1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Męcikale otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu nauki pływania. Wśród 7 uczniów dwoje, Michał Leszczyński i Zuzanna Urbaniak, zdali egzamin pływacki (...) więcej

20 października br. uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie wzięli udział w wycieczce (...) więcej

27 października br. był bardzo ciekawy i pełen wrażeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy tego dnia brali udział w nagraniu do magazynu ekologicznego "Puls Ziemi" dla (...) więcej

27 października w KLO w Brusach odbył się finał konkursu "Jeden wiersz o Janie Karnowskim". Uczennica naszej szkoły Daria Grzelak zdeklasowała konkurentów i zajęła I miejsce w swojej (...) więcej

Dnia 26 października br. uczniowie naszego gimnazjum oglądali film pt. "Książę Persji. Piaski Czasu", który przeniósł ich do VI wieku. Książę Persji jest przybranym synem króla (...) więcej

Dnia 26 października br.  w PMDK w Brusach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Eko- Art.”. W eliminacjach gminnych udział wzięły uczennice Gimnazjum w Lubni: Martyna (...) więcej

Dnia 27 października br. młodzież z Gimnazjum w Lubni ucząca się języka kaszubskiego wybrała się do Brus, Chaty Kaszubskiej i Czarnowa w celu oddania hołdu i czci Janowi Karnowskiemu w miejscach (...) więcej

Uczniowie klasy IIa oraz IIc wraz z wychowawczyniami udali się 30 września br. do firmy rodzinnej „Fungopol  Sp. j.” działającej w Brusach i Kinicach, zajmującej się (...) więcej

 W sobotę, 23 października br. dziewczęta z Gimnazjum w Brusach wzięły udział w III rundzie rozgrywek  I MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Chojnicach. (...) więcej

„Historia i tradycje wypieku chleba” to temat warsztatów, w których 21 października br. uczestniczyli uczniowie kl. IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Zajęcia odbyły (...) więcej

W dniu 23 października br. w Garczynie odbył się Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentował zespół chłopców, którzy zakwalifikowali się na (...) więcej

Po raz pierwszy w dziejach Przedszkola nr 1 w Brusach nasi wychowankowie wyjechali do Parku Wodnego w Chojnicach. Wycieczka rekreacyjna na basen odbyła się w dniu 21 października br. (czwartek) (...) więcej

W dniu 22 października br. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Lubni zgromadzili się na apelu upamiętniającym wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas apelu uczniowie klasy Ia (...) więcej
2010-10-25 • Pasowanie przedszkolaków

Dnia 20 i  21  października br. odbyło się pasowanie na przedszkolaka w dwóch grupach dzieci najmłodszych tj. trzylatków. Grupę  ,,Biedronek " prowadzą wychowawczynie Maria (...) więcej

Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz wychowawczynią Aleksandrą Turowską wybrali się na piknik rodzinny. Na swoje spotkanie (...) więcej

 11 października br. wyruszyliśmy na wycieczkę w poszukiwaniu jesieni. Dzieci zbierały kasztany oraz liście z których zrobiły kolorowe bukiety dla swoich mam. Podczas naszej wyprawy (...) więcej

13 października br. nauczyciele ze SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodzili Dzień Edukacji Narodowej Opracowanie: SP więcej

W październiku br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie przyłączyli się do programu edukacyjnego "Pomóżmy kasztanowcom", którego zadaniem jest ratowanie kasztanowców przed (...) więcej

Jak co roku Gimnazjum w Brusach pamięta i wspomina wciąż żywe słowa Ojca Świętego. Tym razem pod hasłem ,,Jan Paweł II – Odwaga Świętości” w dniu 18 października br. odbyła się (...) więcej

Uczniowie klas I - III SP w Męcikale udali się do Chaty Kaszubskiej na wystawę wyrobów z rogów i poroża autorstwa Józefa Wardina. Po obejrzeniu wystawy uczniowie słuchali opowieści pana (...) więcej

Z udziałem 15 uczniów odbyły się Szkolne Igrzyska Młodzieży w Szachach. Zawody odbyły się 29 września br. Rywalizacja była bardzo zacięta. I miejsce wywalczyło dwóch zawodników. Patryk Tetzlaff (...) więcej

W poniedziałek dnia 11 października br. odbyło się  na Wykopaliskach ognisko integracyjne klasy V i VI. Uczniowie i wychowawcy klas dziękują państwu Michalinie i Robertowi Frymark za pomoc (...) więcej

