1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W dniu 17 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięło udział pięć (...) więcej

W dniu 22 kwietnia 2009 roku po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy „Dzień Ziemi” w naszej szkole. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, ponieważ połączone z akcją „Wielkiego (...) więcej

  W środę 29 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego odbył się apel, podczas którego p. dyrektor Ewa Rokita oraz p. Grażyna Zdolska – nauczycielka (...) więcej

  27 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyły się nietypowe zajęcia. Do szkoły przyjechał pracownik Zaborskiego Parku Narodowego, aby opowiedzieć uczniom naszej szkoły o (...) więcej

  W piątek 24 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla klas 0-VI. Uczniowie wcześniej otrzymali teksty konkursowe, które (...) więcej

20 kwietnia 2009 roku w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbył się konkurs ekologiczny „Dbam o swoją planetę”, przeznaczony dla dzieci 6- letnich. Ze Szkoły Podstawowej z Czapiewic do (...) więcej

  Dnia 22.04.2009r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyła się akademia z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uroczystość przygotowali uczniowie klas II i III pod opieką  pani Magdaleny (...) więcej

  21 kwietnia 2009r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się powiatowe eliminacje konkursu „Rodnô mòwa”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze (...) więcej

  Dnia 17 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkaniem z Panem leśnikiem -Leszkiem Pultynem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, która koncentrowała się wokół zagadnienia (...) więcej

  Dnia 23 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne (...) więcej

  23 kwietnia 2009 roku jest kolejnym miłym dniem dla uczniów w Męcikale. Tego dnia 7 uczniów otrzymało nagrody za rysunki w konkursie organizowanym przez mleczarnię w (...) więcej

  W dniach 22-24.04.2009 roku 49 uczniów klas III naszego gimnazjum przystapiło do końcowego egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym dniu uczniowie zmagali się z testem z części (...) więcej

  21 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Podsumowano zbiórkę makulatury, która trwała (...) więcej

  Dnia 20.04.2009 roku uczniowie klas IIIa i IIIb przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Ziemi, które obchodzone jest na całym świecie 22.04. już od 39 lat. W programie (...) więcej

  21 stycznia w PMDK w Brusach  odbyły się powiatowe eliminacje XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Literatury kaszubskiej "Rodno mowa", w których Szkolę Podstawowa w (...) więcej

  „Jak pomagać nietoperzom?” to temat przeprowadzonych zajęć dla uczniów kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach.  Do spotkania z (...) więcej

  W dniu 06.04.2009 w szkole w Czapiewicach odbyły się szkolne eliminacje do konkursu prozy i poezji kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Komisja w składzie p. Katarzyna (...) więcej

  Dnia 15.04.2009r. uczniowie Gimnazjum z Lubni wzięli udział w XI Turnieju Piłkarskim Coca-Cola Cup 2009. W turnieju uczestniczyły reprezentacje trzech gimnazjów: z Brus, Lubni i (...) więcej

  8 kwietnia w środę w szkole w Męcikale, jak co roku, odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Spotkanie rozpoczęło się występami uczniów, po których dyrektor szkoły Grzegorz (...) więcej

  W przeddzień dni wolnych poprzedzających Wielkanoc na uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach czekała miła niespodzianka. Dowiedzieli się, (...) więcej

  W dniu 3 kwietnia 2009 roku  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach miał miejsce apel poświęcony 4 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Przygotowali go 2 nauczyciele – (...) więcej

  W Wielkim Tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach przygotowywali prace na wcześniej ogłoszone konkursy. Klasy I – III miały za zadanie wykonać dowolną techniką (...) więcej

  Dnia 6 kwietnia 2009 w siedzibie Parku „Bory Tucholskie” w Charzykowach wręczono nagrody uczniom biorącym udział w VIII konkursie humanistyczno-przyrodniczym (...) więcej

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu odwiedził Zajączek Wielkanocny. Każe dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami, którą (...) więcej

  Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej – to tutaj Matka Boża objawiła się po raz pierwszy na ziemiach polskich. Jest to najstarsze miejsce kultu Maryjnego w Polsce. (...) więcej

  W dniach 30  i 31 marca 2009 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizował „Wielkanocną akcję darów serca” dla (...) więcej

  TEMAT:   Legenda- bliska krewna baśni W KRĘGU LEGEND POLSKICH CELE: • rozpowszechnianie wśród dzieci znanych i cenionych tekstów kultury, (...) więcej

14 marca w Człuchowie uczeń Szkoły Podstawowej w Męcikale Szymon Ossowski zajął II miejsce w VII Konkursie Młodych Instrumentalistów w kategorii keyboard. Szymon uczy się gry na (...) więcej

  2 kwietnia 2009 roku o godzinie 900 107 szóstoklasistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  przystąpiło do sprawdzianu w klasie szóstej. Zgodnie z (...) więcej

  Uczniowie SP w Wielkich Chełmach brali udział w konkursie Życie i nauczanie Św. Pawła zorganizowanym przez Oddział  Akcji Katolickiej  przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w (...) więcej

  Pierwszego kwietnia 2009 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach z wielkim zaangażowaniem obchodziła czwartą już rocznicę śmierci swojego Patrona. Pierwszym akcentem (...) więcej

Jak w całej Polsce, uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach pisali dzisiaj swój pierwszy poważny sprawdzian. Pisało go piętnastu uczniów, czyli wszyscy uczniowie klasy (...) więcej

  Uczniowie SP w Zalesiu brali udział w konkursie Życie i nauczanie Św. Pawła zorganizowanym przez Oddział  Akcji Katolickiej  przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii. Na (...) więcej

        Dnia 28 marca 2009 r. finaliści szkolnego konkursu „Życie i nauczanie św. Pawła” uczennice: Agnieszka Cysewska, Klaudia Jutrzenka i (...) więcej

  Komunikat z Gminnej Gimnazjady w Piłce Siatkowej. Dnia 18 marca 2009 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się Gminne Zawody w Piłkę Siatkową. W turnieju uczestniczyły reprezentacje (...) więcej

  Dnia 26 marca 2009 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 9  trzy- osobowych drużyn ze (...) więcej

  Dnia 28.03.2009r. w Wiejskim Domu Kultury w Kosobudach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". W (...) więcej

  30.03.2009r. o godz. 16.00. w Gimnazjum w Lubni odbyło się spotkanie nauczycieli uczących języka kaszubskiego. Grupie nauczycieli z Leśna, Przymuszewa, Lubni, Wielkich Chełmów, (...) więcej

  W środę 25 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu świętowaliśmy nadejście wiosny. Pomimo bardziej zimowej niż wiosennej aury uczniowie wesoło przeszli z Marzannami (...) więcej

Sporym osiągnięciem zakończyli uczniowie klasy trzeciej SP w Lubni udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO w Gdańsku. Po zajęciu I miejsc w Gminie Brusy, Turzyńska Wiktoria (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!