1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zostały poprzedzone wyjazdem uczniów klas czwartych  do Muzeum Hymnu Narodowego w (...) więcej

W dniu 29 kwietnia na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Gminne zawody zorganizowali nauczyciele (...) więcej

„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” – tak brzmiał tytuł konkursu, w którym uczniowie VI klasy S.P. w Czapiewicach  zajęli II miejsce. Konkurs zorganizowany został przez (...) więcej

Dnia 24.04.2008r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach wzięli udział w szkolnym konkursie  matematyczno-ortgraficznym o nazwie „MATEMATYCZNE (...) więcej

    W dniach 24-27 kwietnia 2008 roku 40-osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do (...) więcej

Dnia 21 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie z  odbyło się spotkanie z okazji Dnia Książki .Uczniowie przypomnieli życiorys oraz dorobek (...) więcej

Dzisiaj tj.29 kwietnia społeczność SP z Leśna i Przymuszewa obchodziła Dzień Ziemi. Święto już na trwałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych, a w obchodach uczestniczą także rodzice (...) więcej

Grupa świetlicowa ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach zdobyła II miejsce w konkursie organizowanym przez Zaborski Park Krajobrazowy pod hasłem (...) więcej

W dniu 28 kwietnia 2008r. uczniowie klasy IV i V  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach brali udział w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS  z języka (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w poniedziałek 28.04.2008r. przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Albus z języka niemieckiego. W konkursie wzięli (...) więcej

O szacunku do przyrody, uczniów Szkoły Podstawowej w Leśnie nie trzeba przekonywać. Aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu w poprawę stanu środowiska najbliższej okolicy,  uczniowie na (...) więcej

22 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Ziemi. Z tej okazji uczennice kl. V pod kierunkiem nauczycielki przyrody p. Grażyny Zdolskiej przygotowały akademię, w której przybliżyły, w (...) więcej

ZASADY KONKURSU: 1. Do 19 maja należy przesłać wyłącznie na internetowy adres  szkoły spkosobudy@vp.plw tytule „Konkurs poetycki”1 wiersz własnego autorstwa ( starannie (...) więcej

W dniu 24 kwietnia 2008 r. w Czersku zostały rozegrane Powiatowe Igrzyska Szkół Gimnazjalnych w  Piłce Nożnej. W igrzyskach wzięły udział cztery gimnazja z powiatu chojnickiego. Turniej (...) więcej

W dniu 22 kwietnia po raz kolejny obchodziliśmy w naszej Szkole święto „Dnia Ziemi”. Aby uczcić ten dzień, uczniowie przybyli do szkoły odświętnie ubrani w stroje koloru (...) więcej

23 kwietnia uczniowie klas IV-VI wystawili dla młodszych koleżanek i kolegów z klas 0-III oraz swoich rodziców dwa przedstawienia. Dla wszystkich było to wielkim przeżyciem, gdyż młodzi (...) więcej

W dniu 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyło sie przedstawienie z okazji Dnia Ziemi. Przedstawienie przygotowała grupa uczęszczająca do świetlicy szkolnej.  W swoim (...) więcej

W dniach 22 i 23 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum w Lubni 48 uczniów klas trzecich przystąpiło do egzaminu. W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali egzamin z części humanistycznej, w której mogli (...) więcej

W dniach 22 i 23 kwietnia 2008roku w Gimnazjum w Brusach 174 uczniów z klas trzecich pod nadzorem czterech komisji przystąpiło do egzaminu. W pierwszym dniu uczniowie pisali test z części (...) więcej

W dniu 22 kwietnia w szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. W tym roku inscenizację dla dzieci z całej szkoły przygotowali uczniowie z klasy II i (...) więcej

"22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Ziemia to nasza planeta. Żyją na niej ludzie, zwierzęta, rośliny. To nasz wspólny dom. Dlatego musimy o nią dbać nie tylko tego jednego dnia w roku, (...) więcej

Był to prezent niespotykany,gdyż uczniowie naszej szkoły przygotowywali go przez dwa tygodnie.Przez ten czas zbierali zużyte baterie oraz aluminiowe puszki.Łącznie zebrano 2691 sztuk puszek i (...) więcej
2008-04-22 • NA RATUNEK ZIEMI.

