1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniach 16 -18 października 2014r. uczniowie Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w rekreacyjno-sportowym wyjeździe na pełną atrakcji tropikalną wyspę pod Berlinem. Podczas całodniowego pobytu w (...) więcej

We wtorek 21października 2014 roku w Chojnickim Domu Kultury odbył się konkurs recytatorski, którego tematem była przyroda i ekologia. To już kolejna edycja konkursu recytatorskiego (...) więcej

         W dniu 23.10.2014 r. (czwartek) uczniowie Gimnazjum w Brusach brali udział w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Pływackich w Chojnicach. Zawody (...) więcej

         Dnia 25 października 2014 r. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Brusach w ramach realizacji projektu grantowego „Piłka nożna (...) więcej

Na początku września uczniowie klas IV-VI, ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ramach zajęć z języka kaszubskiego udali się na wycieczkę w okolice Kościerzyny. (...) więcej

Uczeń klasy II, Karol Łonski ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobył wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Błogosławiony ks .Józef Jankowski. Gratulujemy i (...) więcej
2014-10-29 • Konkurs powiatowy EKO ART

21 października 2014 r, w Chojnickim Domu Kultury odbył się powiatowy konkurs ,,EKO-ART kaszubski”. Wzięły w nim udział między innymi uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława (...) więcej

"O zdrowie własne dbamy, więc sałatki przyrządzamy"Chcąc zachęcić dzieci do częstego spożywania owoców, nauczycielka grupy Zuchy z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiła swoich (...) więcej

15 października 2014 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość  pasowania uczniów klas I.  Do grona szkolnej społeczności zostało (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie również w tym roku przyłączyli się do programu edukacyjnego Pomóżmy kasztanowcom, którego zadaniem jest ratowanie kasztanowców przed szkodnikiem (...) więcej

14 października 2014 roku  na zaproszenie wychowawczyń z grup Żabek i Skrzatów z Przedszkola nr 1 w Brusach odwiedził nas niecodzienny gość, a mianowicie Pan policjant Rafał Szczęsny. Pan (...) więcej

Do Centrum Zabaw o nazwie ŚWIAT MAI w Chojnicach wybrała się grupa 5-latków „Żabki” z Przedszkola nr 1 w Brusach w towarzystwie opiekunów. Kolorowe materace, linki, zjeżdżalnie, (...) więcej

10 października 2014 r. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Brusach w ramach realizacji projektu grantowego „Start do siatkówki ”, prowadzonego przez Izabelę (...) więcej

Foto: SP Brusy. więcej

Dnia 8 października uczniowie klas Ib, Ic, Id, Ig Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawcami wybrali się na przedstawienie teatralne pt. „Baśnie z czterech stron (...) więcej

30 września 2014 roku uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na swą pierwszą w tym roku szkolnym całodniową wycieczkę. Celem podróży było Trójmiasto. W (...) więcej

przysięgi, jaką uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Męcikale złożyli podczas swojego ślubowania, które odbyło się 15 października 2014 roku. Z tej okazji pierwszoklasiści przygotowali występ, (...) więcej

W nieco inny sposób niż zwykle, bo w otoczeniu przyrody- dnia 9 października 2014 roku odbyła się lekcja  Własnej historii i kultury. Grupa uczniów z kl. IIa i IIb wzięła udział w między (...) więcej

„Miasto 44” –film, który wzruszył, a może zaszokował niejednego młodego odbiorcę. Obraz  heroicznie  walczącej Warszawy  na długo pozostanie w pamięci uczniów (...) więcej

Dnia 25 września b.r odbyła się wycieczka uczniów klas I – III z języka kaszubskiego do fabryki porcelany w Lubianie. Spacer i zwiedzanie fabryki z Panią przewodnik pozwolił nam zrozumieć, (...) więcej
2014-10-23 • Punkt pomocy bliźniemu

W dniach od 7-9 października wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu (sekcja charytatywna) pod nadzorem Pana Jędrzeja Czarnowskiego, zorganizowali zbiórkę żywności, artykułów chemicznych, (...) więcej

13 października 2014r. społeczność szkoły wzbogaciła się o nowych uczniów. Na tę wyjątkowo doniosłą uroczystość przybyli zaproszeni goście p. dyrektor Bożena Rolbiecka, szanowni rodzice (...) więcej

13 października odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas III przygotowali apel z tej okazji. Starsi uczniowie naszej szkoły uświetnili apel pokazem tańca według (...) więcej

Na początku października  w szkole w Zalesiu odbył się Szkolny Konkurs Tańca. Grupy taneczne po wielu próbach stanęły do przeglądu. Uczennice zaprezentowały żywiołowe układy taneczne do (...) więcej

2 października 2014r. w SP w Zalesiu nauczycielka muzyki p. Lucyna Miloch przeprowadziła konkurs wiedzy "Oskar" o Oskarze Kolbergu. Celem konkursu była popularyzacja dorobku O. (...) więcej

W nawiązaniu do tematyki zajęć o darach jesieni, 15 października grupa "Zuchów" z Przedszkola nr 1 w Brusach udała się na wycieczkę do miejscowej przetwórni Fungopol. Dzieci z (...) więcej

Chcąc zobaczyć jak przygotowuje się posiłki dla licznej gromadki przedszkolaków, grupa Zuchy wybrała się z wizytą do kuchni przedszkolnej. Pani Danka pokazała dzieciom poszczególne stanowiska (...) więcej

W piątek 3 października 2014 dzieci z obu grup od rana wesoło się bawiły wraz z piosenką „Uśmiechnij się”. Udekorowane opaskami na głowach z symbolami uśmiechu oraz pomalowanymi (...) więcej

