1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 27 października odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka dzieci trzyletnich z grupy Biedronek  z Przedszkola przy ul. Ogrodowej.Dzieci po raz pierwszy w życiu miały możliwość (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły w Zalesiu  po raz kolejny wzięli udział w powiatowym konkursie recytatorskim Eko-Art. Konkurs na etapie gminnym odbył się w PMDK w Brusach. Uczniowie przez pewien czas (...) więcej

Od dnia 26.10.2011 r. "Słoneczka" z Przedszkola Nr 1 w Brusach mogą już nazywać się "prawdziwymi przedszkolakami". Stało się to za sprawą pasowania, podczas którego nie (...) więcej

19 października w PMDK w Brusach odbył się gminny konkurs recytatorski wierszy o treści przyrodniczej i ekologicznej EKO- ART 2011. Spośród 50 występujących uczniów z klas I- III sukces odniosła (...) więcej

26 października 2011r. p. dyrektor Ewa Rokita, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach na zaproszenie ks. Prałata Zdzisława Wirwickiego (...) więcej

W czwartek 20.10.2011r. w Garczynie odbyła się Wojewódzka Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Powiat Chojnicki reprezentowały 12-osobowe drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w (...) więcej

20 października uczniowie klasy IIIa oraz IIIc udali się na wycieczkę do ogrodnictwa państwa Wieckich. Pani Aleksandra Wiecka opowiedziała milusińskim w bardzo przystępny sposób jak wygląda (...) więcej

Kolejny już raz uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w programie prowadzonym przez Urząd Miejski w Brusach „Powszechna nauka pływania”. (...) więcej

21 października rodzice dzieci z grupy "Misiaki" zostali zaproszeni przez nauczycielkę - Katarzynę Kiełpińską na zajęcia otwarte pt. "Owocowo-warzywne zgadywanki". Mamusie (...) więcej

Dnia 18 i 19.10.2011r. Gimnazjum w Lubni gościło Prezesa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku p. Ewę Kosiedowską. Rok 2011 został ogłoszony Światowym Rokiem Wolontariatu. Pomaganie innym (...) więcej

Uczniowie klasy I ze Szkoły Filialnej  w Rolbiku pierwsze ślubowanie złożyli w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 i otrzymali śliczne kredki z cukierkami na dobry początek. (...) więcej

W środę 12 października przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z opiekunami paniami Gabrielą Lepak i Aleksandrą Turowską (...) więcej
2011-10-24 • 8 lat z BŁOGOSŁAWIONYM

W piątek 21 października 2011r. Szkoła Podstawowa w Czyczkowach obchodziła już ósmą rocznicę nadania imienia bł. ks. Józefa Jankowskiego.Z tej okazji odbyło się Święto Szkoły. Dzieci przyszły do (...) więcej

Mimo rozpoczynającego się weekendu i późnej popołudniowej pory, dzieci z Czyczków z wielką radością zebrały się znów przy szkole, gdyż tym razem miały jechać na basen. Chętnych dzieci zebrało (...) więcej

5 października 2011 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brali udział w Mistrzostwach Powiatu w  sztafetowych biegach przełajowych, które tradycyjnie (...) więcej

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach jak również dzieci z przedszkola i „zerówki” we wrześniu 2011r. chętnie wzięli udział w  (...) więcej

Dnia 20.10.2011 r. uczennice Gimnazjum w Lubni: Angelika Knitter (kl.III a), Karolina Meller (kl.III b), Weronika Rogala (kl.III b), Anna Górska (kl.II b) wzięły udział w Gminnym Konkursie (...) więcej

W dniu 30.09.2011 r. uczniowie klasy I spotkali się z policjantem Bogumiłem Olter. Pan dzielnicowy omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazówki dla pieszych, rolę elementów (...) więcej

Tyle pięknych, mądrych i tak dalece zapadających w nasze serca słów padło na dzisiejszej uroczystości  w dniu 17 października 2011 r. z okazji obchodzonego  Dnia Papieskiego, że nie (...) więcej

18 października 2011 roku uczniowie szkoły w Męcikale udali się na wycieczkę - nagrodę za udział w akcji "Sprzątanie świata". Miejscem, do którego się wybraliśmy był Rezerwat (...) więcej

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że z bożego rozkazu : kto nie doznał trudu szkolnego ni razu, ten sukcesu drogę zamkną dla siebie” Słowa ten rozbrzmiały echem w czwartek, w (...) więcej

Dnia 13 .10 . 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Leśnie odbyła się Uroczystość Ślubowania klasy I. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów przez pana (...) więcej

„Bezpieczna droga do szkoły”- to temat spotkania uczniów klas pierwszych z policjantem, jakie miało miejsce 10 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. (...) więcej

18 października 2011r. Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził teatr, by pouczyć dzieci, o czymś ważnym.Każde dziecko prędzej czy później może znaleźć się w (...) więcej

Październik oraz wrzesień to dobra okazja do obserwacji ptaków podczas ich jesiennej wędrówki z lęgowisk na zimowiska. Jak co roku, w pierwszą sobotę października, obchodziliśmy Europejskie Dni (...) więcej

Zgodnie z tradycją już od 8 lat Szkoła Podstawowa w Czyczkowach obchodzi swoje Święto Szkoły z okazji nadania imienia bł. ks. Józefa Jankowskiego. Obchody te poprzedza tzw. Tydzień Patrona. W (...) więcej

              Dnia 12 października 2011 roku odbyło się spotkanie pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana (...) więcej

      Dnia 15 października w godzinach między 11.00 a 14.00 W naszej szkole mieliśmy przyjąć wycieczkę z Kończewic, która miała do nas dojechać po zwiedzeniu kościoła w (...) więcej

