1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  23 czerwca z uczniami Szkoły Podstawowej w Kosobudach spotkał się pan Policjant Karol Cupa. Rozmawiano o zasadach zachowania bezpieczeństwa w codziennym życiu, a szczególnie podczas (...) więcej
2014-06-30 • Jeździmy bezpiecznie!

  W Szkole Podstawowej w Kosobudach, jak zwykle w czerwcu, kolejna grupa uczniów zdała egzamin na kartę rowerową . Do egzaminu przygotowywał czwartoklasistów Pan Wojciech Janta. Wszyscy (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy SP im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach z utęsknieniem czekały na dzień 24.06.2014 (wtorek), aby móc wsiąść do autokaru i pojechać do Chojnic do (...) więcej

  18 czerwca 2014r. Uczniowie kl. I – III ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta. Pierwszym punktem trasy było (...) więcej

Dnia 18 czerwca 2014 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrały się na wycieczkę do EKOPARKU SZARLOTA niedaleko Kościerzyny.  Od (...) więcej

  Nasza szkoła już od kilku lat promuje picie wody przez uczniów oraz Metodę Paula Dennisona - czyli ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu (...) więcej

 W Szkole Podstawowej w Kosobudach prężnie działało w bieżącym roku szkolnym „Koło Talent”. W w ciągu całego roku szkolnego odbyło się 72 zajęć Koła wokalno-tanecznego (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach po raz drugi wzięła udział w PROJEKCIE EDUKACJI MORSKIEJ „ZŁAP WIATR W POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY”. Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Mateusz (...) więcej

Uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej  w Zalesiu jak co roku uczcili święto wszystkich matek spotkaniem w sali WDK. Oddział przedszkolny i klasy I-III przygotowały wspólną (...) więcej

Uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej w Zalesiu wraz z koleżankami z klasy szóstej wybrali się na wycieczkę do Gdyni. Jako obowiązkowy punkt wycieczki dzieci odbyły rejs statkiem (...) więcej

Uczniowie klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu wybrali się z wycieczką do Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzieci przez kilka godzin miały okazję poznawać codzienne życie rycerzy z Zakonu (...) więcej
2014-06-26 • Wycieczka w Karkonosze

Nocą z dnia 11 na 12 czerwca 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z nauczycielami i rodzicami wyjechali na wycieczkę w Góry Karkonosze. Dnia (...) więcej

Gimnazjum nr 1 w Chojnicach zorganizowało konkursy o Świętym Janie Pawle II i  Świętym Wincentym Pallottim. Uczniowie ze Szkoły im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczestniczyli (...) więcej

 W dnich 16 i 17 czerwca w Szkole Podstawowej w Kosobudach uczniowie klasy piątej uczestniczyli w lekcjach udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach poznawali rodzaje uszkodzeń i urazów (...) więcej

Dnia 17.06.2014r. uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Lubni zdawali kartę rowerową. Zmaganiom przypatrywali się panowie policjanci z Chojnic. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego (...) więcej

13 czerwca 2014 r uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w XII Powiatowym Konkursie Piosenki Niemieckiej i Angielskiej. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 i. Jana Pawła II w Chojnicach. (...) więcej

Na dwa dni, 7 i 8 czerwca 2014 r., Chmielno stało się stolicą kaszubskiej mowy. Piękna kaszubska poezja i proza były tam ucztą duchową dla wszystkich. W tych dniach odbywał się Finał 43. (...) więcej

Szum wody, ptaków śpiew - takich doznań doświadczyli uczniowie szkoły w Męcikale 17 czerwca 2014 roku udając się na pieszą wycieczkę leśnym szlakiem z Mylofu do Męcikała. Jedna z atrakcji była (...) więcej

Wiersz o rodzinie - taki był temat kolejnego Gminnego Konkursu Poetyckiego, którego podsumowanie odbyło się 16 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach. Jak co roku ze szkoły w (...) więcej

Jak uczeń jadać powinien? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Podjęli oni wyzwanie dla promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Celem (...) więcej

6 czerwca 2014 r. uczniowie, którzy biorą udział w innowacji pedagogicznej Klub Młodego Odkrywcy – KMO Lubnia oraz w Szkolnej Lidze Fizycznej, jak również aktywnie uczestniczą w życiu (...) więcej

Dnia 10 kwietnia 2014 roku, w Gimnazjum Nr  2 w Chojnicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród, laureatom tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego. Organizatorem tego (...) więcej

„Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy”  – ta myśl Franz a Kafki przyświecała wojewódzkiemu Gimnazjalnemu Konkursowi Poetycko – Prozatorskiemu (...) więcej

