraz Igor Zarębski z V klasy reprezentowali naszą szkołę w IX Gminnym Konkursie Przyrodniczym „BLIŻEJ LASU”.Wszystkie drużyny z (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud po raz kolejny uczestniczyli w regionalnym konkursie dla uczniów szkół podstawowych „Poetyckie podróże po (...) więcej

24 listopada 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas IV – VI zorganizowana przez Radę Rodziców i (...) więcej

          „ Być razem z wami to wielka przyjemność” takie miłe słowa usłyszeliśmy  podczas VIII Regionalnego Konkursu dla Uczniów (...) więcej

„W lesie  także w nocy zima byłaDrzewom białe czapy założyłaLodem cały staw pokryłaA mech i trawy pobieliła” Jest to fragment jednego z  wierszy, które nadsyłały dzieci (...) więcej

Kulminacją tegorocznych rozgrywek w unihokeju chłopców był wojewódzki turniej półfinałowy, który odbył się 21.11.2016 r. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. Drużyna z Lubni (...) więcej

Dnia 22 XI 2016 w godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej w Lubni odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla młodzieży, która była doskonałą okazją do integracji całej społeczności Gimnazjum w (...) więcej

25 listopada przedszkolaki po raz kolejny uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ulubionym pluszowym misiem. Dzieci (...) więcej

 Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” serdecznie zaprasza na V Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej

W ramach zajęć pozalekcyjnych oraz lekcji odbyły się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. W dniu 04.11.2016 r. zostały rozegrane eliminacje klas I, trzy tygodnie później (25.11.2016 (...) więcej

Dnia 18.11.2016r. uczniowie kl. „0” I,II Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zostali zaproszeni do Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku na (...) więcej

Dnia 21 listopada 2016r. uczniowie klasy III g pod kierunkiem p. Martyny Ostrowskiej przygotowali przedstawienie kukiełkowe pt. „Czerwony kapturek”. Na spektakl została zaproszona (...) więcej

22 listopada 2016 r. grupa 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach z kl. IV- VI uczestniczyła w wycieczce do Gdańska zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Męcikale. Uczniowie mieli (...) więcej

W październiku i listopadzie uczniowie klas III  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych na basenie, które były finansowane przez Urząd Gminy (...) więcej

W piątek 18 listopada 2016 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach rozegrano Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Gminę Brusy (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach po raz kolejny przystąpiła do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 22 listopada 2016 roku w klasach I – VI  (...) więcej

21 listopada 2016r. uczniom kl. II – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapadnie w pamięci na długo. Tego bowiem dnia przeżyli dużo emocji, doznań (...) więcej

Narodowe Święto Niepodległości to wydarzenie państwowe, które obchodzimy co roku 11 listopada. Uroczystość upamiętnia rok 1918. W tym czasie Polska odzyskała niepodległości po 123 latach (...) więcej

W dniu 9 listopada 2016 r. w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje ze szkół podstawowych z Brus, Lubni i (...) więcej

Plastelina, szyszki, ziemniaki, żelki, chleb – z takich niecodziennych materiałów uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale wykonali różańce na konkurs ogłoszony przez panią katechetkę Annę (...) więcej

„Śniadanie daje moc” to ogólnopolski program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość uczniów  na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Nasza (...) więcej

Dnia 3 listopada 2016 roku o godz. 930 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W zawodach (...) więcej

8 listopada uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji  ŚNIADANIE DAJE MOC. Wszyscy uczniowie wraz z (...) więcej

19 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach świętowano XVI rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Podczas obchodów w poczet uczniów przyjęto 41 (...) więcej

Dnia 10 listopada 2016r. społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego spotkała się na uroczystym apelu z okazji 98-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 (...) więcej

10 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki nawiązujące do tego ważnego wydarzenia w życiu każdego (...) więcej

 3 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w Gminnych Igrzyskach w Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy : Dominik Majkowski, Maksymilian Sieracki i Filip Bruski  i (...) więcej

Dnia 9 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców. Do rywalizacji stanęły ze sobą drużyny ze szkół podstawowych z (...) więcej

Dnia 10 listopada 2016 roku nagrodzono dyplomami i książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Lubni uczniów klas III – VI, którzy zwyciężyli w Jesiennym Konkursie (...) więcej

Dnia 10 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Lubni uczczono Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli montaż słowno-muzyczny dotyczący Odzyskania Niepodległości (...) więcej

W czwartek 10 listopada 2016 r. uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach udali się do swojego miasta powiatowego. Pierwszym punktem (...) więcej

14 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia uczcili 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Grupa teatralna z klasy VI, pod kierunkiem (...) więcej

Czwartek 10 listopada br. był w naszej szkole dniem wyjazdowym. Wszyscy uczniowie klas młodszych mieli okazję obejrzeć w kinie film dla dzieci pt.: ,,Dzielna syrenka i Piraci z Kraboidów’. (...) więcej

