1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W środę 10 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas IV-VI. Rząd kolorowych balonów i łańcuchów zmienił codzienny wystrój zwykłej klasy (...) więcej

W piątek, tj. 12 lutego 2010r. w Gimnazjum w Brusach odbył się apel, w którym podsumowaliśmy pracę pierwszego semestru roku szkolnego 2009/10. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali uczniowie, którzy (...) więcej

Ferie to jak ogólnie wiadomo czas wolny od nauki i szkoły, jednak w wielu placówkach odbywają się specjalnie na ten czas przygotowane dla dzieci zabawy. Tak też jest w szkole w Męcikale. I mimo, (...) więcej

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lubni pod przewodnictwem Pani Katarzyny Muchy zorganizowała w dniu 6 lutego 2010 r. dla sympatyków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubni zabawę (...) więcej

W przededniu ferii w piątek 12 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodzili Walentynki. Zgodnie ze zwyczajem była „Walentynkowa (...) więcej

Dnia 2 lutego uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach , aby obejrzeć wystawę archeologiczną (...) więcej

Dnia 12.02.2010r., tuż po tłustym czwartku i tuż przed ostatkami, w Gimnazjum w Lubni odbyły się "Kaszubskie zapusty"- warsztaty w wykonaniu Teatru Obrzędu Ludowego (...) więcej

Dnia 10.02.2010r. w Gimnazjum w Lubni odbyła sie dyskoteka karnawałowa. Na szkolnym parkiecie młodzież mogła odreagować stresy wyjątkowo długiego I półrocza roku szolnego 2009/2010. Uczniowie (...) więcej

Dnia 4 lutego 2010r. dzieci z klas Ia, Ib, Ic oraz IIa przybyły do szkoły  w niecodziennych strojach. Na swój blok doprowadziły ich dźwięki dochodzącej stamtąd  muzyki w wykonaniu pana (...) więcej

W dniu 11 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się mistrzostwa dziewcząt w halowej piłce nożnej. Turniej przebiegał w atmosferze zaciętej rywalizacji a o wynikach (...) więcej

Dnia 10 lutego br. w Mikroprzedszkolu w Kosobudach odbył się Bal Przebierańców. Od samego rana w sali pojawiały się bajkowe postacie.   Wszyscy przebrani byli wspaniale, aż trudno było (...) więcej

Karnawał to czas szaleństw - nie tylko na parkiecie. Przekonały się o tym na zajęciach dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach. Grupa Skrzatów wspólnie z wychowawczynią p. Katarzyną Kiełpińską (...) więcej

W dniach 1 i 3 lutego 2010r. w Gimnazjum w Brusach odbył się szkolny turniej siatkówki dziewcząt i chłopców  o puchar dyrektora szkoły. W turnieju uczestniczyły reprezentacje wszystkich (...) więcej

9 lutego 2010r. uczniowie kl. III – VI wraz z p. dyrektor Ewą Rokita i nauczycielami pojechali do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach, by tam zwiedzić i obejrzeć wystawę archeologiczną. (...) więcej

6 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego. Rozgrywki odbyły się pomiędzy uczniami SP w Męcikale i SP Wielkich Chełmach. Zawody (...) więcej

31 stycznia br. – w ostatnią niedzielę okresu Bożego Narodzenia, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zostali zaproszeni przez o. Mirosława (...) więcej

Dnia 29 stycznia br.  uczniowie naszego gimnazjum wybrali się do Chojnic na film pt. "Avatar". Film opowiada historię sparaliżowanego byłego komandosa, który dostaje szansę (...) więcej

Dnia 4 lutego br.  młodzież ucząca się języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni wybrała się do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach  w celu zwiedzenia wystawy (...) więcej

Drugiego lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbył się uroczysty apel z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Brusy. Uczniowie klasy VIc i IIIa w (...) więcej

"Niech żyje bal" Jak to w karnawale bywa, odbywają się różne bale. W szkole w Męcikale, w środę 3 lutego odbył się bal przebierańców. Sala balowa zapełniła się (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zakończono remont pomieszczenia będącego wcześniej magazynkiem sprzętu sportowego. Odnowienie sali nie było łatwe, gdyż ekipa (...) więcej

W dniu 28 stycznia 2010 roku dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach reprezentowały powiat chojnicki w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini (...) więcej

2 lutego do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przybyło Bractwo Rycerskie „Kerin”  z Gniewu, by pokazać żywą lekcję historii. Dotyczyła ona (...) więcej

Dnia 28 stycznia 2010 r. w Szkole Filialnej w Przymuszenie odbyła się ,,Gwiazdka” oraz Bal przebierańców. Wszystkich zebranych gości przywitała  kierownik punktu filialnego p. (...) więcej

  Są takie dni w roku, kiedy każde dziecko może w sposób szczególny podziękować swojej Babci i Dziadkowi za miłość i ciepłe słowo, które otrzymuje, na co dzień. Jak co (...) więcej

28 stycznia 2010 roku klasy II b i II d ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  pojechały do lasu do Czernicy w celu dokarmiania zwierząt. Pogoda była piękna, zimowa. Po lesie (...) więcej

28 stycznia br. do szkoły przybyli uczniowie klasy Ic wraz z seniorami rodu. Dzieci dla swoich babć i dziadków recytowały wzruszające wierszyki i śpiewały piosenki. Podczas występu niejednej (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!