1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  24 czerwca 2008r. Gimnazjum w Brusach otrzymało długo oczekiwaną pracownię informatyczną z ministerialnego projektu „Pracownia komputerowa dla szkół”, (...) więcej

„Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” Jan Paweł II                  (...) więcej

20 czerwca 2008 roku dzień dla wszystkich uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Kosobudach rozpoczął się mszą świętą podczas której Ksiądz Proboszcz Mirosław Romanowski życzył wszystkim (...) więcej

  Dnia 19 czerwca 2008 r. 12 uczniów kosobudzkiej  „podstawówki” pożegnało swoją szkołę. Ta doniosła dla całej społeczności szkolnej uroczystość rozpoczęła się o g. 16. (...) więcej

    Dnia 13 czerwca 2008 roku w „0” w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość klasowa „Piknik Rodzinny”. Piknik rozpoczął się krótka (...) więcej

Dnia 20 czerwca w Gimnazjum w Lubni odbyło się zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości uczniowie klas III zaprezentowali inscenizację słowno- muzyczną skierowaną do rodziców, (...) więcej

Dnia 18 czerwca w remizie strażackiej odbyła się zabawa zakończeniowa klas III. Tegoroczni absolwenci przygotowali inscenizację słowno- muzyczną, w której znalazły się także słowa (...) więcej

20 czerwca 2008r. uczniowie klas I – V  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach uroczyście zakończyli rok szkolny 2007/2008. O godz. 8.00 odprawiona została Msza Św. (...) więcej

    19 czerwca 2008 roku w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się pożegnanie szóstoklasistów. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie w sali gimnastycznej (...) więcej

Dnia 20 czerwca 2008 roku uczniowie polskich  szkół zakończyli rok szkolny 2007/2008. Uroczyste zakończenie w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się o godzinie 9:30, tak aby nasi (...) więcej

Dnia 19 czerwca o godzinie 17:00, klasa VI SP w Zalesiu uroczyście zakończyła naukę w naszej szkole. Imprezę uroczyście otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu pani  Bożena (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w kwietniu br. wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego Albus.  Wśród uczniów z całej (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie brali udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego Albus, wyniki ogłoszone zostały 18 06.2008r. na apelu (...) więcej

Dnia 19 czerwca 2008r. w Gimnazjum w Brusach odbył się festyn prozdrowotny pod nazwą „Piramida zdrowia”, w ramach realizacji programu „Trzymaj formę”. Uczniowie, pod (...) więcej

18 czerwca w Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się niezapomniany koncert muzyczny. Na widowni zasiedli nauczyciele oraz koleżanki i koledzy, uczniów, którzy dali prawdziwy popis swoich (...) więcej

W dniu 14.06.2008r uczniowie klas „O”- III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie brali udział w wycieczce do Torunia. Dzieci zwiedziły Stare Miasto. (...) więcej

W dniu 16.06.2008 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach pojechali na wycieczkę do Szymbarku i na Wieżycę.W Szymbarku największą atrakcją był dom do góry nogami i bunkier, w którym (...) więcej

"Musicie opuścić kolorową krainę dziecięcych marzeń i wejść w świat dorosłych. Każdy z was czekał  na ten moment... A jednak serce tak dziwnie uderza, mgła jakaś oczy zasłania. (...) więcej

W przeddzień zakończenia roku szkolnego dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Męcikale, Joanna Januszewska i Magdalena Majer, pojechały do Biblioteki dla dzieci w Chojnicach po odbiór nagród w (...) więcej

    Biblioteka szkolna w ostatnich tygodniach roku szkolnego zachęcała najmłodszych uczniów do czytelnictwa. W ramach akcji przeprowadzono konkurs czytelniczy dla uczniów klas (...) więcej

W środę 11 czerwca w Gimnazjum w Lubni odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. "Nie jesteś sam". Grupa teatralna "Kurtyna" z Krakowa starała się w przystępny i (...) więcej

Dnia 14 czerwca uczniowie, którzy uczęszczają na język kaszubski w Gimnazjum w Lubni pojechali na wycieczkę do Szumbarku, Wieżycy i Wdzydz Kiszewskich. Młodzież zachwycała się licznymi (...) więcej
2008-06-18 • Czy dobrze znamy Pomorze?

