1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W dniu 29.10.2009r. grupa młodzieży ucząca się języka kaszubskiego z klasy Ia i Ib, wraz z opiekunami p. Anną Klownowską - Dorszyńską i p. Justyną Górską, wybrała się na cmentarz (...) więcej

    Do zmagań przystąpili uczniowie z 9 szkół powiatu chojnickiego. Spośród 105 prac, które wpłynęły, wybrano te, które najpełniej odzwierciedliły (...) więcej

  W poniedziałek 19.10.2009 r. uczniowie niepełnosprawni intelektualnie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych wyruszyli do lasu w poszukiwaniu grzybów. Na szczęście pogoda (...) więcej

            Dnia 21 października 2009r. uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w (...) więcej

  Dzień 22 października już po raz szósty zgromadził społeczność szkoły, mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości na obchodach rocznicy nadania imienia Bł. Ks. Józefa (...) więcej

  W środę 21 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale odbyli niezwykłą podróż do świata baśni - do Krainy Liliputów i Wielkoludów. A to za sprawą (...) więcej

  Dnia 22.10.2009r. do Gimnazjum w Lubni zawitał teatr "Forma" z Białegostoku. Aktorzy mieli przyjemność przedstawić naszym uczniom komedię Aleksandra Fredry pt. (...) więcej

  O tym, że warto chodzić na język kaszubski i należeć do grupy tanecznej Męcikalaki, wiedzą wszyscy uczniowie ze szkoły w Męcikale. Po raz kolejny spotkała ich niespodzianka - wyjazd (...) więcej

    Dnia  16.X.2009r. w PMDK odbył się uroczysty apel na którym staraliśmy się odkryć bogactwo nauczania Jana Pawła II - Papieża Wolności. Uczniowie pod opieką p. Anny (...) więcej

  13 października 2009r. odwiedził pierwszoklasistów pan Olgierd Chylewski. Przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, obowiązku używania (...) więcej

  13 października 2009r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które swą liczną obecnością zaszczycili aktywni zawodowo nauczyciele, pracownicy (...) więcej

  W szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się jak co roku tzw. Dzień Nauczyciela połączony z pasowaniem kl. I. Tradycyjnie w tym dniu p. dyr. Ewa (...) więcej

  W związku z reformą oświatową również w Przedszkolu nr 1 w Brusach nastąpiły pewne zmiany. Wprowadzony został nowy zwyczaj - Pasowania na przedszkolaka. Pasowanie to jedno z (...) więcej

  W dniu 16 października Szkoła Podstawowa obchodziła Święto Szkoły. W IX rocznicę nadania imienia i sztandaru szkole społeczność szkoły oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej (...) więcej

                     16 października 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała  (...) więcej

           W Szkole Podstawowej w Leśnie dnia 13 października uczczono Dzień Nauczyciela. Uczniowie klasy szóstej w (...) więcej

  W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uroczyście i na wesoło obchodzono Dzień Nauczyciela. Uczniowie klasy czwartej wraz z Samorządem Uczniowskim (...) więcej

  Dzień 13.10.2009 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach i 4 uczniów z filii w Rolbiku zdało swój (...) więcej

  7.10.2009r. uczniowie ze szkoły w Czapiewicach pojechali na wycieczkę do Torunia. Cały dzień był wypełniony atrakcjami. Zwiedzali: Krzywą Wieżę, Katedrę, ruiny zamku krzyżackiego, pomnik (...) więcej

  Dnia 13. 10. 2009r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się ślubowanie 21 pierwszaków. W obecności rodziców , nauczycieli i starszych (...) więcej

  "Ale myślę szczerze w głębi duszy, Nauczyciel zawsze czegoś mądrego nas nauczy". Tak brzmi fragment jednego z wielu wierszy, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej (...) więcej

  Dnia 13 października 2009r. w Gimnazjum w Lubni odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczniowie klas II   i III (...) więcej

           Już po raz VI ruszyła Gminna Liga Piłki  Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. Rozgrywki odbywają się w dwóch grupach (...) więcej

  W sobotę 26 września dziewczęta z Kółka Różańcowego pod  opieką siostry Bernardy Orzechowskiej, p. Gabrieli Lepak i s. Ewy Budnik pojechały do Dębek nad (...) więcej

