1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W dniu 25 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach odbył  się etap powiatowy Pomorskiego Konkursu Matematycznego. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą tego etapu konkursu (...) więcej

  Elwira Drobinska z kl. III Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zdobyła II miejsce w Konkursie Biblijnym w kategorii plastycznej. Spośród 97 (...) więcej

  Sporym sukcesem zakończyli uczniowie klasy trzeciej SP w Lubni udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO w Gdańsku. Po zajęciu I miejsc w Gminie Brusy, Turzyńska (...) więcej

           19 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie przeprowadzono Międzynarodowy Konkurs Matematyczny (...) więcej

  W środę 25 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu świętowaliśmy nadejście wiosny. Pomimo bardziej zimowej niż wiosennej aury uczniowie wesoło przeszli z Marzannami ulicami wsi w (...) więcej

20 marca uczniowie klas 0-III powitali wiosnę. W uroczystym przemarszu przeszli przez Leśno aby nad rzeką  pożegnać zimę  i powitać  wiosnę śpiewem, tańcem oraz (...) więcej

  25 marca 2009 roku w Gimnazjum w Lubni odbył się apel poświęcony Narodowemu Dniu Życia. Montaż słowno- muzyczny skłonił do refleksji nad losem dzieci nienarodzonych, a także zachęcał do (...) więcej

  25 marca 2009 roku uczniowie z powiatu chojnickiego zmagali się z zawiłościami matematycznymi. Uczestniczyli w etapie powiatowym „Pomorskiego Konkursu Matematycznego dla (...) więcej

  Z lekkim opóźnieniem witamy wiosnę w naszym gimnazjum. Dnia 23.03.2009r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się zawody sportowe- miedzyklasowy turniej piłki siatkowej. Przedstawiciele (...) więcej

  W Piątek 20 marca w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyło się uroczyste przywitanie wiosny !!! Na początku odbył się konkurs na najbardziej pomysłową Marzannę, który (...) więcej

20 marca 2009 odbył się w PMDK w Brusach przegląd piosenki „Na powitanie wiosny”, w którym wzięły udział trzy solistki i  dwa duety ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej
2009-03-25 • Apel szkolny w SP Lubnia

  W Szkole Podstawowej w Lubni uczniowie klasy piątej wraz z wychowawczynią, Panią Teresą Kin, przedstawili na apelu szkolnym w dniu 25 marca 2009 roku „Święto Życia”. (...) więcej

  20 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyły się obchody z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”. O godzinie 11.00 uczniowie przemaszerowali przez Czapiewice. (...) więcej

  19 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach przeprowadzono Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”. W konkursie tym wzięło udział 18 uczniów. Zmagali (...) więcej

  Uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach znudziła się już zima, 20 marca powitali wiosnę. Zabawa była przednia, nie zabrakło elementów wiosennych. Wykonana przez (...) więcej

  Przegląd piosenki "Na powitanie wiosny", który odbył się 20 marca w PMDK w Brusach, okazał się szczęśliwy dla uczniów z Męcikała. W przeglądzie brały udział 4 (...) więcej

 Piątek od rana obfitował w niespodzianki. Po raz kolejny uczniowie ze szkoły w Męcikale zostali nagrodzeni w konkursie "Pij mleko, ćwicz z siłaczem". I tym razem lista (...) więcej

  Pierwszy Dzień Wiosny w tym roku przypadł w sobotę, to jednak nie oznaczało, że nie pożegnaliśmy "zasiedziałej" już zimy. W piątek 20 marca uczniowie szkoły z Męcikała wraz z (...) więcej

Dnia 19.03.2009r w PMDK Brusy odbyły się V Powiatowe Targi Edukacyjne promujące szkoły ponadgimnazjalne w powiecie chojnickim. Młodzież z klas trzecich naszego gimnazjum miała okazję zapoznać (...) więcej

  W dniu 19 marca 2009r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach po raz kolejny odbył się  Międzynarodowy   Konkurs Matematyczny KANGUR,  którego (...) więcej

19 marca 2009 roku uczniowie naszej szkoły, którzy interesują się matematyką, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ''KANGUREK I KANGUR 2009'', którego (...) więcej

  17 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach pani Grażyna Jaszewska - pracownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziła prezentacje dla wszystkich klas  na temat (...) więcej
2009-03-23 • Spalili "Marzannę"

  20 marca 2009r. dzieci kl. „0” – III ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swymi nauczycielkami poszły palić wykonane przez (...) więcej

                Międzynarodowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca, a jego celem jest promocja pisania, czytania, (...) więcej