Tuż przed wakacjami uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zwiedzili piękne zakątki naszego regionu. W dniach 16 i 17 czerwca odbyły się wycieczki do (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczący się języka kaszubskiego wzięli udział w sobotę 14 czerwca w wycieczce (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, Szkoły Filialnej w Przymuszewie i Szkoły Podstawowej w Czapiewicach mieli okazję w piątek 6 czerwca uczestniczyć w (...) więcej

       W dniu 12 czerwca 2008 roku, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się przedstawienia profilaktyczne w wykonaniu teatru (...) więcej

W poniedziałek 16 czerwca 2008 roku wolontariusze z klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowali szkolną paraolimpiadę dla swoich niepełnosprawnych kolegów i (...) więcej

Uczniowie z kl. II a, Szkolnego Koła Caritas, Kółka Misyjnego oraz ich koledzy z klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniach 13 – 15 czerwca 2008 roku (...) więcej

13 VI w piątek!        Egzamin na kartę rowerową zdawali uczniowie klas IV i V ze szkoły w Kosobudach.Przygotował ich nauczyciel informatyki i techniki Pan (...) więcej

W czwartek 12 czerwca grupa 30 gimnazjalistów z Lubni pojechała na wycieczkę do Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Pan Witold Winkowski pracownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego pokazał (...) więcej

12 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie obejrzeli przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru „ Kurtyna ’’ . Aktorzy , w odgrywanych (...) więcej

 29 maja odbył się II Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej organizowany przez Park narodowy "Bory Tucholskie" w Charzykowach i Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z (...) więcej

Według obowiązującego prawa o ruchu drogowym osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, aby móc poruszać się rowerem po drodze publicznej, muszą posiadać uprawnienia w postaci Karty Rowerowej. (...) więcej

W sobotę 7 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na język kaszubski pojechali na wycieczkę, której celem było m.in. lepsze (...) więcej

Dzień Dziecka wpólnie z Rodzicami postanowiliśmy spędzić w Widnie. Rodzice wykonali na przywitanie dzieci korony na znak, że to one dzisiaj nam królują . Korony wykonywali przy pomocy (...) więcej

W dniach 23 i 24 maja br. odbyła się pielgrzymka dzieci I-komunijnych z parafii Kosobudy wraz z rodzicami na Jasną Górę. Uczniowie kl. II uczestniczyli we Mszy św. przed cudownym obrazem Matki (...) więcej

       5 czerwca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach już po raz szósty odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy ,, Zaczarowany Świat Baśni’’ (...) więcej

     Dnia 2 czerwca 2008 r . w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sportu.Dzień rozpoczął się uroczystym apelem, podczas którego życzenia wszystkim uczniom złożyła pani (...) więcej

W dniach 28-31 maja 2008 roku 43-osobowa grupa uczniów Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce na południe Polski. W planie wycieczki znalazło się zwiedzanie Krakowa, (...) więcej

W szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach obchodzono Dzień Dziecka w dniu 05.06.2008r.Dla uczniów przygotowano wiele konkursów, atrakcji i niespodzianek.Jako pierwszy odbył się konkurs (...) więcej

    2 czerwca szkoła w Męcikale od rana była...pusta, a to z tej przyczyny, że uczniowie pod opieką nauczycieli wyjechali na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do Chojnic. Na (...) więcej

   03.06.2008 roku uczniowie SP w Mecikale byli w kinie w Chojnicach na filmie animowanym pt. "Horton słyszy Ktosia", następnie zwiedziliśmy Wszechnicę Miejską czyli kilka (...) więcej

Dnia 27 maja w Szkole Podstawowej w Rolbiku uczniowie klasy 1 i 3 oraz pięciolatki wystąpiły w przedstawieniu dla swoich mam. Przedstawiły kilka scenek z życia każdej mamy i każdego dziecka (...) więcej

  W środę 28 maja uczniów w Mecikale odwiedził dziwny i straszny stwór...bazyliszek, na szczęście nikt nie został zamieniony w kamień.Było to niezwykle ciekawe i kolorowe przedstawienie, (...) więcej

2 czerwca w Szkole Podstawowej w Czapiewicach wszystkie dzieci naszej szkoły świętowały Dzień Dziecka zorganizowany przez panie: Renatę Stoltmann i Magdalenę Rudnik przy współpracy z (...) więcej

3 czerwca uczniowie kl. I – III wraz ze swymi opiekunami pojechali na wycieczkę do Torunia. Cały dzień towarzyszyła im piękna, słoneczna pogoda i dobre humory. Uczniowie zwiedzili (...) więcej

W dniach 28-30 maja uczniowie z Czyczków uczestniczyli w wycieczce historycznej. Jej celem było przede wszystkim zwiedzenie Szlaku Piastowskiego. Byli w Kruszwicy, Strzelnie, Poznaniu i (...) więcej

„Zdrowo i sportowo spędzam wolny czas”pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodzili Międzynarodowy Dzień Dziecka. W (...) więcej
2008-06-06 • Szlak Zbrzycy

