1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

19 marca 2013r. w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach  odbył się powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy "Z ekologią za pan brat". Szkołę Podstawową w Czapiewicach (...) więcej
2013-03-29 • Kangur 2013

21 marca 2013r. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur. Tym razem dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Czapiewicach postanowiło zmierzyć się z nietypowymi zadaniami (...) więcej

21 marca 2013r. Szkoła Podstawowa w Czapiewicach postanowiła w tradycyjny sposób powitać wiosnę organizując korowód wiosenny, na czele którego uczniowie nieśli marzannę. Dzieci, idąc ulicami (...) więcej

W kl. I SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach lekcje języka kaszubskiego mają różny charakter. Są spacery po okolicy, podczas których uczniowie dowiadują się ciekawostek o wsi, w (...) więcej

21 marca 2013r. w pierwszy dzień wiosny 12 uczniów SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Uczniowie (...) więcej

„Marzanna, zimowa panna, w słomianej sukience rozpostarła ręce. W lęku drżąca cała, topić się nie chciała. z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą. Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się (...) więcej

Dnia 20 marca bieżącego roku Szkołę Podstawową im. S. Sikorskiego w Wielkich Chełmach odwiedził teatrzyk, który zaprezentował przedstawienie pt. „Podróż do krainy zagadek”. (...) więcej

Wraz z zakończeniem II edycji Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet piłkarki nożne nie spoczęły na laurach i przystąpiły do nowej serii turniejów – Pucharu Ligi. (...) więcej

Dnia 03.03.2013 r. o godz. 11.00 w Czersku odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek II edycji Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet. W lidze brało udział 6 drużyn z trzech (...) więcej

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła ekologicznego czynnie włączyli się w program prowadzony przez Zaborski Park Krajobrazowy - „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. (...) więcej

Na zajęcia Koła ekologicznego łącznie zapisanych jest 12 osób – z czego systematycznie uczęszcza 9 uczniów ( 5 z klasy VI i 4 z klasy IV). Na zajęciach Koła ekologicznego uczniowie (...) więcej

Od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku wśród uczniów klas trzecich Gimnazjum w Brusach realizowany jest projekt pod nazwą „KASZUBSKIE NARCIARSTWO”.  Przedsięwzięcie jest (...) więcej

W dniu 8 marca 2013 roku chłopcy z klasy szóstej przygotowali na lekcji wychowawczej niespodziankę dla dziewcząt z okazji „Dnia Kobiet”.Dziewczyny brały udział w konkursie na (...) więcej

Obchody „Dnia Kobiet” 8 marca 2013 roku rozpoczęło powitanie przez Panią Dyrektor M. Ostrowską wszystkich zebranych, w którym życzyła kobietom dużym i małym wiele odwagi w (...) więcej

W dniu 11 marca 2013 r. dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu obchodziły "Niebieski Dzień". Tego dnia królował kolor niebieski w różnych odcieniach. (...) więcej

5 marca br. Szkołę Podstawowa w Zalesiu odwiedził niecodzienny gość - harcerz, żołnierz pan Stefan Marchlewicz. W tej niecodziennej żywej lekcji historii uczestniczyli uczniowie klas III-VI SP (...) więcej

Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Zalesiu miał okazję wziąć udział w nietypowym kuligu, który stanowił dla dzieci nie lada niespodziankę. Wszystko to za sprawą dziadka Krystiana - (...) więcej

W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu dobiegła końca akcja "Mamo! poczytaj mi bajeczkę - baśniowe piątki". W każdy piątek doceniając wychowawcze znaczenie (...) więcej

Jak co roku, podczas zimy, przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Zalesiu akcję dokarmiania ptaków. Zima wciąż jeszcze trwa, a przedszkolaki nie zawodzą - dzielnie wraz ze swoja (...) więcej

6 marca 2013 r. cztery uczennice: Julia Kiedrowicz z kl. Vd, Brygida Ossowska z kl. Vd, Katarzyna Warsińska z kl.Va oraz Adrianna Ziółtkowska z kl.Vd reprezentowały Szkołę Podstawową im. Jana (...) więcej
2013-03-25 • Przedszkolaki w szklarni

Aby poszerzyć wiadomości o uprawie roślin w warunkach cieplarnianych,12 marca 2013 r., dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach, z grupy Muchomorki, wybrały się do gospodarstwa ogrodniczego pani (...) więcej

W poniedziałek, 4 marca br., w Gimnazjum w Brusach odbyło się spotkanie, na którym podsumowano pracę pierwszego okresu roku szkolnego 2012/13. Uczniowie odebrali dyplomy i nagrody, które (...) więcej

Dnia 28 lutego 2013 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. W świat książek wprowadzili ich (...) więcej

Karnawał - to czas wesołej zabawy. Również uczniowie z klas I b, II b, II c, II d oraz III b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, w dniu 5 lutego br. świetnie bawili się przy (...) więcej

Dnia 24 stycznia 2013 uczniowie klasy I b wraz z wychowawcą Ireną Jażdżewską uczcili uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci przygotowały inscenizację słowno – muzyczną a (...) więcej

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odpowiedzieli na zaproszenie Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, które ogłosiło konkurs pt. „Czapka dla Biskupa”. (...) więcej

W dniu 02.03.2013r. w Swornychgaciach odbył się VIII  ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczęszcza 17 sześciolatków – 16 uczy się w klasie I b, a jedna uczennica w klasie I a. Klasa I b liczy łącznie (...) więcej

26 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który został przygotowany przez p. Katarzynę (...) więcej

W tym roku tłusty czwartek przypadał 7 lutego, to już ostatnie dni karnawału i ostatni przed Wielkim Postem czas na zabawę, bale przebierańców czy występy kolędników. Z tej okazji w Szkole (...) więcej

6 lutego 2013r. uczniowie klasy Ia, Ic, IIId oraz Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę do kina w Chojnicach na (...) więcej

25stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie z klasy Ic przygotowali montaż słowno – muzyczny oraz (...) więcej

Dnia 8 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach na holu bloku E odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Zimowo, ale bezpiecznie i zdrowo!” (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!