1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Wzorem roku ubiegłego w dniach 16-17 marca 2011 r. miało miejsce spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z przedstawicielami lokalnych władz oraz dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły (...) więcej

Dnia 17 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się konkurs matematyczny „Kangurek” i „Kangur”. Uczestnicy otrzymali (...) więcej

W dniu 10 marca w Szkole Podstawowej w Brusach odbyły się mistrzostwa szkoły w skoku wzwyż, w których rywalizowały dziewczęta i chłopcy ze wszystkich klas piątych i szóstych.O wysokim poziomie (...) więcej

"Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło. Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje  świat..."W doskonałych humorach i (...) więcej

  ,, Ciepły szalik śpi już w szafie, słonko zerka w okna,Obudziły się ptaszęta powróciła wiosna…” Tak brzmiały słowa jednej z piosenek, którą uczniowie ze świetlicy w Szkole (...) więcej

W dniu 21.03.2011r.uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie pożegnali zimę i powitali wiosnę. Ze śpiewem na ustach przemaszerowali przez Leśno nad rzekę . Po (...) więcej

  Dnia 16 marca uczniowie klas III-VI brali udział w lekcji przyrody prowadzonej przez panią Grażynę Jaszewską pracownika ZPK.Temat zajęć brzmiał: ,,Jeziora bogactwem Zaborskiego Parku (...) więcej

Oddział klasy ,,0” w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wzbogacił się o nowe meble. Teraz sale są bardziej przestronne i kolorowe.  Każdy ma swoją (...) więcej

  21 marca uczniowie Gimnazjum w Brusach wzięli udział w ogólnopolskiej inauguracji Dnia Talentów zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Inauguracja odbyła się w (...) więcej

Dnia 22.03.2011r. uczennice naszego gimnazjum uczestniczyły w XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Dziewczyny wzięły udział w dwóch kategoriach eliminacji (...) więcej

  Gimnazjum w Lubni wzięło udział w programie edukacyjnym „Jedz smacznie i zdrowo” organizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności oraz markę WINIARY. Program został (...) więcej

  22 marca 2011 roku do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przybyli niezwykli goście – aktorzy z Krakowa, którzy wcielili się w postacie zwierzęce (...) więcej

   W pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2011 roku, w PMDK w Brusach odbył się XI Przegląd Piosenki "Na powitanie wiosny". Szkołę Podstawową w Męcikale reprezentowała silna (...) więcej
2011-03-24 • KANGUR I KANGUREK 2011

  17 marca 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego konkursu  Matematycznego „KANGUREK” i „KANGUR”. (...) więcej

  17 marca 2011 roku odbył się, "Kangur Matematyczny". Jest to konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wywodzi się on z Australii, gdzie został (...) więcej

  Przyznane zostały kolejne nagrody w konkursie organizowanym przez OSM w Chojnicach pt. "Pij mleko, ćwicz z siłaczem". Tym razem nagodzonych było aż 12 osób, z różnych klas. (...) więcej

"Dwa kije, słoma, sznurek i szmatato dla Marzanny szata.Już gotowa kukła słomianado wody przez nas wrzucana." 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Ze szkoły w Męcikale (...) więcej

  9 marca 2011 roku Muchomory i Motyle z Przedszkola Nr 1 w Brusach wspólnie z wychowawczyniami wybrały się do Nadleśnictwa Czersk. Głównym celem wyprawy było dokarmianie zwierząt w (...) więcej

  Kubuś Puchatek, Mała Syrenka czy też Kopciuszek - to przygody tych postaci (i wielu innych) po raz drugi stały się inspiracją do zorganizowania przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w (...) więcej

  Dnia 11 marca 2011 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.W turnieju wzięło udział 9  trzy- osobowych drużyn ze (...) więcej

  Obchody dnia 8 marca 2011 roku rozpoczęło powitanie przez Panią Dyrektor M.Ostrowską wszystkich zebranych, w którym życzyła kobietom dużym i małym wiele odwagi w realizowaniu swych (...) więcej

  Dnia 03.03.2011r. odbył się w Chojnicach konkurs piosenki niemieckiej w ramach Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Kulturze Niemiec. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy (...) więcej

