1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 22 kwietnia br. uczniowie kl. IV i V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w wycieczce do Bytowa. Zwiedzili zamek i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, w (...) więcej

,,Pięknie żyć, znaczy kochać świat…” słowa tej wesołej piosenki zabrzmiały 28 kwietnia br. w holu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. Dzieci (...) więcej

We wtorek 27 kwietnia szkołę w Męcikale odwiedzili goście z radia RCH+. Redaktor radia Sylwia Tyborska i aktor Grzegorz Szlanga odczytali uczniom bajkę o "Paluszku" oraz zachęcili do (...) więcej

Rycerze, wojowie i giermkowie to postacie, które 28 kwietnia w środę odwiedziły mury szkoły w Męcikale. Średniowieczni goście opowiedzieli o czasach, w których żyli oraz przybliżyli uczniom (...) więcej

Dnia 22 kwietnia br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie  odbył się konkurs poświęcony  życiu i twórczości pisarki Anny Łajming urodzonej w Przymuszenie. Najmłodsi uczniowie wykonali (...) więcej

22 kwietnia dzieci z Mikroprzedszkola w Kosobudach zwiedziły miejscową remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci mogły z bliska oglądać ubrania robocze, wozy strażackie i sprzęt pożarniczy. (...) więcej

Pokaz mody ekologicznej w wykonaniu uczniów klas I i II SP w Zalesiu był główną atrakcją obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Uczniowie przygotowali oryginalne stroje z materiałów odpadowych, (...) więcej

Z okazji Dnia Ziemi w Gimnazjum w Lubni, dnia 22 kwietnia br., odbyło się przedstawienie o tematyce proekologicznej pt. „EKOEXPRESS”, w którym udział wzięli uczniowie z klas: I a, I (...) więcej

22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się szkolenie pierwszej pomocy, które przeprowadziła p. Krystyna Teca. Pani Krystyna przeszła kurs (...) więcej

22 kwietnia to Dzień Ziemi. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się akademia, która miała uświadomić odbiorcom, jak ważna jest nasza Ziemia, (...) więcej

Tradycyjnie już od wielu lat uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. W bieżącym roku w przeddzień „Dnia (...) więcej

21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Brusach odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Podczas spotkania podsumowano działania uczniów na rzecz środowiska. Przez cały rok uczniowie dbają (...) więcej

16 kwietnia br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbyły się warsztaty „20 lat w krainie puchacza. Biologia i ochrona sów”. W warsztatach uczestniczyły (...) więcej

8 kwietnia uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przystąpili do sprawdzianu po kl. VI. Całość przebiegła spokojnie i bez niespodzianek. Teraz (...) więcej

9 kwietnia br. odbyło się podsumowanie wyników i wręczenie nagród za konkurs ortograficzno – przyrodniczy zorganizowany przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” pod hasłem (...) więcej

"Wiosna, cieplejszy wieje wiatr..." Jedną z piękniejszych i wyczekiwanych chwil w ciągu wiosennego okresu są Święta Wielkanocne, czas upamiętniający Zmartwychwstanie Jezusa. 31 marca w (...) więcej

W dniu 31 marca – poprzedzającym V rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zgromadzili się na (...) więcej

  Głównym celem spotkania szkolnej społeczności było upamiętnienie 5. rocznicy śmierci naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Podczas apelu wspominaliśmy postać Karola Wojtyły. (...) więcej

30 marca br. w związku z realizowanym programem "Zdrowy uśmiech" klasa I i II pod kierunkiem wychowawczyń p. Ireny Śledź i p. Lucyny Mioch przygotowały program dla dzieci z oddziału (...) więcej

Dnia 31 marca br. uczniów ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie odwiedził wielkanocny zajączek, który na boisku szkolnym zostawił słodkie upominki dla wszystkich dzieci. (...) więcej

Dnia 30 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez Zaborski Park Krajobrazowy. Pani Grażyna Jaszczewska w bardzo interesujący (...) więcej

Dnia 25 marca br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszenie spalili wykonane przez siebie ,,Marzanny’’ i pożegnali w ten sposób odchodzącą zimę, a przywitali nadchodzącą wiosnę. Nie (...) więcej

Dnia 31 marca br. w  Gimnazjum w Lubni odbył się Apel Wielkanocny pt. "Jest Zmartwychwstanie". Uczniowie z klasy IIa i IIb recytowali poezję i prozę ks. Jana Twardowskiego oraz (...) więcej

Zespoły z Brus, Chojnic i Czerska rywalizowały w Powiatowej Gimnazjadzie Koszykówki w kategorii chłopców rozegranych w dniu 29 marca br. w Czersku. Pierwsze miejsce w turnieju (...) więcej

27 marca br. w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach odbył się VI Powiatowy Konkurs „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par”. Był to konkurs interdyscyplinarny obejmujący (...) więcej

W Gimnazjum w Brusach przeprowadzono program profilaktyczny NOE I. Programem zostali objęci uczniowie klas I i II. Realizatorem programu była Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień Jerzy (...) więcej

Dnia 24 marca br. miało miejsce spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z przedstawicielami lokalnych władz oraz dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Było (...) więcej
2010-04-01 • Czytanie Remusa

26 marca br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zgromadziło się wielu gości, przedstawicieli władz gminnych, samorządowych, kuratoryjnych i państwowych oraz ponad (...) więcej

Jak co roku, Komisja Profilaktyki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, przygotowała dla uczniów imprezę z okazji rozpoczynającej się wiosny. Hasło tegorocznej zabawy to (...) więcej

Na powitanie wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach przygotowali inscenizacje o tematyce wiosennej i ekologicznej. Każda klasa zaprezentowała swój (...) więcej

 W Szkole Podstawowej im. Stanisława  Sikorskiego w Wielkich Chełmach tradycyjnie przed Wielkanocą odbył się konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. W konkursie wzięły udział (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!