Na dwóch boiskach do piłki plażowej, 21.05. odbył się po raz drugi Szkolny turniej piłki siatkowej plażowej drużyn mieszanych. Zawody zorganizowane były w ramach projektu edukacyjnego pod opieką (...) więcej

21 maja 2014 r. 4-latki z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się na wycieczkę do fermy strusi w Leśnie. Dzięki uprzejmości  właścicielki pani Bożeny Lepak  Stokrotki i Krasnoludki (...) więcej
2014-06-25 • Przedszkolaki w skansenie

4 czerwca 2014r. nauczycielki grup Muchomorki i Żabki z Przedszkola Nr 1 w Brusach zabrały swych wychowanków do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Głównym celem (...) więcej
2014-06-25 • Muchomorki na basenie

3 czerwca 2014r. przedszkolaki z grupy Muchomorki udały się na basen, tym razem do Człuchowa, aby uczcić Dzień Dziecka. Pod okiem instruktorów dzieci korzystały z uciech pływalni oraz miały (...) więcej

Gimnazjum w Brusach mogło poszczycić się w roku szkolnym 2013/2014 aż trzema laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Uczniowie Ci to Patryk Janikowski z klasy IIIB oraz Kamil (...) więcej

W dniu 19 maja 2014 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice z ośmiu szkół podstawowych gminy Brusy (...) więcej

Odpowiadając na zaproszenie Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny  6 czerwca 2014 r. dzieci kl. III wraz z opiekunami  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, w rocznicę przyjęcia I (...) więcej

Uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach przystąpili do konkursu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego pod hasłem „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (...) więcej

5 czerwca 2014 r. uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach wyruszyli nad morze. Pierwszym punktem wycieczki było Przymuszewo i dom wraz z tablicą pamiątkową naszej (...) więcej
2014-06-24 • Dzień Matki w Leśnie

Dnia 26.05.2014 r. uczniowie klas „0” –III i dzieci przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zaprosiły do szkoły swoje matki z okazji ich (...) więcej

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  Martyna Zblewska kl. IV, Rozalia Sawicka kl. IV, Klaudia Słomińska kl. III i Angelika Hapke kl. III, (...) więcej
2014-06-24 • Wycieczka do Trójmiasta

Uczniowie klas „0” – III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w dniu 28.05.2014 r. byli na wycieczce w Trójmieście. Dzieci zwiedziły i bawiły się: (...) więcej

Dnia 29.05.2014 r. uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się na wycieczkę rowerową „Śladami Anny Łajming”. Trasa wycieczki (...) więcej

Dnia 28 maja2014r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach  wraz z wychowawczyniami  i opiekunkami p. M. Sznajdrowską i  mamą  pierwszoklasisty p. Z. (...) więcej

  W dniu 3 czerwca 2014 roku uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu edukacji morskiej „ Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji (...) więcej

Dnia 27 maja 2014 r. podczas apelu szkolnego odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego klas drugich pod opieką p. Moniki Trawickiej. Uczniowie aktywnie pracowali przez cały rok szkolny. (...) więcej

23 maja Szkoła Podstawowa w Leśnie obchodziła 9 rocznicę obrania za Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to zarazem święto szkoły. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą odprawioną (...) więcej
2014-06-11 • Wycieczka w góry

W dniach 19- 21 maja grupa uczniów wraz z opiekunem panią Elżbietą Topka  ze Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyła w wycieczce na Dolny Śląsk.  W wyprawie braliśmy udział (...) więcej
2014-06-11 • PRZEDSZKOLAKI W KINIE

30 maja 2014 roku dzieci z grup Biedronki, Misiaki i Motyle z Przedszkola Nr1  w Brusach wybrały się wraz ze swoimi wychowawczyniami do kina Remus w Kościerzynie na film animowany pt. ,, (...) więcej

  W dniu 2 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach po raz kolejny odbył się „Piknik Rodzinny”- czyli wspólne świętowanie całych rodzin . Tegoroczny „Dzień (...) więcej

3 czerwca 2014r. dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z chętnymi rodzicami oraz nauczycielkami: p. Anną Pestka i p. Anną Roda udały się na (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. blog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził niecodzienny gość, a mianowicie pan policjant. Pan Karol Cupa przeprowadził z (...) więcej

W ramach zajęć pozalekcyjnych po raz trzeci w naszej szkole odbyły się indywidualne zawody w wspinaczce skałkowej dziewcząt i chłopców. W dniu 09.05.2014 r. zostały rozegrane eliminacje klas I, (...) więcej

Jak zrobić węzeł żeglarski? Sprawność tę zdobyli uczniowie klasy V SP w Męcikale 30 maja 2014 roku podczas warsztatów w Muzeum  Etnograficzno Historycznym w Chojnicach. Spotkanie podzielone (...) więcej