Pod koniec pierwszego tygodnia października 2011 roku dzieci z grupy „Żabki” pojechały do lasu na grzybobranie (okolice Czarniża). O bezpieczeństwo  maluchów zadabały mamy, (...) więcej

Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich pracowników szkoły. Jest także okazją do złożenia życzeń przez uczniów, którzy również czekają na ten dzień, by wręczyć swoim (...) więcej

30 września 2011r.  w Gimnazjum w Brusach odbył się szkolny marsz NORDIC WALKING. Uczennice pod opieką nauczycielek wychowania fizycznego (p. J. Peplińskiej,  I. Dudek – Rogalla, (...) więcej

Dzieci 3 i 4 - letnie z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyły w ślubowaniu uczniów klasy I. Maluchy ze skupieniem i uwagą (...) więcej

13 października 2011r. wraz z obchodami DEN w Czyczkowach odbyło się również pasowanie uczniów kl. I oraz przyjęcie ich do społeczności szkolnej. Zanim to nastąpiło mali pierwszacy musieli się (...) więcej

„Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć w podzięce za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę!” 13 października 2011r., w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w (...) więcej

Dnia 03.10.2011r. uczniowie Gimnazjum w Lubni mieli przyjemność zobaczyć premierową sztukę Teatru Współczesnego z Krakowa pt. „Mistrz, nauczyciel, mentor, przewodnik.” Spektakl był (...) więcej

Dnia 11.10.2011r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Lubni zgromadzili się na apelu upamiętniającym pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II z okazji XI Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan (...) więcej

Dnia 13.10.11r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jednocześnie uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności gimnazjalnej. (...) więcej

 5 października br. w Szkole Podstawowej w Leśnie odbyły się Gminne Igrzyska Halowej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich .W rozgrywkach wzięło udział sześć  drużyn ze szkół podstawowych więcej

Dnia 12 października 2011 roku reprezentacja Gimnazjum w Brusach brała udział w XIV ogólnopolskim turnieju dziewcząt w piłce nożnej „Coca – Cola Cup 2012”. Uczennice naszego (...) więcej

W środę 5.10.2011r. w Konarzynach odbyła się  XIII Powiatowa Gimnazjada Sztafetowych Biegów Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowała 12- osobowa reprezentacja zarówno dziewcząt jak i (...) więcej

"Nibylandia smaku - kolory zapachu" tak niezwykle tajemniczo brzmiał temat III Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez SP w Męcikale, którego wyniki ogłoszone (...) więcej

Dnia 04.10.2011 uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami wzięli udział w grzybobraniu, które odbyło się w Kruszynie. Na miejscu przywitał nas pan leśniczy Tomasz Orzłowski, który ogłosił też (...) więcej

W Szkole Filialnej w Przymuszewie uczniowie z wychowawcami wsadzili trzy młode jarzębiny. Uczniowie będą je pielęgnować, aby każda z nich wyrosła na ,,ùkòrunowóną (...) więcej

Dnia 22.09.2011r. uczniowie klas ,,O”- III  i dzieci z mikroprzedszkola SP w Leśnie pożegnały pięknie ciepłe lato i powitały jesień. Przy ognisku upiekły kiełbaski i wesołymi (...) więcej

W dniu 8.10.2011 r. uczniowie klas I-III SP   w Leśnie byli na wycieczce w Gdańsku. Dzieci zobaczyły nowo wybudowany stadion na EURO 2012 – PGE ARENA. Były pod ogromnym wrażeniem (...) więcej

        W tym roku szkolnym ogólnopolska akcja Sprzątania Świata odbywała się pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”. W szkole podstawowej w (...) więcej

29 września 2011 roku w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska w  sztafetowych biegach przełajowych, w których wzięły udział reprezentacje czterech szkół z naszej gminy. Dziewczęta rywalizowały (...) więcej

   ,,Lasy to życie –chrońmy je ” pod takim hasłem odbywało się w roku 2011 sprzątanie świata. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie (...) więcej

5 października 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się uroczyste rozdanie stypendium Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów całej gminy.  Aby (...) więcej

27 września br.  w Gimnazjum w Brusach odbyła się już po raz czwarty akcja sprzedaży „Zdrowej kanapki”. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach akcji „Trzymaj (...) więcej

Po raz kolejny  odbyły się jesienne rozgrywki eliminacyjne w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. Cały czas nasza drużyna zajmuje miejsce w grupie "B", (...) więcej

Jak co roku niektórzy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu reprezentują naszą szkołę w Biegu Gryfa. Impreza jest dla naszych uczniów bardzo ważna i lubiana. W tym roku niestety nie (...) więcej

Dnia  19 września klasy IV-VI, a dnia 21 września klasy I-III oraz oddziału przedszkolnego SP w Zalesiu po raz kolejny brały udział w dorocznej akcji Sprzątania Świata. W akcji brali udział (...) więcej
2011-10-03 • Wycieczka do Woziwody

W poniedziałek 26 września br. 5 i 6 -letnie dzieci z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się na wycieczkę do Woziwody i leśniczówki gminy Czersk. Pod opieką rodziców i nauczycielek przedszkolaki (...) więcej

W piątek 30 września "MISIAKI" z Przedszkola nr 1 w Brusach wraz z wychowawczynią Katarzyną Kiełpińską odwiedziły tutejszy posterunek policji. Przedszkolaki przywitał Pan Olgierd (...) więcej
2011-10-03 • Z wycieczką do Laski

22 września br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się na wycieczkę edukacyjną do miejscowości Laska. Podziwialiśmy piękno otaczającej nas przyrody w "Dolinie Kulawy". (...) więcej

  15 września br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie  wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątania Świata - Polska 2011", która w tym roku przebiegała pod hasłem (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!