1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie szkoły w Męcikale wiedzą jak pożytecznie wykorzystać ładną pogodę.  W czwartek 29 września klasy II - VI wraz z opiekunami udali się na coroczną akcję "Sprzątania (...) więcej

          W roku szkolnym 2011/2012 nauczycielki wychowania fizycznego z Gimnazjum w Brusach: Jolanta Peplińska, Izabela Dudek-Rogalla i Monika (...) więcej

Jak co roku, w miesiącu wrześniu uczniowie Gimnazjum w Lubni uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata- Polska 2011” przebiegającej w tym roku pod hasłem „Lasy to życie- chrońmy (...) więcej

Dnia 27 września 2011r. klasa IIIa i IIIb była, w ramach zajęć artystycznych, na wycieczce we Wdzydzach Kiszewskich w Muzeum-Kaszubskim Parku Etnograficznym. Opiekę nad uczniami sprawowali (...) więcej

19 i 20 września 2011 roku uczniowie Gimnazjum w Brusach wzięli udział w zajęciach na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej w miejscowości Kokoszka.Grupa 26 osób uczestniczyła w zajęciach (...) więcej

  28 września br., tuż u progu tegorocznej jesieni, 4-letnie przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się na wycieczkę do lasu na grzybobranie. Jak na złotą polską jesień (...) więcej

W dniach 23 - 24 września 2011 roku odbyła się akcja „Podziel się posiłkiem 2011”.Celem była zbiórka żywności, której koordynatorem na Powiat Chojnicki było Stowarzyszenie Chojnicki (...) więcej

Rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, działającego przy Szkole Podstawowej im. błog. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, wzięli udział w spotkaniu informacyjno - (...) więcej
2011-09-29 • XV Bieg „Gryfa”

           W dniu 08 września 2011 roku o godzinie 1600 spotkali się rodzice klas I na prelekcji  pt „Adaptacja dziecka w (...) więcej

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Brusach w roku szkolnym 2011/ 2012 szczególnie przygotowała się do przywitania w swych progach pierwszoklasistów.  Po raz pierwszy jedną grupę (...) więcej

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata Zdzisława Wirwickiego. Podczas Mszy Świętej poświęcono tornistry i (...) więcej

W czwartek 15 września dzieci z grupy Skrzaty z Przedszkola Nr 1 w Brusach pod opieką nauczycielek oraz w towarzystwie rodziców lub babć wybrały się na wycieczkę do Woziwody. Dzieci wraz ze (...) więcej

To już dwa tygodnie, gdy uczniowie SP w Leśnie uczęszczają do szkoły. A przecież tak niedawno był początek roku szkolnego .Uśmiechnięci ,wypoczęci przekroczyli progi szkoły . Pan dyrektor (...) więcej

         Dnia 1 września 2010r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszej  szkole. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbył się apel, (...) więcej

  Jak co roku 1 września odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego. Również i w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz ich rodzice z wielkim zapałem stawili się na tej (...) więcej

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Brus Witold Ossowski,  Dyrektor GZO Jacek Bruski, Ks Kanonik Bolesław Śledź oraz Ks. Proboszcz Mirosław Romanowski, Sołtys i Radny Piotr (...) więcej

Dnia 01.09.2011r w Gimnazjum w Lubni nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Pani dyrektor Wioletta Ryduchowska przywitała zebranych uczniów oraz grono pedagogiczne, życząc im (...) więcej

1 września o godz. 9.00 uroczystym apelem rozpoczął się nowy rok szkolny. W Czyczkowach zebrano się przed budynkiem szkolnym. Na początku wprowadzono poczet sztandarowy i wszyscy zebrani (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!