1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 27 czerwca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się miłym (...) więcej

W dniu 26.06.2014 r. (czwartek) odbył się międzyklasowy turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Lubni. Do rozgrywek zgłosiły się wszystkie klasy naszego gimnazjum. Łącznie w turnieju (...) więcej

Dzieci z czyczkowskiego punktu przedszkolnego odwiedziły mini ZOO, które znajduje się na prywatnej posesji Państwa Iwony i Tomasza Drobińskich.   Dzieci miały okazję obejrzeć rożne (...) więcej

Uczniowie klasy IV b chętnie i aktywnie angażowali się w życie klasy i szkoły, dlatego w ciągu roku szkolnego 2013/3014 otrzymali od Rady Rodziców dwie nagrody pieniężne za zajęcie I miejsca w (...) więcej

W  dniu 26 maja br. uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Brusach udali się do Chojnickiego Domu Kultury na spektakl teatralny zatytułowany „W krainie (...) więcej

20 maja 2014r. uczniowie z kasy IV b i IV d  wraz z opiekunami, p. Aleksandrą Meyer, p. Bartoszem Rogallą oraz p. Magdaleną Skórczewską  udali się do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w (...) więcej

Uczniowie klasy VId i IVd wraz z p. Beatą Rudnik i p. Joanną Kołodziej podczas apelu czytelniczego w ciekawy sposób zachęcali dzieci z klas I-III do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. W (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy SP im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nie rozpoczęły jeszcze wakacji. W ostatnim tygodniu pobytu w przedszkolu dzieci poznawały odżywcze (...) więcej
2014-07-02 • Wycieczka do Gdańska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wybrali się w dniu 11 czerwca na wycieczkę do Gdańska.  Celem wycieczki było nie tylko zwiedzanie zabytków i (...) więcej
2014-07-02 • W Sarbsku koło Łeby

Dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz ze szkoły w Rolbiku pojechały w dniu 18 czerwca do miejscowości Sarbsk koło Łeby. Znajduje (...) więcej

13 czerwca 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Chojnicach miało miejsce rozstrzygnięcie regionalnego etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja przygoda w muzeum”. Do finału (...) więcej

W naszej szkole podsumowano udział uczniów w różnorodnych konkursach, które miały miejsce w drugim semestrze roku szkolnego. Przyznano nagrody w takich dziedzinach, jak: język polski - za (...) więcej

W oddziale przedszkolnym w ramach aktywizacji rodziców mamy były aktywnie włączane w organizację lub prowadzenie różnego rodzaju zajęć. Pani Agnieszka Czarnowska - na co dzień pracownik Zespołu (...) więcej
2014-07-02 • Piesza wycieczka klasy 5

Uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią i panem Dyrektorem zostali zaproszeni przez państwa Katarzynę i Grzegorza Lepak na piknik, który odbył się w ich gospodarstwie. Bardzo dziękujemy za to, (...) więcej

Wychowawczyni i uczniowie bardzo dziękują rodzicom za włączenie się w organizację wyjazdu. Państwu Alicji i Jerzemu Borzyszkowskim, Lidii i Wojciechowi Hamernik za ognisko, kiełbaski, lody, (...) więcej

23 czerwca b. r. w naszej Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zainicjowali Konkurs talentów muzycznych i nie tylko… (...) więcej

Brusek przedstawił nam wiersz Juliana Tuwima pt.; Lokomotywa", z okazji tygodnia twórczości Juliana Tuwima w grupie Iskierki - 4-latki. Spotkanie zakończyliśmy zabawa "Jedzie (...) więcej
2014-07-02 • Dzień Matki i Tatki

„Dzień Matki i Tatki” tą uroczystością uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Leśnie pod opieką Elżbiety Topka i Sylwii Chełmowskiej-Malich zorganizowali dla swoich rodziców. W (...) więcej

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyli w Pomorskim Programie  Edukacji Morskiej. Trzy grupy wychowanków pracowały metodą projektu. Efekty swych dokonań (...) więcej
2014-07-02 • Wycieczka do Charzyków

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Leśnie w roku szkolnym 2013/14 przystąpili do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. W trzech grupach pod opieką p. Elżbiety Topka pracowali metodą (...) więcej

Uczennica Gimnazjum w Lubni Michalina Warsińska z klasy II a otrzymała wyróżnienie w X Jubileuszowym Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Gratulujemy (...) więcej

Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczyli się udzielać pierwszej pomocy. Teoretyczne podstawy zdobyli z „Mojego podręcznika do nauki pierwszej pomocy”.   Uczniowie (...) więcej

,, W Przymuszewie, gdzie w 1904 roku się urodziłam, rosłam do lat szesnastu, razem z otaczającymi naszą zagrodę brzozami i pobliskim lasem. Najstarsze fragmenty z mego dzieciństwa, jakie (...) więcej

Jak w przyjemny sposób zakończyć rok szkolny? Oczywiście przy grillu! Tak też postąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy po raz drugi w taki sposób pożegnali się ze szkołą na (...) więcej

Pod koniec roku szkolnego dzieci 6-letnie z grupy  „Żabki” pojechały na wycieczkę do Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie. W towarzystwie swoich rodziców  oglądały (...) więcej
2014-07-01 • Warsztaty poetyckie

  16 czerwca, po uroczystości ogłoszenia wyników w Gminnym Konkursie poetyckim na napisanie wiersza , w Szkole podstawowej w Kosobudach odbyły się warsztaty poetyckie, które prowadziła (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!