1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

        Dnia 27.06.2012 r. w sali gimnastycznej w Lubni odbyło się  zakończenie klas trzecich połączone z uroczystą akademią i balem gimnazjalistów 2009 (...) więcej

      21 czerwca 2012 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku  wraz z rodzicami i zaprzyjaźnionym oddziałem zerowym ze Swornychgaci wybrali się na wycieczkę do (...) więcej

         W dniach 15-17 czerwca w Grudziądzu odbyło się  „XV Spotkanie Aniołków nad Wisłą”. Kolejny raz uczestniczyli w nim uczniowie (...) więcej

        21 czerwca  2012 w Gimnazjum w Brusach odbył się pokaz zasad postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz konieczności (...) więcej

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Kosobudach przeprowadzono konkurs SKO. W bieżącym roku szkolnym przebiegał on pod hasłem: ,,Współzawodnictwo międzyklasowe” i trwał od (...) więcej

20 czerwca 2012r. uczniowie kl. „0” przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wyruszyli na wycieczkę do Fojutowa. Po przybyciu na miejsce dzieci miały (...) więcej

„Korki dla Karolinki” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego  w Wielkich Chełmach pojechały do redakcji Czasu Chojnic w piątek 22 czerwca br. Przez cały rok szkolny (...) więcej

         21 czerwca b.r.  w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zaproszono osobę niepełnosprawną Pana Krzysztofa Warnke (...) więcej

Uczniowie klasy II i III Szkoły Filialnej w Przymuszewie w czasie bieżącego roku szkolnego uczyli się udzielać pierwszej pomocy. Teoretyczne podstawy zdobyli z „Mojego podręcznika do nauki (...) więcej

        19 czerwca 2012r. w WDK w Czyczkowach odbyła się środowiskowa uroczystość dla rodziców z okazji ich świąt: Dnia Matki i Dnia (...) więcej

Odwiedził nas w maju. Ośmioosobowej grupie dowodził starszy chorąży Marek Ozimek. To była pierwsza tego rodzaju wizyta w naszej szkole. Bardzo dziękujemy.Uczennica kl. V Aleksandra Miloch, (...) więcej

        20 kwietnia Iga Cysewska, Oliwia Kin oraz Dominika Sikorska wzięły udział w Konkursie Językowym Olimpiada Wiedzy Oxford.plus., który odbył się w Szkole (...) więcej

Dnia 18.06.2012r. w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach odbył się  X POWIATOWY KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  „Mit den Liedern geht das (...) więcej

         Czy można zobaczyć najsłynniejsze zabytki świata w jeden dzień? Można! Udało się to przedszkolakom i zerówce we wtorek 12 czerwca 2012r., kiedy (...) więcej

       Dnia 14 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się projekcja filmu „Zielony Pałac”.  (...) więcej

Dnia 12 czerwca 2012r. grupa "Skrzaty" z Przedszkola nr 1 w Brusach wraz z opiekunami wybrała się do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Dzieci miały okazję zobaczyć jak mieszkali (...) więcej

4 czerwca 2012 roku Adrian Klonowski uczeń 3 klasy Szkoły Podstawowej z  filii w Rolbiku odebrał w Chojnicach tzw. "dużą nagrodę" za udział w KANGURZE 2012. Adrian, 15 marca 2012, (...) więcej

Dnia 13.06.1012 r. w Szkole Podstawowej w Męcikale uczniowie klasy czwartej zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. W wielkim stresie i pod czujnym okiem policjanta, każdy zdający musiał (...) więcej

Dnia 16.06.2012 r. Szkoła Podstawowa w Męcikale  zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka. Po raz  pierwszy impreza odbyła się na nowym boisku przy szkole. Znalazła się tam moc (...) więcej

Dzień dziecka  rozpoczął się od przedstawienia pt. „Sąd nad książką” przygotowanego przez uczniów z klasy VIa pod opieką p. Joanny Kołodziej. Kolejnym punktem programu był (...) więcej

Dnia 25 maja 2012 roku w Punkcie Przedszkolnym w grupie Słoneczek dzieci obchodziły wraz z swoimi mamami wielkie święto – “Dzień Matki”. Dzieci zaprezentowały wiersze oraz (...) więcej

14 czerwca uczniowie kl. I – III SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką nauczycielek:. P. Gabrieli Jankowskiej – kierownika wycieczki, p. Elżbiety Rzeźnik i p. (...) więcej

Jak co roku tak i w tym Szkoła Podstawowa w Leśnie gościła w swoich progach pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo. Miłym pretekstem do spotkania był uroczyście obchodzony przez społeczność (...) więcej

         8 czerwca 2012r. to wielki dzień dla wszystkich, bowiem wtedy rozpoczęło się EURO. Dla mieszkańców Czyczków nie był to jednak jedyny powód do (...) więcej

       6 czerwca SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przyłączyła się do obchodów Diamentowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II, która w tym roku ochodzi (...) więcej

