1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Żegnaj szkoło, witaj przygodo!  Dzisiaj w szkole w Męcikale dzwonek lekcyjny zabrzmiał po raz ostatni przed dwu miesięczna przerwą wakacyjną. Jest to jeden z milszych dni w ciągu roku, (...) więcej

Od połowy kwietnia w szkole podstawowej w Kosobudach odbywały się warsztaty plastyczne dla uczniów „Z aniołami…” prowadzone przez panią Małgorzatę Sznajdrowską. Pomysł (...) więcej

19 czerwca 2009r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uroczyście zakończyli rok szkolny 2008/2009. O godz. 8:00 została odprawiona Msza święta w intencji (...) więcej

Dnia 18 czerwca o godzinie 16:00 klasa VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uroczyście zakończyła naukę. Na wstępie uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczący się języka kaszubskiego dzień 28 maja 2009r. spędzili na wycieczce w (...) więcej

 Zakończenie roku szkolnego 2008/2009 w SP w Kosobudach to tradycyjnie wspólny apel, na którym uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz (...) więcej

W ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego 18 uczniów kl.IV Szkoły Podstawowej w Kosobudach,po pozytywnie zdanym egzaminie, otrzymało karty rowerowe. więcej

W czwartek 18.06.2009 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Kosobudach rozpoczęła się niecodzienna uroczystość. W tym dniu uczniowie klasy VI zakończyli edukację w szkole podstawowej.Pani (...) więcej

„Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? (...) Ile w trudzie nieustannym Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? (...) Chcielibyśmy wszystkie takie (...) więcej

Dnia 21 czerwca 2009 uczennica Gimnazjum w Brusach uczestniczyła w uroczystym rozdaniu certyfikatu Najlepszego  Absolwenta Gimnazjum z Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa (...) więcej

Dnia 19 czerwca 2009r w Gimnazjum w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godzinie 8.00 uczniowie uczestniczyli we Mszy św., gdzie dziękowali za  pomyślny koniec roku (...) więcej

Dnia 17 czerwca 2009r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni uczniowie klas trzecich kończyli swoją trzyletnią naukę. O godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta akademia pożegnania (...) więcej

Dnia 16 czerwca 2009r. uczniowie Gimnazjum w Lubni, którzy uczęszczali na lekcje języka kaszubskiego, wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta. Pierwszym punktem programu była (...) więcej

W szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Welkich Chełmach uroczyście pożegnano odchodzących do Gimnazjum absolwentów klas szóstych. Najlepsza uczennica Agata Starzyńska za (...) więcej

19 czerwca 2009 roku 107 uczniów klas VI zakończyło naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzień wcześniej uczniowie  wraz z nauczycielami uroczyście żegnali się ze (...) więcej

  19 czerwca 2009r. uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uroczyście zakończyli rok szkolny 2008/2009. O godz. 8.00 odprawiona została Msza Św. (...) więcej

Szkolny Klub Europejski działający przy SP im. Jana Pawła II w Brusach zorganizował dla uczniów klas starszych Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej-„Europa da się lubić”. (...) więcej

Bibliotekarze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach tradycyjnie już w ramach promocji czytelnictwa przeprowadzili konkursy, w których uczniowie wykazywali się znajomością baśni (...) więcej

W przededniu zakończenia roku szkolnego kl. VI spotkała się, by uroczyście pożegnać się z całą społecznością szkoły. Była to okazja do podziękowań rodzicom, dyrekcji i nauczycielom za trud (...) więcej

  Dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach, które uczęszczały na zajęcia z języka kaszubskiego pojechały 16 czerwca na wycieczkę do Grudziądza i Rudnik. (...) więcej

  16 czerwca uczniowie ze szkoły w Czapiewicach wybrali się na wycieczkę do Łeby.  Po wejściu do Słowińskiego Parku Narodowego dzieci wraz z opiekunami i kilkoma rodzicami przejechały (...) więcej