W tegorocznej edycji Akademii Aquafresh postanowiliśmy wziąć udział  w ustanowieniu  Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Rekord (...) więcej

13 października 2014r., w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej społeczność szkolna i przedszkolna Czyczków zebrała się na wspólnych obchodach. W ten dzień wpisała się również ważna chwila dla (...) więcej

,, Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…” O tym, że jabłko ma wiele wartości odżywczych dowiedziały się przedszkolaki z grup Żabek i Skrzatów w poniedziałkowe (...) więcej

RAZEM BAWIĆ SIĘ WESELEJ – pod takim hasłem dzieci z grupy 5-latków ŻABKI z Przedszkola nr 1 w Brusach świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Zabawa integracyjna „Słoneczko (...) więcej

23 września w SP w Zalesiu odbyło się podsumowanie konkursu dla klas I-III zorganizowanego przez p. Lucynę Miloch "Tworzę - nie marnuję". Celem konkursu było pobudzenie aktywności (...) więcej

W piątek 3 października uczniowie klas O-I i ci, którzy uczęszczają na zajęcia z języka kaszubskiego, wsiedli rano do autobusu, aby udać się na wycieczkę niespodziankę. O ile młodsze dzieci (...) więcej

Czy można odbyć pełną  przygód podróż  pirackim statkiem nie ruszając się z miejsca? Oczywiście, że tak. W taką podróż 1 października 2014 roku udali się uczniowie Szkoły Podstawowej w (...) więcej

30 września 2014r. Samorząd Uczniowski SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach z udziałem dziewcząt ze szkoły zorganizował specjalne popołudnie z okazji Dnia Chłopaka. Dziewczynki (...) więcej

Uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapragnęli przenieść się w czasie. Udało im się to dzięki p. Krzysztofowi Gradowskiemu, który specjalnie dla (...) więcej

Kl. III i IV w programie j. kaszubskiego realizuje tematy o starych sprzętach codziennego użytku, które kiedyś używano na Kaszubach, a które zostały wyparte przez nowoczesne wynalazki. Aby jak (...) więcej

1 września 2014r. w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek po przerwie wakacyjnej zapowiadający nowy rok szkolny. W Czyczkowach przed szkołą zebrała się spora gromadka dzieci oraz rodziców. (...) więcej

Bieg Gryfa co roku wywołuje w uczestnikach wiele emocji. Tak też było podczas XVIII Biegu Gryfa, który odbył się w Brusach. W wyniku silnej rywalizacji medale zdobyły 2 uczennice z Czyczków: (...) więcej

Bądź ostrożnym użytkownikiem ruchu drogowego. Właśnie taki temat miało spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Męcikale z policjantem, które odbyło się w połowie września. Młodszy aspirant R. (...) więcej

W dniu 29 września 2014 roku dzieci z grupy „Biedronki” obchodziły „Święto jabłka”. Maluchy  ubrane  w ubranka w kolorach jabłek uważnie wysłuchały (...) więcej

     Dnia 25.09.2014 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie byli na wycieczce w Kościerzynie i Szymbarku. W Kościerzynie (...) więcej
2014-10-10 • Grzybobranie 2014

Uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Leśnie wraz z nauczycielami odwiedzili Leśnictwo Laska. Zostaliśmy zaproszeni na cykliczne zajęcia terenowe połączone z konkursem grzybobranie. Zanim (...) więcej

Dnia 25.09.2014r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariuszy przeprowadzili akcję pt. „Ciastko i kawa to świetna sprawa”. Wolontariusze działali tuż przed wywiadówkami, dlatego (...) więcej

Dzisiaj mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki…  29 września przedszkolaki z grup Zuchy i Muchomorki z Przedszkola nr 1 w Brusach obchodziły „Święto Jabłka”. Z tej (...) więcej

20 września 2014 roku trzynastoosobowa grupa uczennic z Gimnazjum w Brusach wraz z nauczycielkami wychowania fizycznego: I.Dudek-Rogalla, M.Mankiewicz i J.Peplińską podjęły trud pokonania ponad (...) więcej

Dnia 19.09.2014 r. dzieci przedszkolne wraz z nauczycielami odwiedziły remizę strażacką w Leśnie. Miały tam możliwość zapoznania się z wyposażeniem wozów strażackich. Oprócz tego, niektóre (...) więcej

Uczniowie SP w Leśnie rozpoczęli rok szkolny 2014/2015 uroczystą Mszą świętą. Następnie koledzy z klasy VI przedstawili program artystyczny, w  którym przypomnieli losy naszej ojczyzny w (...) więcej

Dnia 18 września 2014 roku w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel p.t. „Polski Wrzesień 1939 r.”. Uroczystość upamiętniała 75 rocznicę walk podczas wojny obronnej Polski w 1939 (...) więcej

17 września 2014r w Gimnazjum w Brusach odbyły się Szkolne Sztafetowe Biegi Przełajowe. W zawodach wzięło udział 15 zespołów dziewcząt i 15 zespołów chłopców. Reprezentacje  składały się z (...) więcej

Uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz ze swymi rodzinami spotkali się przy ognisku. Piknik rodzinny odbył się 18 września 2014 roku. Wzięło w nim udział ponad (...) więcej

Uczniowie SP im. Jana Pawła II w Brusach wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Był to Ogólnopolski Konkurs (...) więcej

Dnia 1 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/2015. Inaugurację roku szkolnego poprzedziła uroczysta msza święta w kościele (...) więcej

„Miło jest chodzić po leśnych ścieżkach. A wiecie, dzieci, kto w lesie mieszka?”   O tym, że miło jest chodzić po leśnych ścieżkach przekonały się dzieci 4-letnie z grupy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!