20 kwietnia w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Konkurs Językowy Olimpiada Wiedzy Oxford.plus. 19 śmiałków  z klasy trzeciej, czwartej i piątej zmierzyło się z (...) więcej

          W dniu 11 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym (...) więcej

         Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 17 maja 2012 roku wyjechali do Torunia na coroczną wycieczkę. Jednym z (...) więcej

          1 czerwca 2012 roku w Szkole Filialnej w Rolbiku odbył się Dzień Rodziny. Pogoda nie pozwoliła nam niestety uczestniczyć w rejsie po (...) więcej

           11 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się X edycja konkursu „Zaczarowany Świat Baśni”. Tematem (...) więcej

Międzynarodowy Dzień Dziecka, najbardziej oczekiwane przez maluchy święto, dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (...) więcej

Dnia 6 czerwca 2012 roku  już po raz siódmy odbyły się w Leśnie  GMINNE ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ.  Do turnieju przystąpiło 12 drużyn ze szkół podstawowych z: Lubni,  (...) więcej

Dzień Dziecka w naszym przedszkolu i punkcie przedszkolnym rozłożony został na dwie części. Jeden dzień to konkursy i zawody sportowe 1 czerwca; drugi dzień to zabawy swobodne - własne ze (...) więcej

            Dnia 01.06.2012 roku w Gimnazjum w Lubni odbyły się obchody Dnia Dziecka. Podczas otwarcia  zebrani zostali zapoznani z (...) więcej

Dnia 05.06.2012 r. w ramach lekcji języka kaszubskiego grupa uczniów z Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami: p. J. Górską, p. A. Klonowską-Dorszyńską, p. Robertem Kruczyńskim oraz p. Katarzyną (...) więcej

26 maja 2012r. w Gimnazjum w Brusach odbył się Rodzinny Festyn Zdrowia  przeprowadzony w ramach ogólnopolskiego konkursu ”Czas na zdrowie” organizowanego przez Fundację (...) więcej

         1 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach po części oficjalnej z okazji Dnia Rodziny odbyły się rozgrywki sportowe i zabawy na wesoło. (...) więcej

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie kl. V  Szkoły Podstawowej w Leśnie wraz ze swoim wychowawcą  Dionizym Ostrowskim oraz opiekunem Wojciechem Hamernikiem wybrali się na wycieczkę (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się 26 stycznia 2012r. etap szkolny konkursu biblijnego pt. Przypowieści Jezusa organizowanego przez Dzieło Biblijne im. Bł. Jana Pawła II w Pelplinie. Do (...) więcej

       Uczniowie klas 0-IV ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie byli w Chojnickim Domu Kultury na spektaklu muzycznym w wykonaniu (...) więcej
2012-06-06 • Dzień Dziecka w Leśnie

          1 czerwca to dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie czas radości i beztroskiej zabawy. Każdy znalazł (...) więcej

Na dzieci ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, jak co roku na Dzień Dziecka czekało wiele atrakcji i niespodzianek.Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły już dzień (...) więcej

Piątek 1czerwca w kosobudzkiej podstawówce był niezwykłym dniem, gdyż obchodzono  Dzień Rodziny. Święto zgromadziło w murach szkoły nie tylko dzieci, ale także ich rodziców  i gości, (...) więcej

         Realizując założenia podstawy programowej jednym z nich jest pogłębienie więzi rodzinnych podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych. (...) więcej

         25 maja 2012 roku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku udali się na przedstawienie „Okruszek Nieba”. Baśń muzyczną dla dzieci (...) więcej

        W środę 27.05.2012 roku uczniowie z Rolbika uczestniczyli w Dniu Dziecka organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rolbiku. Każdy uczeń brał udział w (...) więcej

            Dnia 23 maja uczniowie klasy IV i VI S.P. w Leśnie udali się do Swornychgaci. Tam w  miejscowym Domu Kultury mieli okazję (...) więcej

           1 czerwca b.r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zaproszeni zostali na (...) więcej

           Dnia 30 maja b.r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, którym (...) więcej

              Każdego roku społeczność naszej szkoły przygotowuje się do obchodów różnych świąt i ważnych wydarzeń. Jednym z (...) więcej

         W ramach zajęć pozalekcyjnych po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się indywidualne zawody we wspinaczce skałkowej dziewcząt i chłopców. W dniu (...) więcej

          W ubiegłą niedzielę, 27 maja br. w świetlicy OSP w Brusach odbyły się zawody strzeleckie dla uczniów gimnazjów.  Najlepszymi okazali (...) więcej

        Dzień Matki to coroczna impreza, która integruje grupy przedszkolne i klasy I-III w Leśnie.Tegoroczna uroczystość odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w (...) więcej

           Uczennice  Gimnazjum w Brusach - Kamila Zblewska, Agnieszka Liegmann  i Karolina Czarnowska zostały laureatkami II (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!