1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie tradycyjnie biorą udział w konkursie „stroik świąteczny”. Konkurs organizowany przez Wiejski Dom (...) więcej

       9 stycznia 2011 r. odbył się VIII Zaborski Konkurs Kolędy Kaszubskiej. Uczestniczyło w nim ponad 50 uczestników w kategorii: soliści i (...) więcej

  W czwartym numerze kwartalnika Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazało się zdjęcie uczniów Gimnazjum w Brusach. W artykule poświęconym podsumowaniu Europejskich Dni Ptaków (...) więcej

  16 stycznia odbył się już VII przegląd jasełek w języku kaszubskim zorganizowany przez Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krebane. Jak co roku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. (...) więcej

  Dnia 13 stycznia br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się bal przebierańców. Zebranych gości przywitała  kierownik punktu filialnego p. Mirosława Łącka, która podziękowała za (...) więcej

W dniu 17 stycznia uczniowie ze Szkół Podstawowych z Brus, Czyczków i Wielkich Chełmów, wzięli udział w integracyjnym wyjeździe na kręgle do Chojnic. Wesoła atmosfera towarzyszyła nam od (...) więcej

 W sobotę (18.12.) odbyła się IX (ostatnia) runda rozgrywek MALPS w Chojnicach. Drużyna z Brus zagrała swoje dwa ostatnie mecze w tej edycji MALPS. Pierwszy mecz dziewczęta wygrały 2:0 z (...) więcej

Dnia 16.01.2011r. grupa uczniów Gimnazjum w Lubni uczęszczająca na język kaszubski, wzięła udział w VII Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbył się w PMDK w Brusach. Widowisko w (...) więcej

Gdzie uczniom najlepiej spędza się ferie… oczywiście w szkole. Jak co roku w szkole w Męcikale zorganizowane zostały 3 dniowe ferie dla dzieci nie tylko szkolnych. Największą atrakcją (...) więcej

W piątek 14 stycznia w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się apel, podczas którego zostali wyczytani najlepsi uczniowie z każdej klasy, którzy ustawili się (...) więcej

Co tak pięknie gra…?  - pod takim hasłem odbyło się spotkanie z niecodziennym gościem. We czwartek 13 stycznia 2011 r. nasze przedszkole odwiedził pan Sławomir Głowala, który od (...) więcej

14 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie nastąpiło ogłoszenie wyników w VIII edycji Konkursu plastyczno-technicznego na wykonanie szopki (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dnia 7 stycznia br. uczestniczyli    w II etapie Kuratoryjnego Konkursu Biblijnego z Księgi Wyjścia. Była to kolejna (...) więcej

10 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Program artystyczny przygotowali uczniowie z Zespołów (...) więcej

Tegoroczna akcja "Góry grosza" w Przedszkolu Nr 1 w Brusach zakończyła się dużym sukcesem. 460,88 zł - to efekt zaangażowania się w akcję wszystkich przedszkolaków wspólnie z (...) więcej

12 stycznia br. uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę w celu zaobserwowania lasu zimą.     Na wycieczkę uczniowie (...) więcej

Dnia 6 stycznia br. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowało liturgię Mszy Świętej z okazji Misyjnego Dnia Dzieci. Uczniowie przebrali się w stroje z (...) więcej

Dnia 12 stycznia br. grupa gimnazjalistów z Lubni wzięła udział w Przeglądzie Widowisk Jasełkowych i Kolędniczych „Betlejem” 2010, który odbył się na scenie CHDK w Chojnicach. (...) więcej

W dniach 3 i 4 grudnia 2010r. odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności pod nazwą „Świąteczna Zbiórka Żywności 2010”, którego koordynatorem na Powiat Chojnicki było Stowarzyszenie (...) więcej

Paweł Pestka, Oliwia Kiedrowicz i Szymon Synak reprezentowali Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach na Zaborskim Przeglądzie Kolęd w języku (...) więcej

9 stycznia br. już po raz dziewiętnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze na terenie Miasta i Gminy Brusy zbierali pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami (...) więcej

Dnia 7 stycznia br. uczniowie z Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w Chojnicach w rejonowym etapie Kuratoryjnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Księgi Wyjścia. Wśród osób, które reprezentowały (...) więcej

Dnia 9 stycznia br. w WDK w Leśnie odbył się VIII Zaborski Konkurs Kolędy Kaszubskiej. Wśród laureatów nie zabrakło uczennic z Gimnazjum w Lubni.W kategorii soliści:II miejsce Monika Warsińska (...) więcej

Jak co roku uczniowie z Czyczków wyrazili wielką chęć wzięcia udziału w Przeglądzie Kolędy Kaszubskiej w Leśnie. Było tylu chętnych, że nauczycielka musiała zrobić małe kwalifikacje szkolne.Na (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale brali udział w akcji Góra Grosza, która w tym roku organizowana była już po raz XI. W ramach akcji uczniowie zbierali pieniądze o nominale 1, 2 i 5 groszy (...) więcej

Działalność Amnesty International rozpoczęła się w 1961 r. od akcji wysyłania listów w obronie kilku więźniów sumienia, przetrzymywanych za poglądy przez ówczesne reżimy. Od tej pory  (...) więcej

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory..."Magia Bożonarodzeniowych przeżyć rozpoczęła się w przedszkolu od aranżacji wnętrz (...) więcej

Niektórzy mówią, że  wpuścić przedszkolaka do kuchni to trochę tak, jakby pozwolić, by przeszła tamtędy trąba powietrzna. Bez bałaganu się nie obędzie, a jednak naprawdę warto to więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!