  16 czerwca 2009r. kolejny już raz gościła w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach pani Nataiya Vakolyuk .Pani Nataiya opowiedziała o dalszych losach współpracy z (...) więcej

  Dnia 16 czerwca 2009 roku uczniowie klas piątych ze Szkół Podstawowych w Lubni i Leśna skorzystali z zaproszenia Nadleśnictwa Przymuszewo i w ramach otwartych drzwi wzięli udział (...) więcej

Dnia 15 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pojechali do Solca Kujawskiego, by tam przenieść się wyobraźnią w czasy, kiedy na ziemi żyły (...) więcej

  Dnia 12 czerwca 2009 r. dzieci kl. II z Parafii pw Wszystkich Świętych w Brusach wyruszyły wraz z opiekunami i rodzicami do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, aby podziękować za dar (...) więcej

  Minęło już 10 lat od wizyty Jana Pawła II w Pelplinie. W przeddzień tej rocznicy uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedzili Pelplin – stolicę naszej (...) więcej

  Dnia 9 czerwca 2009 roku uczniowie, uczący się języka kaszubskiego, z Gimnazjum w Brusach pojechali na wycieczkę. Zwiedzili część naszego Pomorza, a dokładniej Malbork, Sztutowo i (...) więcej

  W dniach12 i 13 czerwca uczniowie klasy II z Kosobud wraz z rodzinami pielgrzymowały na Jasną Górę, aby dziękować Matce Bożej za dar Eucharystii. Wszyscy uczestnicy przeżyli (...) więcej
2009-06-17 • Piknik pod lasem

  W środę 10 czerwca br. klasa II odbyła swoje zajęcia na świeżym powietrzu. Wraz z wychowawcą i rodzicami udaliśmy się do gospodarstwa państwa Szopińskich. Wszystkie dzieci nie mogły (...) więcej

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach, którzy cały rok uczęszczali na lekcje języka kaszubskiego, wybrali się 8 czerwca br. na wycieczkę po (...) więcej

  W poniedziałkowy poranek 18 maja 2009 uczniowie klas I-III wyruszyli na oczekiwaną z niecierpliwością wycieczkę do Gdańska. Już w autobusie zapanowała radosna atmosfera. Obserwowaliśmy (...) więcej
2009-06-15 • Rajd rowerowy w Leśnie

   Jak co roku uczniowie SP z Leśna uczestniczyli w rajdzie rowerowym po Małej Ojczyźnie. Tym razem przyjemną wycieczkę po najbliższej okolicy odbyli uczniowie kl.V ze swoim (...) więcej

  Dnia 1 czerwca 2009 r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sportu. Dzień rozpoczął się uroczystym apelem , podczas którego pani dyrektor Małgorzata Ostrowska złożyła (...) więcej

  Dnia 8 czerwca 2009 roku w SP w Kosobudach gościł wyjątkowy gość: Ksiądz Biskup Diecezji Pelplińskiej Piotr Krupa, któremu towarzyszyli: Ksiądz Dziekan Dominik Szulwic oraz Ksiądz (...) więcej

  Dnia 5 czerwca 2009 r. w SP w Leśnie odbyły się IV Gminne Zawody Biegu Na Orientację. Do turnieju przystąpiło 10 drużyn z pięciu szkół podstawowych: Lubni,  Kosobud,  (...) więcej
2009-06-15 • Dzień Leśnika

  "(…) Bo las, to nie tylko zbiór drzew, to także leśnicy, którzy w nim i dla niego pracują."           Tak (...) więcej

 Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Leśnie dnia 1.06.09 także obchodzili swoje święto. Zaczęło się ono wykonaniem plakatów na temat „Co robisz ze swoją złością? (...) więcej

  Dzień Dziecka pod hasłem „Co robisz ze swoją złością" wychowankowie klas 0 –III ze Szkoły Podstawowej w Leśnie rozpoczęli od pogadanki tematycznej po czym wykonali (...) więcej