  8 października o godzinie 10.00 w SP w Męcikale odbył się finał konkursu fotograficznego. Na konkurs nadeszło 18 zgłoszeń z 3 szkół: SP w Męcikale, SP w Leśnie i SP w Wielkich (...) więcej

  Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Leśnie tegoroczną akcję sprzątania świata  pod hasłem „Pomagajmy Ziemi – (...) więcej

  W dniu 6.10.2009 r. o godz. 1100 w Konarzynach odbyła się Powiatowa Gimnazjada Sztafetowych Biegów Przełajowych. Naszą szkołę reprezentował zespół zarówno dziewcząt (...) więcej

  W dniu 7.10.2009 r. reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach wzięła udział w Jesiennym  Turnieju  Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy – grupa (...) więcej

  W dniu dzisiejszym 07.10.2009 w ramach programu profilaktycznego odbył się w szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach  pokaz filmu pt: ,,I ty możesz zostać bohaterem„. Film (...) więcej

  W  poniedziałek  05.10.2009 odbyło się Uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Brus. Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach również może poszczycić się stypendystami. W (...) więcej

  Dnia 28.09.2009r uczennice naszego gimnazjum z klas pierwszych: Alicja Dorszyńska, Monika Warsińska oraz Karolina Meller brały udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowia organizowanym przez (...) więcej

  8 października 2009 roku o godz. 10.00 w SP w Męcikale nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w I Mięrdzyszkolnym Konkursie Fotograficznym "Ciekawe miejsca z (...) więcej

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej W Wielkich Chełmach mogą pochwalić się  sukcesami  odniesionymi w ,,Biegu Gryfa”.  Uczennica klasy III  Ewelina Rafińska  (...) więcej

  1 września 1999 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach  niezapomniana uroczystość, podczas której nadano jej patronat Stanisława Sikorskiego. Postać patrona (...) więcej

  Uczeń klasy VI SP w Zalesiu Zbigniew Bronka w dniu 23 września b. r. uczestniczył w Biegu Gryfa w Brusach i zajął tam III miejsce. Zbyszek włożył w swój sukces bardzo dużo pracy (...) więcej

  W dniach 23 i 24 września 2009 uczniowie klas I-III oraz IV-VI uczestniczyli w wycieczkach do Chmielna i Kartuz. W ich trakcie mieli okazję zapoznać się z materialną kulturą Kaszub. W (...) więcej

          Tak jak w ubiegłych latach tak i tego roku uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzięli udział w akcji (...) więcej

  Dnia 29.09.2009r w Gimnazjum w Lubni odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe. Na terenie pobliskiego lasu dziewczęta startowały na dystansie 10 x 800 m, a chłopcy 10 x 1000m. (...) więcej

  Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  spektaklu teatralno-ekologicznym pt. "Świat w kolorze nadziei". Przedstawienie odbyło się 17 września b.r.  w Gdańsku Oliwie. (...) więcej

  Dnia 26.09.br. uczniowie II klas naszego gimnazjum wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę rowerową. Trasa była ciekawa pod względem turystyczno-krajoznawczym, a końcowym punktem (...) więcej

  Jak co roku, uczniowie naszego gimnazjum wraz w wychowawcami poszczególnych klas, aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". W dniach (...) więcej

  Jak co roku Szkoła Podstawowa w Czapiewicach przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. W sprzątaniu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz pracownicy (...) więcej

Trzynastka okazała się szczęśliwa. W tegorocznym Biegu Gryfa nasi uczniowie zdobyli bardzo wysokie miejsca: Klasa II: I miejsce – Justyna Jankowska II miejsce – Natalia (...) więcej

Giełdon przy leśniczówce Okręglik to miejsce, w którym 23 września 2009 roku było bardzo gwarno. Sprawcami odmiennej atmosfery w tym miejscu byli uczniowie kl. Ia ze Szkoły (...) więcej

  W dniach od 14 - 25 września 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano akcję „Sprzątania Świata – Polska 2009” pod hasłem (...) więcej

  W piątek 18 września w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyła się akcja ,, Sprzątanie Świata”. Uczniowie wraz z nauczycielami udali się do wsi oraz pobliskiego lasu, by (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!