  W dniu 19 marca 2009r. w Szkole Podstawowej w Męcikale po raz kolejny odbył się  Międzynarodowy  Konkurs Matematyczny KANGUR,  którego głównym organizatorem (...) więcej

  18 marca 2009 roku uczniowie z powiatu chojnickiego zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii. Uczestniczyli w etapie powiatowym „Pomorskiego Konkursu Ortograficznego dla (...) więcej

  W dniu 19.02.2009r. w Szkole Podstawowej w Brusach odbył się gminny etap Pomorskiego Konkursu Ortograficznego. Celem ortograficznych potyczek jest rozbudzenie świadomości językowej u (...) więcej

 Niedawno w bibliotece Szkoły Podstawowej w Kosobudach miała miejsce niecodzienna uroczystość.   W jej progach po raz pierwszy gościli uczniowie klasy I. celem ich wizyty było (...) więcej

W dniu 12.03.2009 r. o godzinie 9 00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini koszykówkę chłopców. (...) więcej

W poniedziałek 9 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne rozgrywki w mini piłkę siatkową „czwórek” chłopców. W turnieju wzięły (...) więcej

  2 marca uczniowie szkoły w Męcikale brali udział w żywej lekcji przyrody. W terrariach ustawionych w sali można było podziwiać różne, egzotyczne gatunki zwierząt bezkręgowych. (...) więcej
2009-03-13 • Wycieczka do Multikina

W dniu 11.03.2009r. część młodzieży klas III naszego Gimnazjum wybrała się na wycieczkę do Multikina w Gdańsku.Celem wyjazdu było obejrzenie filmu " Popiełuszko - wolnosć jest w nas." (...) więcej

Dnia 11.03.2009r w Gimnazjum w Lubni pani Grażyna Jaszewska- pracownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziła prezentację n.t. "Jak pomagać nietoperzom?". Z biologią (...) więcej

  11 marca 2009 roku Pani Grażyna Jaszewska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziła cykl zajęć dla klas V i VI oraz klas III i IV na temat "Jak pomagać nietoperzom?". (...) więcej

  Z okazji Dnia Kobiet 7 marca br. delegacja chłopców odwiedziła wszystkie zespoły klasowe i składała życzenia koleżankom i paniom pracującym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II (...) więcej

  W dniu 6 marca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach  wybrali się na krótką wycieczką do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach, aby zobaczyć (...) więcej

"Niech każdy się dowie, że zbliża się Dzień Kobiet" - tak brzmiały słowa jednego z wierszy przygotowanych 5 marca br.  przez uczniów SP w Męcikale z okazji (...) więcej

6 marca 2009 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale udali się na wycieczkę do ... Brus. Na początku odwiedziliśmy piekarnię Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w (...) więcej

26 lutego br.  w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się zajęcia nt. "Jak pomagać nietoperzom?"; przeprowadzony przez pracownice Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach. (...) więcej

5 marca 2009 roku pięciu naszych gimnazjalistów : Magdalena Bruska, Magdalena Dorawa, Katarzyna Hartyn - Leszczyńska, Emilia Łącka i Weronika Lepak uczestniczyło w III Powiatowym (...) więcej

19.02.2009 r. w Szkole Podstawowej w Brusach odbył się etap gminny Pomorskiego Konkursu Ortograficznego, a 26.02.2009 r. Pomorskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich (...) więcej

  W dniu wczorajszym Gimnazjum w Lubni gściło młodszego aspiranta Bogumiła Oltera. W klasach Ib, IIa, IIIb odbyły się pogadanki na temat prawa karnego, alkoholizmu, nikotynizmu i (...) więcej

W poniedziałek 2 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne rozgrywki w mini piłkę siatkową „czwórek” dziewcząt. W turnieju wzięły udział (...) więcej

  „Uczyć bawiąc” to główne hasło dwuetapowego konkursu ortograficznego  pod tytułem „Szkolny Mistrz Ortografii”, jaki odbył się w naszej szkole w (...) więcej

  W sobotę 28 lutego br. w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się II Szkolny Konkurs Ortograficzny "Ortek 2009", w którym udział wzięli uczniowie wraz z rodzicami, (...) więcej

  Dnia 24 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej w Leśnie w obecności społeczności szkolnej ogłoszono wyniki i nagrodzono uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie (...) więcej
2009-03-02 • Walentynkowe życzenia

  To, że powinniśmy być dla siebie życzliwi, nikogo nie trzeba przekonywać, a zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej w Leśnie.To właśnie uczniowie klasy VI przygotowali pod kierunkiem (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach wzięli udział w szkolnych eliminacjach do powiatowego konkursu plastycznego „Klęska- powódź czy huragan- straż pożarna ci pomaga”. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!