Dnia 5.06.2008r uczniowie klasy VI z opiekunami Zofią Peplińską i Jadwigą Łukowicz wybrali się na wycieczkę rowerową wzdłuż rzeki Zbrzycy. Trasa wycieczki prowadziła przez : Kaszubę, Rolbik (...) więcej

31 maja 2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach we wczesnych godzinach rannych wyruszyli na pielgrzymkę autokarową do Lichenia. Uczestnikami były przede wszystkim (...) więcej

Uczniowie z klasy I d Gimnazjum w Brusach wraz z wychowawczynią p. Mirosławą Peplińską podjęli się przeprowadzenia zbiórki  maskotek i przyborów szkolnych, które zostały wykorzystane w (...) więcej

2 czerwca br. w Gimnazjum w Brusach, odbyły się obchody dnia dziecka. W tym roku organizatorem była klasa III d i samorząd uczniowski. Impreza odbyła się w formie turnieju klas pod hasłem (...) więcej

Dzień 2 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dzieci spędzały w atmosferze rywalizacji sportowej. Dziewczęta uczestniczyły w turniejach gry w „Dwa ognie”, w (...) więcej

28 maja o godzinie 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Kosobudach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki pod hasłem Dzień Rodziny. Opiekę nad całością imprezy sprawowała pani Danuta Szyszka z (...) więcej

  29 maja 2008 roku klasy I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach pojechały na jednodniową wycieczkę na Pałuki. Pierwszym etapem było zwiedzenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, w (...) więcej

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH     I. Na konkurs nadesłano 52 wiersze z siedmiu szkół podstawowych Gminy Brusy: (...) więcej

Wycieczka odbyła się 23 maja. Zwiedziliśmy Stare Miasto, na którym spotkaliśmy kilka gwiazd. Z jedną z nich,  czyli Agnieszką Włodarczyk udało nam się porozmawiać i zrobić kilka (...) więcej

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Czapiewicach odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez Radę Sołecką, Radę Szkoły oraz Radę Pedagogiczną w Czapiewicach przy współpracy z Urzędem (...) więcej

W dniu 29 maja uczniowie klas IV-VI, podobnie jak wcześniej ich młodsi koledzy odbyli wycieczkę po Kaszubach. Wrażenia uczniów były bardzo podobne jak poprzedniej grupy. Uczniowie klas (...) więcej

W sobotę 30 maja grupka 12 gimnazjalistów z Lubni pojechała sprzątać tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Główne sprzątanie odbyło się wokół dwóch jeziorek lobeliowych: Nawroci i Piecki., (...) więcej

Dnia 2 czerwca w Gimnazjum w Lubni odbyły się obchody Dnia Dziecka. Uczniowie, jak co roku mogli wykazać się w zawodach sportowych, takich jak: piłka nożna i piłka siatkowa. Każda klasa miała (...) więcej

W dniach od 26  - 31 maja 2008 uczniowie klasy I A i II C wzięli udział w szkolnej wycieczce w Bieszczady i do Lwowa.W drodze  w Bieszczady , pierwszy dzień wycieczki spędziliśmy w (...) więcej

Obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Lubni rozpoczęliśmy przedstawieniem profilaktycznym "Noc bajek" przygotowanym przez grupę uczennic na zajęciach świetlicowych. Następnie (...) więcej

         Dnia 27 maja 2008 roku odbyły się w Leśnie już III Gminne Zawody w Biegu na Orientację. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Zawodnicy walcząc o (...) więcej

Dnia 29 maja 2008 roku  w II Gimnazjum w Chojnicach rozdane zostały nagrody w I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Matematycznym . Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśnie bardzo licznie (...) więcej

Jak co roku uczniowie klas I-III przygotowali uroczystości z okazji Dnia Matki. Mamy spotkały się przy kawie i ciasteczkach, a ich pociechy przygotowały program artystyczny. Dzieci z zerówki (...) więcej

W dniu 27 maja b.r. uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej w Zalesiu wybrali się na wycieczkę po Kaszubach. Wyjazd w całości przygotowała nauczycielka języka kaszubskiego w naszej szkole p. (...) więcej
2008-06-04 • Słynne miejsca w Europie

26 maja w Szkole Podstawowej w Zalesiu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. "Słynne miejsca w Europie" - ogłoszony i przeprowadzony przez opiekunki Szkolnego Klubu (...) więcej
2008-06-04 • Ciekawa lekcja przyrody.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie 28 maja uczestniczyli w niezwykle ciekawej lekcji przyrody. Poprowadziła ją pracownica Zaborskiego Parku Krajobrazowego pani Aleksandra Wysocka, a (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!