1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2007-12-27 • Jasełka w SP w Leśnie

Dnia 21 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczniowie kl. IV  - VI przedstawili jasełka autorstwa Brygidy Bulczak „Wigilijne  (...) więcej

Dnia 21.12.2007r. w Gimnazjum w Lubni uczniowie uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego, przygotowali jasełka w tym języku na podstawie utworu Karola Dickensa "Opowieść wigilijna" (...) więcej

19 grudnia 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Jasełka integracyjne. Uczniowie z kasy II d wspólnie z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie z zespołów (...) więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Komisja Profilaktyki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowała w dniach 20 grudnia 2007 (...) więcej
2007-12-24 • Jasełka w Przymuszewie

Dnia 18 grudnia 2007 roku o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie opłatkowe z rodzicami i nauczycielami. więcej

    Dnia 21 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach dzieci z zerówki jak co roku przeżywały swoją wigilię. Zaproszeni rodzice obejrzeli przygotowaną przez swoje (...) więcej

    Dnia 20 grudnia 2007 roku w SP w Kosobudach odbyła się uroczystość Wigilijna przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz (...) więcej

Wigilia to najbardziej uroczysty  i wzruszający dzień w roku. Dzień, z którym zwykliśmy łączyć wspomnienie i obraz rodzinnego domu, jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się (...) więcej

    Uczniowie klas czwartych, piątych i częściowo szóstych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniu 19 grudnia 2007r. mieli okazje zapoznać się z adaptacją utworu (...) więcej

„Jest taka noc –Najpiękniejsza w całym roku.Gdzie blask gwiazdy betlejemskiejRozświetla noce mroku ......”      W miłej atmosferze, przy pachnącej choince (...) więcej

    W ciemny, grudniowy dzień w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach rozległy się dziecięce głosy śpiewające kolędy polskie i kaszubskie podczas (...) więcej

    „Droga do Betlejem” to tytuł widowiska teatralnego Łukasza Hyżego, przygotowanego przez grupę gimnazjalistów z Brus. Młodzi aktorzy w żartobliwej, komediowej (...) więcej

    W dniach 1-2 grudnia oraz 8-9 grudnia 2007  w Gimnazjum w Brusach zostało  zorganizowane szkolenie dla rodziców i nauczycieli „Szkoła demokratycznego dialogu (...) więcej

11 grudnia 2007 r. biblioteka szkolna Gimnazjum w Brusach zorganizowała konkurs czytelniczy pt. „Harry Potter i Zakon Feniksa”. Chętni uczniowie z klas II i III mieli za zadanie (...) więcej

    6 grudnia w Mikołaja uczniowie ze szkół Gminy Brusy uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Zjeździe Mikołajów w Szymbarku. Na zjazd przyjechało około 3200 Mikołajów. Wyjazd (...) więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni rodzice dzieci uczęszczających do tej (...) więcej

    Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowali Jasełka pt. „Betlejemska Dobranocka”. W poszczególne role wcielili się: Maryja (...) więcej

11 grudnia uczniów SP w Męcikale odwiedził pan leśniczy. Jak co roku przybył do szkoły, aby uświadomić dzieci, że zima to trudny okres dla ptaków i zwierząt leśnych. Pan leśniczy powiedział jak (...) więcej

6 grudnia do najmłodszych dzieci w szkole zawitał Mikołaj z worem pełnym podarków. Każdy uczeń otrzymał mały, słodki prezent a oprócz tego wszystkie dzieci dostały podarki do klasy, którymi (...) więcej

W dniu 17 grudnia w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbył się przegląd kolęd, przygotowany przez Pana Marcina Stoltmanna. Uczniowie klas IV i V  zaśpiewali w duetach swoje ulubione (...) więcej

Dnia 13 grudnia o godz. 16 w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyło się ,, Spotkanie przy choince uczniów klas 0 i III oraz ich rodziców".Najmłodsi uczniowie szkoły i klasa III pod (...) więcej

Dnia 13.12.2007 r. w Gimnazjum w Lubni odbył się spektakl profilaktyczny pt. "Sąd nad zagrożeniami współczesności" autorstwa p.Justyny Górskiej. Gimnazjaliści obrazowo przedstawili (...) więcej

Także o tej porze roku las może być wyjątkowym miejscem. Przekonali się o tym uczniowie i panie E. Topka, J. Łukowicz i I. Ostrowska uczestnicząc w warsztatach na terenie Zaborskiego Parku (...) więcej

W dniu Mikołajek - 6 grudnia 2007 r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni odbyły się 2 przedstawienia wieńczące pracę na zajęciach kółek pozalekcyjnych:* koła teatralnego (pod opieką p. Anny (...) więcej
2007-12-11 • Rewia na lodzie

W poniedziałek, 10 grudnia uczniowie ze szkoły w Czapiewicach pojechali do Gdańska na baśniowe widowisko na lodzie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.  Rosyjscy (...) więcej

 Dnia 30.11.2007 r. w Gimnazjum w Lubni miało miejsce przedstawienie pt. "Bajki" Ignacego Krasickiego przez aktorów Studia Artystycznego "FORMA"  z Białegostoku. Z (...) więcej

10 grudnia 2007 roku w Domu Kultury w Chojnicach podsumowano konkurs plastyczny pn, Mój pomysł dla Powiatu”. W konkursie brali udział również uczniowie Gimnazjum w Lubni, którzy pod (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej 5.XII 07r.w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (...) więcej

 5 listopada 2007 roku do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zawitali wojowie z „Drużyny Wojów Pomorskich” z Torunia, którzy przeprowadzili żywą lekcję historii (...) więcej

W dniu 29 listopada 2007 roku odbyła się w Szkole Podstawowej zabawa andrzejkowa. Uczniowie z każdej klasy przygotowali konkursy i wesołe zabawy oraz wróżby. Dzieci wróżyły sobie między innymi (...) więcej

4 grudnia 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Górnika. Na uroczystość zaproszony został emerytowany górnik pan Leszek Moczyński (...) więcej

Dnia 28 listopada w szkole Podstawowej w Męcikale odbyła się zabawa andrzejkowa. Jak co roku w zabawie brały udział wszystkie dzieci. Przygotowane były różne konkursy( taniec z balonem lub (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!