18 października ogłoszone zostały wyniki III Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego, który tym razem nosił tytuł "Człowiek i praca". Konkurs zorganizowany został przez Szkołę (...) więcej

Akwedukt w Fojutowie był celem wyjazdu uczniów SP w Męcikale 15 października br. Pogoda tego dnia okazała się wręcz wymarzona do spaceru wzdłuż Czerskiej Strugi, która przecina   (...) więcej

Ślubowanie uczniów klasy I należy do tradycji szkoły. W tym roku szkolnym odbyło się 12 października br. Uroczystość pasowania 13 pierwszoklasistów odbyła się na sali gimnastycznej w obecności (...) więcej

Dnia 13 października  br. w Gimnazjum w Lubni odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie klas II wraz z nauczycielem języka polskiego p. (...) więcej

W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta staje tu przed Wami, dziatwa uśmiechnięta, aby Wam przekazać najlepsze życzenia. Były to jedne z wielu słów jakimi z okazji Dnia Edukacji Narodowej (...) więcej

Dziękujemy Wam jak każdego roku,Ale tym bardziej i goręcej,Bo to  dzięki Wam nauczycieleWiemy, rozumiemy coraz więcej.  Z  takimi słowami  w imieniu uczniów zwróciła się do (...) więcej

„Różne są drogi wiodące przez życie. I różne ludzkiej dobroci są style. Jest też i taki: bez pozy, reklamy, bez pawich piórek i skrzydeł motylich. Dobroć, co płomień jasnej życzliwości w (...) więcej

13 października br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów kl. I. Tę część poprzedził piękny występ (...) więcej

Dnia 11 października br.  w naszej  szkole odbył  się apel   z okazji X Dnia Papieskiego, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Jan Paweł II - odwaga (...) więcej

13 października br. uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach obchodzili uroczyście Dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji (...) więcej

7 października br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się na wycieczkę edukacyjną do miejscowości Laska. Podziwialiśmy piękno otaczającej nas przyrody w ,,Dolinie (...) więcej

Wychowawczynie klasy IIIB i IIIE, z Gimnazjum w Brusach, zorganizowały w ramach preorientacji zawodowej spotkanie z przedstawicielami Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w (...) więcej

Dnia 6 października br. na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Jesienny Turniej Piłki  Nożnej. Wzięło w nim udział 8 szkół podstawowych z terenu gminy Brusy. Klasyfikacja końcowa (...) więcej

Dnia 7 października br. chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach udali się na wycieczkę do Parku Wodnego w Chojnicach, zorganizowaną przez p. Krystynę (...) więcej

W dniu 7 października br. drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach (...) więcej

2 października br. w Szkole Podstawowej w nr 7 w Chojnicach odbył się finał powiatowego turnieju "Jan Karnowski - nasz przewodnik po kaszubskich ścieżkach". Brała w nim udział (...) więcej

W dniach od 20 do 24 września br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano akcję „Sprzątania Świata” pod hasłem „Segregujmy odpady”. W akcję (...) więcej

Uczennica  klasy V SP w Zalesiu Justyna Wiśniewska w dniu 23 września br. odniosła wielki sukces  podczas dorocznego Biegu Gryfa w Brusach, bowiem zajęła tam I miejsce w kategorii (...) więcej

71. rocznicę śmierci Jana Karnowskiego uczcili uczniowie Gimnazjum w Brusach. Z wielkim zaangażowaniem przygotowali z tej okazji  wiązanki i wieńce z krzewów oraz kwiatów pochodzących z (...) więcej

W ramach zajęć żywieniowych (klasy II) i preorientacji zawodowej (klasa IIIB) uczniowie mieli możliwość, dzięki uprzejmości pana Roberta Skórzewskiego, zwiedzić zakład FUNGOPOL w Brusach. (...) więcej

Jak co roku, w pierwszą sobotę października, uczniowie Gimnazjum w Brusach pod opieką J. Pozorskiej – Cuppa wyruszyli w teren, by pożegnać ptaki odlatujące do ciepłych krajów. Wraz z (...) więcej

W dniu 1 października br.  dzieci przyłączyły się do ogólnej akcji „Sprzątanie Świata”. Przedszkolacy z ogromnym zaangażowaniem posprzątali najbliższy teren wokół szkoły. (...) więcej

W dniu 1 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji “Sprzątanie Świata”, której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcja (...) więcej

Już od 11 lat w pierwszy piątek października jest obchodzony Światowy Dzień Uśmiechu. Jego świętowanie zapoczątkował w 1999 roku artysta Harvey Ball, autor znanego na całym świecie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!