  Policzono ptaki na zimowym spacerze. Ile ich jest? Gdzie je spotkać?Na terenie Gminy Brusy w ostatni weekend stycznia odbyło się Zimowe Ptakoliczenie, które jest coroczną akcją (...) więcej

  Uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz kolejny wzięli udział w konkursie ornitologicznym „Ptaki drapieżne – nasi sprzymierzeńcy” organizowanym przez Zespół Szkół Leśnych (...) więcej

  W świetlicy szkolnej w Wielkich Chełmach ostatnio bardzo dużo się dzieje.  Czas zimowej aury uczniowie spędzali biorąc udział w rozgrywkach i konkursach, które były  (...) więcej

  04.03.2011 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się inscenizacja wiersza I.Krasiackiego pt: ,,Przyjaciele”. Przygotowała ją klasa IV wraz (...) więcej

  Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbył się cykl spotkań młodzieży z Gimnazjum w ramach realizacji projektu pod kierunkiem Pani Beaty Lubińskiej w zakresie wdrażania zachowań i umiejętności (...) więcej

  Dużo szczęścia, pomyślności,mało smutku, moc radości.Te i wiele innych życzeń usłyszały wszystkie Panie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale. Były również piękne różyczki i małe słodkie co (...) więcej

  Uczennica klasy III - Angelika Kowalikowska reprezentowała naszą szkołę w gminnym etapie Pomorskiego Konkursu Ortograficznego. Zajmując II miejsce zakwalifikowała się do kolejnego etapu (...) więcej

  Dnia 3 marca 2011 roku w Szymbarku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  odbył się finał etapu wojewódzkiego konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.  (...) więcej

  Uczniowie, rodzice i nauczyciele z SP Męcikał; tak duże grono osób zaangażowało się w pomoc choremu Kubusiowi, dla którego każda tona plastikowych nakrętek jest krokiem na przód w celu (...) więcej

 Dnia 2 marca 2011 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się Gminne Zawody w Piłkę Siatkową. W turnieju uczestniczyły reprezentacje dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Lubni i  z Gimnazjum (...) więcej

  5 marca 2011 roku odbył się w Luzinie VIII Sejmik Kaszubski. Głównym punktem spotkania był Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Z gminy Brusy swoich uczestników wyłoniło (...) więcej

2 marca 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale byli w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni na widowisku baśni pt. : "Piękna i Bestia". Był to pierwszy nasz (...) więcej

  Klasa Id i IIIc Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowały ogólnoszkolną akcję pod hasłem „Pokarm dla psiaka i kociaka”. W ciągu tygodnia zebrano (...) więcej

  Dnia 25.02.2011 roku uczniowie Gimnazjum w Brusach: Klaudia Rekowska (kl. Id), Sylwia Rudnik (kl.Ia) oraz Wiktor Januszewski (kl.Ia) zajęli  I miejsce w I Powiatowym Konkursie (...) więcej

  24 lutego 2011 roku na sali gimnastycznej Gimnazjum w Brusach odbyło się spotkanie Sławomira Pyrko z uczniami klas drugich. Sławomir Pyrko to muzyk, animator życia kulturalnego, działacz (...) więcej

  Zabawy karnawałowej już czas! Te  słowa usłyszeli też uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach.  Postanowili zorganizować Bal Przebierańców.  Poprzebierani (...) więcej

  Zajęcia rekreacyjno – sportowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się na basenie w chojnickim Parku Wodnym. 25 lutego br. uczniowie klasy IIa oraz IIc (...) więcej

  W ostatni dzień lutego 2011 roku grupa przedszkolna z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką Pań: Eweliny, Kasi, Magdy i (...) więcej

  Dnia 23.02.2011r. uczniowie z Gimnazjum w Lubni mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe do kręgielni "Mistral" w  Chojnicach. Podczas tego wyjazdu młodzież klas I, II i (...) więcej

  Dnia 23.02.2011r. uczniowie Gimnazjum w Lubni uczestniczyli po raz drugi w warsztatach profilaktycznych, które prowadził p. Maciej Berniak z teatru "Kurtyna" z Krakowa. Tym (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!