1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie wzięli udział w X Jubileuszowym Konkursie Plastycznym „ Projekt pocztówki wigilijnej”. W kategorii wiekowej od 7 do 9 lat nagrody w konkursie plastycznym zdobyli: (...) więcej

  Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres roku, jest to szczególny czas. Czas składania życzeń, śpiewania kolęd, wręczania prezentów bliskim. W Punkcie (...) więcej

Dnia 22.12.2009r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się jasełka kaszubskie. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas Ib, II, III  uczęszczające na język kaszubski. Reżyserem jasełek był (...) więcej

Dnia 18 grudnia 2009r. dzieci z Mikroprzedszkola i klasy 0 z Leśna przygotowały uroczystą wigilię. Zaproszeni rodzice z uwagą wysłuchali życzeń świątecznych, kolęd i pastorałek. Świąteczny (...) więcej

Dnia 22 grudnia 2009r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczniowie klas IV-VI przedstawili jasełka w języku kaszubskim , połączone ze śpiewem kolęd. Uczennice uczące się (...) więcej

Dnia 16 grudnia 2009 roku uczniowie kl. Ia i przedstawiciele „Dźwiękoludków” z Vb ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz harcerzami z 5. Drużyny Harcerskiej (...) więcej

W dniach  07 - 09 grudnia 2009 r, w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach Samorząd Uczniowski zorganizował „Bożonarodzeniową akcję darów serca” dla (...) więcej

W czasie Adwentu Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowało zbiórkę rzeczy, przyborów szkolnych, zabawek i słodyczy. Do akcji włączyła (...) więcej

21 grudnia w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach Pan Marcin Stoltmann zorganizował konkurs kolęd, wzorowany na programie telewizyjnym ,, Tak to leciało !!! " Uczniowie musieli wykazać (...) więcej

"Sowizdrzôł u Krëbanów" tak brzmi tytuł książki, której promocja odbyła się 17 grudnia w PMDK w Brusach. W książce znalazły się prace plastyczne (...) więcej

Ruszyła V edycja konkursu "Pij mleko, ćwicz z siłaczem" organizowanego przez OSM Chojnice. I tym razem, jak w poprzednich edycjach, uczniowie ze szkoły w Męcikale biorą udział w (...) więcej

Po dorocznym obchodzie Misterium Paschalnego największym obchodem Kościoła jest Pamiątka Narodzenia Pana i Jego objawień, sprawowana w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Z tej to (...) więcej

Podsumowano Konkurs dla Gimnazjalistów Województwa Pomorskiego pt. " Związki bez związków" zorganizowany przez Centrum Herdera z siedzibą w Gdańsku. Miło nam (...) więcej

Dnia 10 XII 2009 r. uczniowie klasy II zwiedzili Urząd Pocztowy w Leśnie. Uczniów przywitała pani Adriana Peplińska, która opowiedziała o pracy w urzędzie i o pracy listonosza , a (...) więcej

Dnia 13.12.2009 r. w Leśnie odbył się VII Zaborski Konkurs Kolęd Kaszubskich. Gimnazjum w Lubni reprezentowały: DUET - Karolina Meller i Lucyna Kloskowska z kl. I b oraz 2 SOLISTKI - Anna Łonska (...) więcej

W ostatnich dniach listopada (27.11.2009r.) uczniowie naszego gimnazjum, dziewięcioosobowa grupa z klas II (opiekun Justyna Górska) - czyli zespół "TeatRaczki", wziął (...) więcej

  10 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się po raz pierwszy Gminny Omnibus Historyczny „W kręgu królów i władców polski dynastii (...) więcej

  Tradycją Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach jest uroczysta wigilia kl. VI. Dlatego i w tym roku 16 grudnia uczniowie kl. VI wraz ze swoimi rodzicami, (...) więcej

Uczniowie  klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w konkursie plastycznym dla dzieci szkół podstawowych organizowanym przez Stowarzyszenie (...) więcej

15 grudnia odbyła się Powiatowa Olimpiada Propocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż, na którą pojechały dwie uczennice Szkoły Podstawowej im. Bł. (...) więcej

3 grudnia uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na kolejną wycieczkę. Tym razem był to Chojnicki Dom Kultury oraz Muzeum Historyczno – (...) więcej

Jesienią bieżącego roku uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w programie nauki pływania. Przez trzy kolejne miesiące począwszy od drugiej połowy (...) więcej

Uczennice Szkoły Podstawowej w Męcikale wykazały się największą wiedzą w Gminnym Omnibusie Historycznym "W kręgu królów i władców z dynastii Piastów i (...) więcej

7 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w poszczególnych grupach wiekowych odbyły się tradycyjne już szkolne mikołajki. Mikołaj witał dzieci dowcipnym (...) więcej

13 grudnia 2009r. w Leśnie odbył się już VII Zaborski Przegląd Kolędy Kaszubskiej, na który wpłynęło 60 zgłoszeń z całej Gminy Brusy. 14 dzieci reprezentowało Czyczkowy: dwoje dzieci z (...) więcej

