1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W Punkcie Przedszkolnym w Czyczkowach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przedszkolaki prezentując program artystyczny, pięknie recytowały wiersze i śpiewały.Wesołe, letnie (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedziły Eksperymrntarium w Chojnicach, które mieści się w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym.Dzieci (...) więcej

22 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się apel podsumowujący działania promujące czytelnictwo w roku szkolnym 2015/2016. W szkole podejmowano liczne akcje, które (...) więcej

28 czerwca 2016r. p. dyrektor Ewa Rokita zaprosiła do świetlicy wiejskiej w Czyczkowach rodzinę, przyjaciół, Radę Rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa (...) więcej

24 czerwca 2016r. w każdej szkole w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek, zwiastujący wakacje. Tak też było w Czyczkowach. Jednak ten dzwonek zwiastował jeszcze jeden koniec – zakończenie (...) więcej

Dnia 24 czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we mszy świętej. Następnie udali się na ostatni apel w tym roku (...) więcej

W dniu 23 czerwca 2016r. odbyło się pożegnanie szóstoklasistów. Na sali gimnastycznej zorganizowano uroczysty apel, na który przybyli uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, oraz (...) więcej

Dnia 09 czerwca br. świetlicę odwiedził pan Tomasz Orzłowski leśniczy z Nadleśnictwa Przymuszewo. Pan gajowy przybliżył dzieciom informacje na temat jego pracy, zwierząt żyjących w lesie  i (...) więcej

Dnia 24.06.2015r. w Zespole Szkół w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się po Mszy Świętej (w Brusach i Leśnie) o godzinie 10:00 w sali (...) więcej

W dniach 7-10.06.2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Lubni udali się na wycieczkę w Góry Stołowe i do Wiednia. Pierwszym jej punktem było zwiedzanie Wrocławia. Na początku, po całonocnej podróży (...) więcej

15 czerwca 2016 r. grupa gimnazjalistów z Lubni wybrała się na wycieczkę w ramach lekcji języka regionalnego – kaszubskiego. Pierwszym punktem programu było zwiedzenie przedzamcza w (...) więcej

W Zespole Szkół w Lubni, 22 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00, rozpoczęło się pożegnanie klas III gimnazjum. Uroczystej akademii towarzyszyło motto: „Życie jest szansą, schwyć (...) więcej
2016-07-01 • Zakończenie klas I-V

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele, którą odprawił ks. Kanonik Stanisław Prondzinski. (...) więcej
2016-07-01 • Wycieczka do Trójmiasta

Dnia 22 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz Szkoły Filialnej w Przymuszewie, a uczący się języka kaszubskiego wzięli udział w wycieczce. (...) więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele, którą odprawił ks. Kanonik Stanisław Prondzinski. (...) więcej

Uczniowie kl. III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika B. Śledzia w Kosobudach  ostatni czas nauki szkolnej wykorzystali na wyjazdy i wycieczki. Była to wycieczka do Helu i Rozewia. (...) więcej

Już na stałe w  tradycję  wpisał się konkurs na „Najlepszego Sportowca” naszej szkoły. Konkurs prowadziła pani Monika Mankiewicz wraz z uczniami kl. IIId i IIIe, które (...) więcej

22 czerwca 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów kl. VI, którzy stali się absolwentami tej szkoły.Klasę VI ukończyło 9 (...) więcej

Darz bór takimi słowami w czwartek 23 czerwca 2016 roku witali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy na zaproszenie Koła Łowieckiego nr 31 im. dr Łukowicza gościli na strzelnicy w (...) więcej

Żegnaj szkoło pod takim hasłem odbył się ostatni dzień w Szkole Podstawowej w Męcikale i nie tylko, ponieważ 24 czerwca 2016 roku  jest najprzyjemniejszym dniem w ciągu roku kończącym (...) więcej

W czerwcu 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się cykl zajęć profilaktycznych dla kl. I – III i IV – VI w ramach ogólnopolskiego programu (...) więcej
2016-07-01 • Wyjazd do Przymuszewa

2 czerwca 2016  roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie udali na wycieczkę autokarową do Przymuszewa.Najpierw odwiedzili Nadleśnictwo Przymuszewo, (...) więcej

W dniu 31 maja 2016 roku uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Torunia.  Dzieci zapoznały (...) więcej

Jak co roku w maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moja przygoda w muzeum”. Najpierw przyglądali się twórczości wybranych malarzy, (...) więcej

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka w gminie Brusy uczniowie szkół wzięli udział w plastycznym konkursie profilaktycznym „Nasz kolorowy trzeźwy świat”. Tegorocznym motywem przewodnim (...) więcej

W dniach od 8 do 10 czerwca uczniowie klas IV, V i VI wybrali się na długo oczekiwaną wycieczkę do Krainy Tysiąca Jezior. Towarzyszyli im nauczyciele: p. Mirka Wielinska, p. Anna Rolbiecka, p. (...) więcej

Jest to nasz ostatni dzień w murach tej szkoły. Szkoły, która była naszym drugim domem, w której czuliśmy się potrzebni, ważni i docenieni.  Takimi słowami ze Szkołą Podstawową w Męcikale (...) więcej

15 czerwca 2016r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przymuszewie wraz ze swoimi najbliższymi wybrali się na wspólną wycieczkę do Szymbarku. Na miejscu zwiedzaliśmy m.in. Dom Sybiraka, najdłuższą (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!