  3 czerwca br. w szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się VII Gminny Konkurs „Zaczarowany Świat Baśni”. W tym roku uczestnicy klas III- IV rywalizowali ze sobą , wykazując (...) więcej

Dnia 2 czerwca 2009 grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach udała się do Chojnic, gdzie w Muzeum Historyczno- Etnograficznym odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie regionalnego (...) więcej

REGULAMIN I  MIĘDZY SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGOPT.: „CIEKAWE MIEJSCA Z WAKACJI” CELE KONKURSU: • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny (...) więcej

  W roku szkolnym2008/2009 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach z powodzeniem uczestniczyli w konkursach matematycznych. I. W Konkursie Matematyczno – (...) więcej

  Dnia 1 czerwca 2009 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach brali udział w imprezie okolicznościowej z okazji Dnia Dziecka. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu (...) więcej

  Szkoła podstawowa w Zalesiu otrzymała wyróżnienie w konkursie, który został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy pod hasłem: "Pomóżcie ptakom (...) więcej

27 maja 2009r. uczniowie klasy IIId  zaprosili swoich rodziców do szkoły na Święto Rodziny. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców przedstawienie składające się z zabawnych (...) więcej

  Uczniowie kl. IIIa Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawczynią Aleksandrą Turowską skorzystali z zaproszenia Państwa Krystyny i Ryszarda Singer (...) więcej

26 maja w całej Polsce obchodzony był Dzień Matki. Również Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pamiętała o tym święcie. Uczniowie pod kierunkiem (...) więcej

  28 maja w Wielkich Chełmach odbył się konkurs czytania w języku kaszubskim największej kaszubskiej powieści "Życia i przygód Remusa" Aleksandra Majkowskiego, w (...) więcej

  W dniach 25- 29 maj uczniowie naszego Gimnazjum pojechali na wycieczkę w Sudety. Zwiedzali między innymi: liczne zabytki Wrocławia, Panoramę Racławicką, wodospad: Kamieńczyka i Szklarki, (...) więcej

  Dnia 1 czerwca br. w naszym Gimnazjum obchodziliśmy Dzień Dziecka. Tego dnia trzecioklasiści przygotowali krótkie przedstawienie pt. "Szkoła na wesoło". Kolejną (...) więcej

  30 maja br. w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się  Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.  Dopisała nie tylko pogoda, ale i rodziny, które licznie tego dnia na (...) więcej

  Z okazji Dnia Dziecka uczniowie z Męcikała udali się na autokarową i dla chętnych pieszą wycieczkę po PN "Bory Tucholskie".  Na początku wszyscy uczestnicy wycieczki (...) więcej

  31 maja 2009 roku uczeń Szkoły Podstawowej w Męcikale Patryk Dobek wziął  udział w XXXVIII finale Konkursu Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa"; w kategorii klas IV - VI (...) więcej

  28.05.2009r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez panią Katarzynę Olszewską. Konkurs przeznaczony był dla uczniów  (...) więcej

  25 maja 2009r., my, uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach, wraz z opiekunami, wyjechaliśmy na wycieczkę do Łeby. Po dotarciu na miejsce weszliśmy na teren Słowińskiego (...) więcej

  W dniach 20 – 22 maja 2009r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego wraz ze swymi nauczycielami i opiekunami byli na wycieczce na Mazurach.  W (...) więcej
2009-06-02 • Męcikalaki w Sopocie

  W prawdzie nie był to występ zespołu Męcikalaki w Amfiteatrze w Sopocie, ale pierwszy wyjazd tego zespołu poza  Gminę Brusy. Zespół występował ze swoim programem 23.05.2009 r (...) więcej

W dniu 26 maja 2009 roku uczniowie nauczania zintegrowanego i klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Leśnie brali udział w szkolnej wycieczce do Wdzydz Kiszewskich, Będomin i Szymbarka. (...) więcej

  Dnia 27 maja 2009 roku dzieci z klasy „0” przygotowały program artystyczny i drobne upominki dla swoich mam. Chciały w ten sposób podziękować swoim mamusiom za (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!