1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  W dniu 25 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Bliżej lasu” dla uczniów klas V-VI Szkół (...) więcej

  Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 21 listopada pojechali na wycieczkę do Trójmiasta. Swoją przygodę rozpoczęli od zwiedzania Akwarium Gdyńskiego, którą (...) więcej

  26 i 27 listopada w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyły się dyskoteki andrzejkowe. Najpierw bawiły się dzieci z klas 0-III, w drugim dniu natomiast w dyskotece brali udział (...) więcej

  19 listopada uczniowie kl. IV – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pojechali na wycieczkę do Chojnic. Towarzyszyły im trzy nauczycielki: p. Grażyna (...) więcej

  Dnia 24 listopada 2008r. do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa (...) więcej

  Dnia 19.11.2008r. w Gimnazjum w Brusach odbył się II etap (gminny) konkursu "Poznajemy Parki". Brali w nim udział gimnazjaliści z Brus i Lubni. Do następnego etapu konkursu (...) więcej

  W dniu 20 listopada 2008 roku 107 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach napisało próbny sprawdzian w klasie szóstej. Sprawdzian przebiegał bez zakłóceń, zgodnie (...) więcej

  Dnia 15 listopada 2008 roku uczennice Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wzięły udział  w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Poetyckie podróże po (...) więcej

  W dniu 14 listopada 2008 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brali udział w powiatowym konkursie recytatorskim EKO-ART zorganizowanym przez Chojnicki Dom (...) więcej

  13 listopada uczniowie ze szkoły w Męcikale wraz z opiekunami, jak co roku, udali się do Czernicy, aby zadbać o rosnące tam kasztanowce. Nasza akcja przeprowadzona już trzeci rok z kolei (...) więcej

  W piątkowe popołudnie14 listopada  Rady Pedagogiczne ze szkół w Wielkich Chełmach, Czyczków , Czapiewic i Kosobud spotkały się na wspólnym 3-godzinnym szkoleniu na temat sytuacji (...) więcej

  Konkurs odbył się 15 listopada 2008 roku, o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Męcikale. Odbył się w dwóch kategoriach:  poezja własna i poezja recytowana. Na konkurs nadesłano (...) więcej

  8 listopada w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie odbyło się VII Dyktando Kaszubskie. Wzięło w nim udział 5 uczniów z naszej gminy (2 uczennice z Gimnazjum w Brusach i 3 z (...) więcej

W dniu 06.11.08 w Chojnicach odbyło się Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną. Szkołę Podstawową w Wielkich Chełmach reprezentował zespół: TONIKA- uczennice klasy IV,V i VI. Zaśpiewały one (...) więcej

  13 listopada 2008r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czapiewicach uczestniczyli w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość zorganizowała klas V i VI. (...) więcej
2008-11-17 • Wyjazd do kina.

  12 listopada 2008r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach pojechali na film „Wyprawa na księżyc”, który wyświetlany był w kinie w Chojnickim Domu Kultury.Wielką (...) więcej

  „My Pierwsza Brygada,strzelecka gromada,na stos rzuciliśmy swój życia los,na stos, na stos”.  Słowami tej pieśni patriotycznej rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. (...) więcej

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy wysłali swoje utwory na konkurs poetycki oraz tych, którzy zgłosili się do konkursu recytatorskiego na rozstrzygnięcie i ogłoszenie (...) więcej

  W przededniu Święta Niepodległości grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśnie, pod opieką  Elżbiety Topki, udała się do Urzędu Miasta i Gminy Brusy. Przewodnikiem był zastępca (...) więcej

  Dnia 12.11.2008r.w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu (...) więcej

  W dniu dzisiejszym w Szkole Podstwowej w Wielkich Chełmach odbył się uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ucznoiwie przypomnieli te wątki z histori, które (...) więcej

  W Szkole Filialnej w Przymuszewie  w dniu 7 listopada 2008r. odbyło się „Pasowanie na ucznia I klasy” i uroczystość z okazji Święta Niepodległości.Dzieci z (...) więcej

  Dnia 07 października 2008 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się I etap konkursu interdyscyplinarnego języka polskiego z historią dla uczniów szkół podstawowych (...) więcej

  „Warto się czasem zasłuchaćw grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć One mówią....” To już 90 rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.W Szkole Podstawowej im. (...) więcej

  W dniu 7 listopada 2008 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się uroczysty apel poświęcony 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie klas czwartych (...) więcej
2008-11-06 • Dzień Postaci z Bajek.

     W dniu 5 listopada 2008 roku  z  okazji Światowego Dnia  Postaci z Bajek w leśniewskiej zerówce pojawiły się wróżki, księżniczki, krasnoludki i inne (...) więcej

  28 października odbył się w S. P. w Czapiewicach konkurs różańcowy, który polegała na rozwiązywaniu testu. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV – VI. Wszyscy uczniowie (...) więcej

  20 października 2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z doktorem Walenta, który wprowadził uczniów w tajniki archeologii. Mięliśmy (...) więcej

  Rak szlachetny był tematem spotkania z pracownikami Zaborskiego Parku Krajobrazowego, którzy przybyli do szkoły 21 października. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z budową raka oraz (...) więcej

 Przed listopadowymi świętami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach porządkowali groby na cmentarzu parafialnym. Szczególnie zadbali o zapomniane nagrobki. Zapalili (...) więcej
2008-11-04 • Warsztaty profilaktyczne

  Dnia 03.11.2008r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. "Wolni od przemocy" dla klas I i II. Młodzież mogła się dowiedzieć, jakie są formy przemocy, jakie (...) więcej

  31 października  w Szkole Podstawowej w Męcikale od rana panowała gorączkowa i uroczysta atmosfera za sprawą oddania do użytku nowo wyremontowanego boiska. Na uroczystość przybyli (...) więcej

  W strugach deszczu, skupieni, wzruszeni zbliżającym się Świętem Zmarłych odwiedziliśmy bruski cmentarz. Grupa młodzieży z Gimnazjum w Lubni, ucząca się języka kaszubskiego, złożyła (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!