1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały do 2 października 1944 r. Powstanie Warszawskie było (...) więcej

30 lipca z Kościerzyny wyruszyła jubileuszowa 30. piesza pielgrzymka grupy kaszubskiej diecezji pelplińskiej na Jasną Górę. Tego samego dnia pielgrzymi dotarli do Lubni, a (...) więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w mobilnej akcji poboru krwi we wtorek, 4 sierpnia, w godz. od 9.00 do 12.00, w punkcie (...) więcej

więcej

Już w środę, 5 sierpnia, na stadionie miejskim w Brusach rozegrany zostanie mecz finałowy Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Pomorskiego. Mamy darmowe bilety! W finale Pucharu Polski (...) więcej

28 lipca na boisku orlik w Brusach zaprzyjaźnione z sobą drużyny Salos Brusy oraz Liturgicznej Służby Ołtarza z Brus i Męcikała rozegrały turniej towarzyski w piłkę nożną. Dotąd drużyny (...) więcej

więcej

Na kompleksie boisk Moje Boisko Orlik 2012 w Brusach trwają rozgrywki VII Turnieju o Puchar Burmistrza Brus. Do tegorocznych tenisowych zmagań zgłosiło się 20 uczestników. (...) więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu (...) więcej

Jarmark Zaborski w Brusach to jedno z wydarzeń, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez Gminy Brusy. W tym roku twórcy ludowi zawitali do Brus w sobotę, 25 lipca. Jarmark (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...) więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z (...) więcej

Od 7 lipca br. w gminie Brusy prowadzona jest zbiórka folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big (...) więcej

Od czerwca Ukraina dotknięta jest gwałtownym załamaniem pogody. Ulewne deszcze i silne podmuchy wiatrów spowodowały, że w kraju ogłoszono stan klęski żywiołowej. Strażacy ochotnicy z (...) więcej
2020-07-24 • Z okazji Święta Policji

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 27 lipca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 13:30, dot. Skoszewo, ul. Słoneczna 6, 8, 32, i przyległe.   Aktualne (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza od 12 sierpnia rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na zakup (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przyjmuje wnioski pomorskich MŚP dotyczące pozyskania grantów na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach (...) więcej

więcej

więcej

22 lipca odbyłby się koncert inauguracyjny w Wielu. W kolejnych dniach występy organizowane przez: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, Miasto Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, (...) więcej

Redaktor Radia Weekend Michał Drejer spotkał się, w ramach audycji „Lato inne niż wszystkie”, z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz dyrektor Centrum Kultury i (...) więcej

Do końca tygodnia (19.07) trwa zbiórka funduszy w ramach akcji „Kaszubski Leonardo da Vinci – na ratunek jego dziełom”. To przedsięwzięcie zorganizowane przez (...) więcej

Jakie paliwa spalać, aby nie zanieczyszczać powietrza. Jakie instalacje montować w domach? Między innymi o tym będą mówić uchwały antysmogowe. Konsultacje potrwają do 14 sierpnia 2020 (...) więcej

Fabrycznie nowy wóz strażacki ufundowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma Gmina Brusy. To nagroda za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich. W ramach (...) więcej

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 22 lipca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 – Chłopowy numery: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, i przyległe, (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus zaprasza na Jarmark Zaborski, który odbędzie się w sobotę - 25 lipca - w godz. 10.00 - 16.00, na placu Jana Pawła II w Brusach! Na uczestników jarmarku czeka (...) więcej

więcej

Zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Czapiewicach w gminie Brusy. Obiekt został nie tyko odnowiony, ale także nieco przebudowany. Prace sfinansowano z funduszu sołeckiego. Obecnie (...) więcej

więcej

W niedzielę, 12 lipca, odbyła się II tura wyborów Prezydenta RP 2020. O stanowisko głowy państwa ubiegał się urzędujący Prezydent Polski Andrzej Duda i obecny Prezydent Warszawy Rafał (...) więcej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiono na mocy ustawy przyjętej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 12 października 2017 roku. Dzień Walki (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Brusy! W niedzielę, 12 lipca, udamy się na finał wyborów Prezydenta RP. Dziękując za Państwa liczny udział w pierwszej (...) więcej

Informujemy, iż na terenie miasta i gminy Brusy głosowanie w Wyborach Prezydenta RP, 12 lipca 2020 r., odbywać się będzie w 13 obwodach głosowania (6 na terenie miasta Brusy i 7 na terenie (...) więcej
2020-07-10 • LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Już po raz jedenasty Gmina Brusy otrzymała rządowe dofinansowanie w ramach programu Lokalny Animator Sportu. Grant w wysokości ponad dziesięciu tysięcy złotych przyznało samorządowi (...) więcej

Prawie 2,6 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma Gmina Brusy. Promesę na ręce Burmistrza Witolda Ossowskiego przekazał Premier Mateusz Morawiecki. Rządowe środki (...) więcej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nową edycję „Bitwy o wozy”. Tym razem państwo przeznaczy środki na zakup aż 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. (...) więcej

„Seniorzy w działaniu” to kolejny projekt realizowany dla mieszkańców 60+ z gminy Brusy. Jego wykonawcą jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku przy wsparciu (...) więcej
2020-07-08 • Narada dyrektorów

Burmistrz Brus zaprosił na naradę dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy Brusy. Podsumowano rok szkolny 2019/2020 i uzgodniono plan działania wakacyjnego. - Dziękuję za (...) więcej

Nowy zestaw ratownictwa przedmedycznego na bazie standardów PSP-R1 trafił w posiadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyczkowach. Darczyńcą był Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku. (...) więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku  Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia (...) więcej

więcej

Jednogłośnie Rada Miejska w Brusach udzieliła Burmistrzowi Brus wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Zastrzeżeń nie wniosła także Regionalna Izba Obrachunkowa. (...) więcej

więcej

więcej

więcej

6 lipca 2020 r. mija 7. rocznica śmierci Józefa Chełmowskiego – Artysty rzeźbiarza, malarza, filozofa, Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy. Z tej okazji, wraz z (...) więcej

Zarząd Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wspólnie z Nadzorem Wodnym w Chojnicach i w Człuchowie, w porozumieniu z Gminą Brusy, zorganizowali (...) więcej

Delegacja Gminy Miejsce Piastowe, na czele z panią wójt Dorotą Chilik, zawitała do Brus. Goście z południa Polski przyjechali na spotkanie robocze dotyczące funkcjonowania (...) więcej

Kończą się prace na drodze łączącej miejscowości Zalesie i Lubnia w Gminie Brusy. Dotychczasowy szutrowy odcinek będzie teraz utwardzony asfaltem. Tuż przy drodze powstanie też ścieżka pieszo (...) więcej

więcej

W pierwszej turze wyborów głosowałeś poza gminą Brusy? Postaraj się o zaświadczenie, aby zagłosować w drugiej turze w Brusach! W niedzielę, 12 lipca, odbędzie się druga tura (...) więcej

Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, opiekująca się skansenem Józefa Chełmowskiego w Brusach – Jagliach, zachęca do finansowego wsparcia warsztatów (...) więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy (...) więcej

Z dniem 1 lipca ruszył elektroniczny nabór wniosków do  programu polskiego rządu pn. „Dobry start”. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w (...) więcej

W sobotę, 27 czerwca, odbyło się otwarcie wystawy retrospektywnej „Ślady” w Galerii Oczko w Męcikale. Ekspozycja przedstawia prace tworzone przez artystów przez 15 lat (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno zaprasza seniorów 60+ z gminy Brusy na zajęcia warsztatowe z malowania na szkle. Data warsztatów: 6 lipca, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!