Dnia 21 kwietnia 2008r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi.Na apelu gościliśmy:Wice Burmistrza Miasta i Gminy Brusy – pana Krzysztofa (...) więcej

Dnia 17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nasza gminę w kategorii gimnazjum reprezentowali (...) więcej

W środę 16 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu uczniowie po raz kolejny mieli okazję zetknięcia się z żywym teatrem. Tym razem w wykonaniu aktorów uczniowie zobaczyli spektakl (...) więcej

W sobotę 12 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par przeznaczony dla uczniów klas drugich. Gimnazjum w (...) więcej

                    W dniu 17 kwietnia 2008 roku drużyna w składzie Filip Orłowski, Paweł Meller (...) więcej

Na zajęciach z języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni można zapoznać się z tajnikami haftu kaszubskiego. Piękne serwety oraz podstawowe ściegi pokazywała na lekcjach zaproszona hafciarka i (...) więcej

Wiosenna aura sprzyja przejażdżkom i wyprawom rowerowym. Z tego pojazdu najchętniej korzystają dzieci. Stąd tez Szkołę Podstawową w Leśnie odwiedził policjant  pan Wojciech Brzeziński. Na (...) więcej

W dniu 16 kwietnia 2008 roku, uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Lubni, przystąpili do swojego pierwszego,  prawdziwego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę i  umiejętności. Był (...) więcej

09 kwietnia 2008r. uczniowie niepełnosprawni ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zaprezentowali na IX Międzyszkolnym Przeglądzie Form Teatralnych w Czersku przedstawienie (...) więcej

W dniu 1 kwietnia dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” w (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Lubni 4 kwietnia 2008 r. odbył się turniej piłki nożnej Coca-Cola Cup 2008 dla SP nr1 w Karsinie, SP im. Jana Pawła II w Brusach i SP w Lubni.Po bardzo zaciętej (...) więcej

W dniu 8 kwietnia 2008 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach ponadprzedmiotowy sprawdzian wiadomości dla uczniów klas szóstych. Sprawdzian rozpoczął się o godzinie (...) więcej

W SP Kosobudy dnia 08.04.2008 r. sprawdzian kompetencji klas VI pisało 13 uczniów w dwóch salach lekcyjnych. Przebiegał bez zakłóceń. dyr Małgorzata Ostrowska przekazuje przewodniczącym (...) więcej

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTYNiesamowity i niepojęty.Jednym skinieniem dłoniPokój nam wskazał, odsłonił.Jednym tak prostym zdaniem,Tłumił gniew i nienawiść.Świecąc swym powołaniem,Wskazał, jak duszę (...) więcej

O godzinie 9.00 rozpoczął się w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach sprawdzian klas szóstych. Do egzaminu przystąpiło czternastu uczniów. Opracowanie: SP Wielkie więcej

W Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach, jak co roku na wesoło obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. Ze względu na przerwę świąteczną odbyło się to z lekkim opóźnieniem. Jednak tradycji stało się (...) więcej

W rocznicę śmierci Jana Pawła II odbyło się w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach przedstawienie upamiętniające Pontyfikat polskiego papieża. Inscenizację słowno-muzyczną przygotowała klasa (...) więcej

2 kwietnia 2005r - któż nie pamięta tego dnia? O godzinie 21:37 odszedł nasz umiłowany polski papież - Jan Paweł II Wielki. W trzecią rocznicę tego wydarzenia młodzież ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Kosobudach w sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego i przyrody przeznaczonych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Olimpiady zostały (...) więcej

Dnia 3 kwietnia 2008 r. uczniowie klas Ib, Id, IIa, IIb, IIc i IId Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się do Chojnic na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie (...) więcej

02 kwietnia 2008 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubni stanęli w zadumie, aby po raz kolejny uczcić pamięć Sługi Bożego Jana Pawła II. Była to sposobność do (...) więcej

      Rodzice naszych uczniów są naszymi partnerami. Pobudzamy zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, tym co się dzieje w szkole, zmieniamy ich (...) więcej

27 marca 2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach, którzy interesują się matematyką, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur2008”, którego (...) więcej

2 kwietnia 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Brusach obchodzili trzecią rocznicę śmierci swego Patrona. O godz. 11.00 odprawiona została Msza święta pod (...) więcej

„ On wciąż jest z nami ’’ . Pod takim tytułem rozpoczął się 2 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego montaż słowno – muzyczny poświęcony Słudze (...) więcej

Dnia 2 kwietnia, trzecią rocznicę śmierci naszego Papieża Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele SP Kosobudy uczcili uroczystym apelem, który rozpoczął wspomnieniami o Papieżu Ksiądz Proboszcz (...) więcej

Sprawozdanie z udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach w Rejonowym  konkursie piosenki „Na powitanie wiosny”W dniu 1 kwietnia 2008 roku w Powiatowym Domu Kultury w (...) więcej

Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie reprezentowali szkołę w powiatowym konkursie muzycznym „ NA POWITANIE WIOSNY ’’ , który (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie z klas 0-III w dniu 27.03.2008r ze śpiewem i przepięknie wykonanymi " kukłami " poszli nad rzekę pożegnać zimę. więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!