Z okazji „Dnia Dziecka” dzieci 6-letnie z grupy  „Żabki” w dniu 28 maja 2014 r. pojechały do Parku Wodnego w Chojnicach. Na hali basenowej czekały na nie wodne (...) więcej

27 maja 2014 r. już po raz dwunasty Szkoła Podstawowa w Kosobudach zorganizowała Gminny Konkurs Czytelniczy. Tematem tegorocznej edycji była Rodzina- hasło  roku 2014. W konkursie wzięło (...) więcej
2014-06-03 • Zuchy na basenie

Dzień 30 czerwca br. okazał się bardzo ekscytujący dla dzieci 6-letnich z grupy Zuchy z Przedszkola nr 1 w Brusach. Przedszkolaki  wraz z opiekunkami wybrały się autokarem do Centrum Park w (...) więcej

  Uczniowie klasy piątej naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację (...) więcej

Dnia 28 maja br. uczniowie Gimnazjum w Lubni w ramach lekcji języka kaszubskiego uczestniczyli w wycieczce historyczno – kulturoznawczej do Słupska, Warcina i Bytowa.  Pierwszym (...) więcej

Dnia 20 maja dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrały się na wycieczkę do mini ZOO w Canpolu. Na początku wycieczki zwiedziły ZOO. Dzieci (...) więcej

Dnia 26 maja 2014 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz ze swoimi mamami obchodziły święto z okazji Dnia Matki. Podczas uroczystego (...) więcej

Dnia 29 maja br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie tymi słowami przywitali swoich ukochanych rodziców z okazji ich święta. Moja mamo ukochanażyczę Ci uśmiechu z rana.Drogi tato Tobie (...) więcej

26 maja 2014r. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbył się środowiskowy Dzień Matki zorganizowany przez: Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, Punkt Przedszkolny i (...) więcej
2014-06-03 • Zuchy gościły w Szkole

Dnia 28 maja br. dzieci z grupy Zuchy z Przedszkola nr 1 w Brusach gościnnie zawitały w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach. Przedszkolaki odwiedziły swoich starszych kolegów (...) więcej

  W dniu 21 maja 2014 roku uczniowie SP w Kosobudach wzięli udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Zaborskim Parku Krajobrazowym. Zwycięzcy I etapu szkolnego wzięli udział w etapie gminnym (...) więcej

23 maja Słoneczka z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się do Wdzydz Kiszewskich w celu zwiedzania skansenu chat kaszubskich. Pogoda była wymarzona, od samego rana świeciło słońce. Dzieci (...) więcej

22 maja br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się piknik majowy. Dzieci brały udział w licznych grach i zabawach sportowych w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. (...) więcej

Na ten dzień wszyscy czekali ze zniecierpliwieniem. Pracowite przygotowania występów z okazji Dnia Matki zaczęły się kilkanaście dni wcześniej. 26 maja przedszkolaki z Przedszkola Nr 1 i Punktu (...) więcej
2014-06-03 • Niecodzienny spacer

W ramach ogólnopolskiego tygodnia sportu uczniowie i wychowankowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach wybrali się 23 maja, razem na niecodzienny spacer. Szybkim marszem dla zdrowia przeszliśmy (...) więcej

W dniu 22 maja uczniowie biorący udział w projekcie edukacji morskiej” Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji  kluczowych u uczniów w regionie” – (...) więcej

Gimnazjum w Lubni wzięło udział w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie uczniowskie „IDEA 2014” w ramach programu „Przedsiębiorczość”, zgłaszając projekt edukacyjny pt. (...) więcej

Spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II odbyło się 20 maja 2014r. w Somoninach.  Na uroczystość zaproszono dyrekcję i uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym. (...) więcej

21 maja uczniowie klasy II E Gimnazjum w Brusach przeprowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne mające na celu integrację z niepełnosprawnymi uczestnikami WTZ z Brus. W trakcie godzinnego festynu (...) więcej

15 maja 2014 r. odbył się w Brusach etap powiatowy  43. edycji Konkursu Recytatorskiego „Rodnô Mòwa”. Szkołę Podstawową w Kosobudach reprezentowały cztery (...) więcej

Dnia 20 maja 2014 roku dzieci 6-letnie z grupy Zuchy z Przedszkola nr 1 w Brusach odbyły pieszą wycieczkę do Chaty Kaszubskiej w miejscowości Brusy Jaglie. Przedszkolaki mogły podziwiać (...) więcej

19 maja 2014r w Gimnazjum w Brusach zorganizowane zostały rekreacyjno-sportowe zajęcia na rolkach, w których wzięło udział 15 dziewcząt. Inicjatywa została podjęta z okazji trwającego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!