W dniu 02.12.2009 roku prezes FUNDACJI NOWE ŻYCIE, pani nadkomisarz mgr Elwira Lelental, kierownik sekcji do spraw zwalczania narkomanii KMP w Gdańsku (WSS) przeprowadziła w Szkole (...) więcej

W dniu 2 grudnia 2009 r. po raz kolejny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zabawiły się w  Świętego Mikołaja i pojechały z darami serca  do schroniska dla (...) więcej

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie i VI Ogólnopolski Zjazd Mikołajów w Szymbarku to cel kolejnego wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli okazję wspólnie zabawić się podczas „Andrzejek”, które odbyły się 26 listopada. (...) więcej

WSZYSTKIE DZIECI MIKOŁAJA KOCHAJĄ "Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają" Te słowa dziecięcej piosenki doskonale pasowały do tego, co działo się w (...) więcej

DZIECI LISTY PISZĄ... W przeddzień wizyty Świętego Mikołaja wszystkie dzieci z Przedszkola nr 1 w Brusach pisały do niego listy... Ale, by każdy list mógł dostać się w ręce adresata (...) więcej

W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się szkolne  eliminacje Konkursu interdyscyplinarnego języka polskiego z historią dla uczniów szkół (...) więcej

Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać Cyganki, która (...) więcej

Grudzień jest miesiącem, który kojarzy się nie tylko ze świętami i Mikołajem, ale także ze św. Barbarą i obchodami górniczego święta.Chcąc przybliżyć dzieciom trudną i (...) więcej

W dniu 02.12.2009r. uczniowie klas II i III naszego Gimnazjum wybrali się na wycieczkę do Multikina w Gdańsku. Celem wyjazdu było obejrzenie filmu " 2012" Film bardzo podobał się (...) więcej

"ZARAZ WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ, CO NAM WRÓŻBY PRZEPOWIEDZĄ" ANDRZEJKI to jedyny dzień w roku, kiedy  zgodnie z tradycją, św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy za sprawą (...) więcej

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Grupy "Misiaków" i "Zuchów" z Przedszkola nr 1 w Brusach również nie zapomniały o swoim (...) więcej

W drugim Konkursie „ Poetyckie Podróże po Kaszubach” w Męcikale uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odnieśli sukcesy, zarówno w (...) więcej

  Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy pt. „ Harry Potter i Zakon Feniksa”, który odbył się 1 grudnia 2009 roku.  Uczniowie mieli  za (...) więcej

Uczennica Szkoły Podstawowej Agnieszka Beger zajęła I miejsce w XIV Pomorskim Konkursie Plastycznym "Jesień na Kaszubach" w kategorii technik mieszanych 10 - 12 lat. Jest to kolejna (...) więcej

Wieczór andrzejkowy może być sposobem na miłe i wesołe spędzenie czasu w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych. Wiedzą o tym także najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

26 listopada w Szkole Podstawowej w Męcikale odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Jak nakazuje tradycja, tego dnia odbyły się różne wróżby, mające wskazać co czeka nas w najbliższej (...) więcej

               Dnia 19 listopada 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie gościliśmy (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, pod opieką pana Marcina Stoltmann pojechali na mecz siatkówki do bydgoskiej hali "Łuczniczka". Mecz rozegrany został (...) więcej

Dnia 19 listopada uczniowie klasy IIa i IIc zaprezentowali dzieciom z klas pierwszych inscenizację pt. „Co słychać w lesie.” Przedstawienie to przygotowali w ramach realizacji zadań (...) więcej

Dnia 16.11.2009r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. "Noe I". Zajęcia zostały przeprowadzone przez Agencję Profilaktyki i Terapii Uzależnień z (...) więcej

Dnia 17.11.2009 r. w Gimnazjum w Lubni odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Skąpiec" Moliera. Sztukę przedstawili aktorzy Teatru FORMA z Białegostoku, którzy odwiedzili (...) więcej

Kamila Teca – uczennica III kl. Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach osiągnęła sukces na skalę powiatu, zdobywając II miejsce w kategorii klas I – (...) więcej

           We wtorek 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie bardzo uroczyście obchodziliśmy 91. (...) więcej

20 listopada 2009r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła Podstawowa w Kosobudach, podobnie jak 1900 szkół w (...) więcej

W dniu 19 listopada 87 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przystąpiło do próbnego sprawdzianu w klasie VI, który był wprawką do właściwego sprawdzenia (...) więcej

To było wydarzenie... Przedstawienie teatralne przy współudziale rodziców? Ależ oczywiście! To jest możliwe - w Przedszkolu Nr 1 w Brusach. Wychowawczyni grupy Biedronek - (...) więcej

Dnia 20.11.2009 r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty haftu kaszubskiego. Fachowych porad i szkolenia udzielała p. Wanda Chełmowska z Lubni. Znana hafciarka, która doskonali (...) więcej

17 listopada 2009r. do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przyjechał niecodzienny gość – pan policjant dzielnicowy – Karol Cupa, aby (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyły w spotkaniu z psychologiem Panią Darią Skurczewską. Psycholog pojawiła (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!