Akcja głośnego czytania dzieciom realizowana w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom" stała się również udziałem dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej (...) więcej

Dnia 4 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dla uczniów klasy I a i I b zorganizowano zajęcia z policjantem. Pogadankę poprowadził pan Karol Cuppa, policjant z (...) więcej

3 listopada 2016 roku uczniowie klasy II a pod opieką wychowawcy Aleksandry Turowskiej w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Owoce i warzywa w szkole” wybrali się na (...) więcej

2 listopada uczniowie klasy III b uczestniczyli w warsztatach dotyczących tradycyjnych metod wypiekania chleba przy Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach. Dzieci poznały recepturę (...) więcej

Dnia 26 listopada 2016 r. uczniowie klasy III g i  III e wraz z wychowawczyniami p. Martyną Ostrowską i p. Anną Majkowską wybrali się wczesnym rankiem  na wycieczkę do Gdyni. Na (...) więcej

W dniach 23-29 października 2016 r. w Kościele powszechnym odbywał się Tydzień Misyjny. Z tej okazji członkowie Kółka Misyjnego i Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszej szkole (...) więcej

W dniu 10 listopada 2016 r. dla uczniów z  klas IV i V  Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, odbyły się w Sali Parku Narodowego Bory Tucholskie w (...) więcej

Gdzie znajduje się Zielony Pałac? To miejsce zna każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Męcikale, a 9 listopada 2016r. mieliśmy okazję usłyszeć o tym miejscu wiele ciekawych informacji. Tego dnia (...) więcej

Dnia 4 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Lubni rozegrana została Gminna Gimnazjada w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W turnieju brały udział drużyny z Gimnazjum z Lubni i Brus. Po (...) więcej

7 listopada 2016 r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach uczniowie Zespołu Szkół w Lubni uczestniczyli w „Zaborskim muzykowaniu”. Prowadzący warsztaty p. Danuta Miszczyk i (...) więcej

9 listopada 2016r. uczniowie kl. III – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach udali się na bardzo ciekawą i atrakcyjną wycieczkę do Centrum Nauki Eksperyment (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Oznacza to, że znaleźli się wśród 12 najlepszych (...) więcej

28 października 2016r. uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się na groby ofiar II wojny światowej, które znajdują się w pobliskim lesie. (...) więcej

Kilka szkół podstawowych z naszego powiatu uczestniczyło w XVII już edycji największego w Europie  ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci „z podwórka na stadion” (...) więcej

Dnia 3 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne igrzyska młodzieży szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyli (...) więcej

Uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie przygotowali wiązanki, które zaniosą w przeddzień Wszystkich Świętych  na groby  ofiar II Wojny (...) więcej

Dnia 3 listopada 2016 r. uczniowie klasy IV i VI wyjechali na kręgielnię do Chojnic. Większość dzieci po raz pierwszy grała w prawdziwe kręgle. Początkowe rzuty kulą były trochę niezdarne, lecz (...) więcej

By propagować czytelnictwo wśród dzieci, wzbudzić w nich ciekawość oraz rozwijać wyobraźnię w dniach 25-28 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (...) więcej

24 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyły się uroczyste obchody 13 rocznicy nadania szkole patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego. (...) więcej

Od 17 do 21 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach trwał Tydzień Patrona. Jest to tradycja zapoczątkowana po uroczystości nadania imienia szkole, (...) więcej

Dnia 18 października 2016 roku odbyła się wycieczka  uczniów Zespołu Szkół w Lubni do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. W wyjeździe brali udział   uczniowie uczący się  (...) więcej

Dnia 26 października 2016r. uczniowie Zespołu Szkól w Lubni mieli przyjemność obejrzeć sztukę Moliera pt. „Skąpiec „  w  wykonaniu grupy teatralnej z Białegostoku.  (...) więcej

W dniach 18.10. – 20.10. 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Lubni brali udział w wydarzeniu przeznaczonym dla wszystkich, którzy kochają przyrodę, teatr i sztukę recytacji. Kolejna edycja (...) więcej
2016-11-03 • Cyrk "Szok" w Lubni

Dnia  5 października 2016 r. do Zespołu Szkół w Lubni zawitał Cyrk „Szok”. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i młodzieży. Artyści (...) więcej

W niedzielę 30 października br. w Sucharach k. Nakła odbyła się wzniosła uroczystość. Ks. biskup Jan Tyrawa – biskup diecezjalny diecezji bydgoskiej dokonał poświęcenia kościoła p.w. (...) więcej

Czerwony kolor w przyrodzie tak brzmiał tytuł VII Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez nauczycielkę języka polskiego Annę Różek w Szkole Podstawowej w Męcikale. Na (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!