1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W cudownej atmosferze oczekiwania, pełnej ciepła i wzajemnej życzliwości weszliśmy w magiczny czas Bożego Narodzenia. Dnia 19 grudnia 2008r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyło (...) więcej
2008-12-30 • Dzielimy się z innymi.

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach pamiętają o potrzebujących i samotnych. Z tej okazji przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się w szkole sprzedaż świec wigilijnych, ozdób (...) więcej

  Józef Baran, współczesny polski poeta opisując Wigilię napisał :"Jacy jesteśmy w tym dniu do siebie podobnijeden niesie karpiadrzewko i życzeniaa za nim setny i milionowykolejne (...) więcej

  W Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach  odbyły się jasełka przygotowane przez  Urszulę Szada Borzyszkowską wraz z uczniami klasy I i III. Szkolną scenę zapełniły postacie (...) więcej

  Dzieci z klasy II i IV w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach przygotowały pod kierunkiem Iwony Szynwelskiej inscenizację w języku kaszubskim zatytułowaną "Serca dla (...) więcej
2008-12-23 • Jasełka w klasie ,,0"

  Klasa "0" ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach przygotowała pod kierunkiem Małgorzaty Kobus spotkanie wigilijne z udziałem rodziców. Debiut małych aktorów był bardzo udany (...) więcej

Podzielmy się opłatkiem jak przodkowie nasi,Bo dziś pokój idzie światem, żale, spory gasi.Podzielmy się radością i uśmiechem czystymI dobrocią, życzliwością z każdym sercu bliskim.Żeby pokój był (...) więcej

  Uczniowie kl. IV pod kierunkiem p. Krystyny Teca – wychowawcy przygotowali kaszubskie kolędowanie i nawiedzili mieszkańców Czyczków oraz pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

  W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził Gwiazdor. Wszystkie dzieci zostały obdarowane (...) więcej

  Dzieci z klasy II i IV w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach przygotowały pod kierunkiem Iwony Szynwelskiej inscenizację w języku kaszubskim zatytułowaną "Serca dla (...) więcej

  W Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach  odbyły się jasełka przygotowane przez  Urszulę Szada Borzyszkowską wraz z uczniami klasy I i III. Szkolną scenę zapełniły postacie (...) więcej

  W Gimnazjum w Brusach w dniach 13-14 grudnia 2008 roku odbył się Międzynarodowy Maraton Pisania Listów. Głównym organizatorem akcji jest Amnesty International, które organizuje takie (...) więcej

  5 grudnia uczniowie mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. Wiersze Brzechwy, które prezentowane było przez aktorów z południa Polski. Występ nie tylko przybliżył widzom wiersze (...) więcej

  W minioną niedzielę, 14 grudnia, w WDK w Leśnie zgromadziło się ponad 70 uczestników na Zaborskim Konkursie Kolędy Kaszubskiej. Uczestnicy przeglądu prezentowali swoje utwory przy (...) więcej

  Dnia 18.12.2008r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się jasełka w języku kaszubskim. Grupa młodzieży ucząca się jezyka kaszubskiego wystawiła sztukę pt. "Wilijô" Aleksego (...) więcej

  Wyjazd do kina i odwiedziny w  redakcji gazety „Czas Chojnic” było celem wyjazdu we wtorek 9 grudnia. Na początku udaliśmy się do chojnickiego kina na film pt. (...) więcej

  W sobotę 6.12.2008 r. po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Męcikale nauczyciel wychowania fizycznego Pan Jan Leszczyński zorganizował międzyszkolny turniej tenisa stołowego dla uczniów z (...) więcej

Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach: Bartek Kobus, Ania Rafińska i Ola Kiedrowicz zajęli III miejsce w VIII Konkursie Wiedzy Przyrodniczej (...) więcej
2008-12-11 • Mikołaj w Kosobudach

Święty Mikołaj to chyba najbardziej znana postać na całym świecie. W Anglii jest nazywany Father Christmas, w USA – Santa Claus, we Włoszech – Babbo Natale, w Niemczech – (...) więcej

  8 grudnia o poranku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pojawił się Święty Mikołaj i jego „elfy”, które pomagały mu w rozdawaniu prezentów. Mikołaj spotkał się (...) więcej

  W dniu 3 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat „Ochrona raka (...) więcej

  V Ogólnopolski Zjazd Mikołajów w Szymbarku odbył się 6 grudnia br. Uczestniczyli w nim także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzieci z klas IIIa oraz IIId (...) więcej

  5 grudnia br. uczniowie kl. IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w VIII Konkursie Wiedzy Przyrodniczej, który odbył się w siedzibie Parku Narodowego (...) więcej

  4 grudnia br. uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedzili uczniowie z Prywatnego Kompleksu Edukacyjno –  Wychowawczego (...) więcej
2008-12-08 • Spotkanie z górnikiem

  Uczniowie kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach za pośrednictwem swych wychowawców zaprosili w swoje szkolne progi Państwo Barbarę i Leszka (...) więcej
2008-12-08 • Andrzejki w Kosobudach

  27 listopada uczniowie kosobudzkiej podstawówki przeżyli chwile magii…               Chociaż andrzejki (...) więcej

  Śmiech i radość zapanowały w murach Szkoły Podstawowej w Leśnie, a to za sprawą wizyty Mikołaja. Ten sympatyczny jegomość obdarował wszystkich uczniów paczuszkami słodyczy. Nie zapomniał (...) więcej
2008-12-08 • Inscenizacja andrzejkowa

  Andrzejki w Szkole Podstawowej im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Leśnie dla klas 0-III odbyły się dnia 27 listopada 2008 roku. Wychowankowie klas II-III przygotowali inscenizację z okazji (...) więcej

  Andrzejki – wieczór pełen zabawy. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dzieci nie czekały na wigilię dnia imienin Andrzeja. Uczciły ten dzień już 27 listopada. To w (...) więcej

W środę 26 listopada uczniowie ze szkoły w Męcikale brali udział w dyskotece andrzejkowej, która trwała 2 godziny. Oprócz tańców można było poznać swoją przyszłość, przyszłego małżonka lub (...) więcej
2008-12-04 • Andrzejki w Zalesiu

  W czwartek 27 listopada 2008 z okazji Andrzejek Szkoła Podstawowa w Zalesiu wraz z Radą Rodziców zorganizowała dla uczniów zabawę taneczną. Nie obyło się bez tradycyjnych wróżb, które (...) więcej

  Najmłodsi, uzdolnieni artystycznie i literacko, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Leśnie wzięli udział w Pomorskim Andrzejkowym Przeglądzie Szkolnych Spektakli (...) więcej

  Uczniowie niepełnosprawni ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniach 27-28.XI.2008r. obchodzili andrzejki. Zabawy, konkursy i wróżby przygotowali dla nich uczniowie (...) więcej

27 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyła się zabawa andrzejkowa. Uczniowie bawili się przy muzyce, a także  brali udział w różnorodnych konkursach. Najciekawsze (...) więcej

  W dniach 27.11. i 28.11.2008r. w Gimnazjum w Lubni odbył się próbny egzamin kompetencji po klasie trzeciej gimnazjum. Jest on przetarciem przed tym właściwym kończącym trzyletnią (...) więcej

  Dnia 22 listopada w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel poświęcony Lidze Ochrony Przyrody. Członkowie LOP z klasy VI przekazali uczniom informacje o (...) więcej

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w miesiącu listopadzie uczestniczyli w konkursach, których celem było rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!