1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 27 listopada 2007r liczna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśnie im. Kard . Stefana Wyszyńskiego uczestniczyła w zajęciach z edukacji  ekologicznej w Parku Narodowym „ Bory (...) więcej

Jak mówi polskie przysłowie "Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja".  Powiedzenie to związane jest z wigilią Świętego Andrzeja, czyli z popularnymi Andrzejkami, wieczorem (...) więcej

Korzystając z pięknej pogody, członkowie Kółka Młodych Ekologów przy Szkole Podstawowej w Leśnie pod opieką pani Elżbiety Topki  i Karoliny Warnke udali się do Leśnictwa Leśno. Piękne (...) więcej

    23.11.07 roku dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach pojechały na zajęcia do Zielonej Szkoły do Schodza. Jest to teren Wdzydzkiego Parku (...) więcej

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniu 20 listopada pisali próbny sprawdzian z osiągniętych wiadomości i umiejętności w szkole podstawowej. To sprawdzenie (...) więcej

    9 listopada 2007r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IMPULS 2007 z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka (...) więcej

    Dnia 09.11.2007r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach  odbyła się nietypowa lekcja powtórzeniowa  z mitologii.    Uczniowie klasy piątej przebrali (...) więcej

    Dnia 12.11.2007r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy (...) więcej

    W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dnia 16listopada 2007 roku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gry w Szachy. W zawodach uczestniczyły: Szkoła (...) więcej

Dnia 20 listopada 2007r. uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przystąpili do próbnego egzaminu. Frekwencja była 100%. Sprawdzian trwał zgodnie z (...) więcej

    W śnieżny poniedziałkowy poranek 12 listopada uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę do Szymbarka pod opieką nauczycielek (...) więcej

Dniu 16.11.2007r. uczniowie Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięli udział w koncercie „Przeboje mistrzów muzyki polskiej”.Koncert prowadził pan (...) więcej

12 listopada 2007 odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej SP i Gimnazjum w Brusach, przygotowana została przez uczniów klasy I a i II c wraz (...) więcej

    Dnia 12 listopada 2007r. w Gimnazjum w Brusach odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość przygotowali uczniowie z klas I B, II E, III E i F. Był to (...) więcej

W piątek 9 listopada 2007r. uczniowie kl. III pod kierunkiem p. Elżbiety Rzeźnik wystąpili z inscenizacją na temat odzyskania niepodległości. Przybliżyli historię i trudne losy Polaków począwszy (...) więcej
2007-11-14 • BÓG, HONOR, OJCZYZNA

BÓG HONOR OJCZYZNAUroczysty poranek w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przygotowany przez p. Krystynę Stoltmann i p. Annę Pestka.  Dnia 12 (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyło się " Pasowanie na ucznia klasy I". Rodzice i dyrektor wysłuchali wierszy z okazji Święta Niepodległości recytowanych po polsku i po (...) więcej

Dnia 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „11 listopada (...) więcej

12 listopada 2007r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni odbyły sie obchody 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasa IIb przygotowała montaż słowno - muzyczny pt. "Wstań (...) więcej

W środę 24 października 2007 r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbyli regionalną wycieczkę do serca Kaszub        - do (...) więcej

       Dnia 9 listopada w SP Kosobudy odbyło się niecodzienne spotkanie uczniów koła poetyckiego z pisarką i poetką panią Jolantą Kowalską. Pani Jolanta jest (...) więcej

Dzień Wszystkich Świętych każe nam myśleć o przeszłości. To okazja do głębszej refleksji nad światem, nad samym sobą, nad sensem istnienia czy przemijania. To także sposobność, by w pośpiechu (...) więcej

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbyło się przedstawienie upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. W przedstawieniu poruszono zagadnienia dotyczące (...) więcej

    W dniu 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się uroczysty apel poświęcony 89 rocznicy odzyskania niepodległości. Montaż słowno – muzyczny (...) więcej
2007-11-05 • Wszystkich Świętych

1 listopada harcerze z drużyny Emilii Plater i zuchy z gromady Odważni Podróżnicy działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach stanęli na wysokości zadania. Po raz kolejny (...) więcej
2007-11-05 • Święto Zmarłych

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pamiętają o tych, o których już nikt nie pamięta. W tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej im. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!