1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Radni Rady Miejskiej w Brusach zatwierdzili dziś (30.06) podczas XVI sesji sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium (...) więcej

TERMIN SESJI: 30 czerwca 2020r., godz. 12.00 TRANSMISJA XVI SESJI ONLINE - KLIKNIJ I OBEJRZYJ więcej

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Brusy! Dziękuję za liczny udział w pierwszej turze Wyborów Prezydenta RP, 28 czerwca 2020 r. 67% wyborców w (...) więcej

25 czerwca 2020r. na gminnym boisku w Kosobudach uczniowie klas 6-8 ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia uczestniczyli w finale trzeciego etapu konkursu „Drużyna (...) więcej

Państwowa Straż Pożarna w Chojnicach przekazała z własnych zasobów zestaw hydrauliczny jednostce OSP w Męcikale. Od teraz druhowie są w pełni gotowi do ratowania ludzkiego życia (...) więcej

Dziś (26.06) przed południem uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Brusy odebrali świadectwa z rąk swoich wychowawców. Tym samym dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Po (...) więcej

W czwartek, 25 czerwca, odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Brusach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Brusy. Gościem (...) więcej

Ponad 240 tysięcy złotych dofinansowania na utylizację nieorganicznych odpadów rolniczych otrzymała Gmina Brusy. Są to pieniądze, które zrefundują właścicielom gospodarstw (...) więcej

więcej

W Wojsku Polskim od 15 czerwca rozpoczęły się długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to (...) więcej

Kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej będzie realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co miesiąc, (...) więcej

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs organizowany jest w ramach działań związanych z audytem krajobrazowym, a (...) więcej

Biblioteka w Brusach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Sleeveface – ubierz się w książkę”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 31 lipca! Zadanie (...) więcej

Do 5 000 zł dotacji na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe lub roztopowe – takie dofinansowanie można będzie otrzymać z programu Moja (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 29 czerwca 2020 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 – dotyczy Czarnowo od 23 do 27, oraz 36, i przyległe.   (...) więcej

Informujemy, iż na terenie miasta i gminy Brusy głosowanie w Wyborach Prezydenta RP, 28 czerwca 2020 r., odbywać się będzie w 13 obwodach głosowania (6 na terenie miasta Brusy i 7 na terenie (...) więcej
2020-06-26 • Głosujmy bezpiecznie!

więcej

30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie (...) więcej

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Brusy! W 2020 roku obchodzimy 30. rocznicę przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. To 30 lat budowania silnego i (...) więcej

O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant (...) więcej

więcej

Ostrzeżenie nr 41 wydane przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu 2020-06-20, godz. 07:28 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-06-20, godz. 11:00 do (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację (...) więcej

AKTUALNA PROGNOZA więcej

W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków (...) więcej
2020-06-18 • Uwaga burze z gradem!

więcej

więcej

Akcja #GaszynChallenge opanowała gminę Brusy. Wyzwanie podejmują różnorodne instytucje i organizacje. Do zadania przystąpili także pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach, (...) więcej

    więcej

Uprzejmie informujemy Państwa, iż w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR (...) więcej

Nominowani przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach, burmistrz Witold Ossowski i radni Rady Miejskiej w Brusach włączyli się w akcję #GaszynChallenge. Finansowa pomoc (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 242.810,00 zł na zadnie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych (...) więcej

Od 24 czerwca 2020 roku Agencja Rozwoju Pomorza SA rozpoczyna nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.1.Inwestycje profilowane – wsparcie (...) więcej

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych (...) więcej
2020-06-12 • Uwaga burze z gradem!

więcej

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole (...) więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze (...) więcej

Wręczono dziś (10.06) nagrody laureatom Gminnego Konkursu Piosenki zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Konkurs piosenki online zastąpił coroczny, tradycyjny festyn. Nie mogliśmy nie (...) więcej

Zakończyły się prace związane z wiosenną konserwacją dróg gruntowych. W gminie Brusy to aż 135 kilometrów traktów dojazdowych do małych osad, posesji i pól. W (...) więcej

Dobre wiadomości dla strażaków ochotników z Leśna w gminie Brusy. W tym roku otrzymają oni nie tylko nową remizę, ale także nowy wóz bojowy. Ratusz analizuje już oferty (...) więcej
2020-06-10 • Badania statystyczne GUS

Urząd Statystyczny w Gdańsku prowadzi statystyczne badania ankietowe. Zebrane informacje umożliwiają przeprowadzenie różnych rodzajów analiz, służą do opracowywania publikacji (...) więcej

Kasa Urzędu Miejskiego w Brusach, od 15 czerwca, powraca do godzin pracy sprzed epidemii koronawirusa. Zapraszamy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 14.00 i we (...) więcej

więcej

Nowa nawierzchnia, nowe odwodnienie i brak dziur. Tak po remoncie wygląda ulica Słoneczna w Zalesiu. Zakończyły się tam już prace budowlane. Drogę oddano już do użytku. O remont ulicy (...) więcej
2020-06-08 • Drodzy Maturzyści...

więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. (...) więcej

54 nowe komputery trafią niebawem do uczniów z gminy Brusy. Samorząd otrzymał 125 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup tego typu sprzętu. To już druga taka (...) więcej

Klauzula informacyjna - POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - nabór 2020-2021 - POBIERZ Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacji (...) więcej
2020-06-04 • Seniorzy w działaniu

więcej

Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 8 czerwca 2020 r. w godzinach od 13:00 do 17:30 – Leśno ul. Brzozowa 4, 6, 8, 10, i przyległe.   (...) więcej

Klauzula informacyjna - POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - nabór 2020-2021 - POBIERZ Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacji (...) więcej

"Stanowiska pracy przygotowane, dozowniki, podajniki, instrukcje zamontowane. Jestesmy gotowi, czekamy na Was Kachani Uczestnicy!" - piszą na swoim profilu społecznościowym (...) więcej

Dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje (...) więcej

Puszczanie baniek mydlanych, skręcanie balonów, malowanie, statek piracki, biedroneczki, bal przebierańców - to wszystko czekało na dzieci w Samorządowym Żłobku w Brusach z (...) więcej
2020-06-01 • Z okazji Dnia Dziecka...

więcej

Zaśpiewaj piosenkę dziecięcą, nagraj ją i przyślij do nas – w taki właśnie sposób zapraszają do udziału we wspólnej zabawie, organizatorzy Gminnego Konkursu Piosenki w (...) więcej

Zakończono odtwarzanie infrastruktury edukacyjno-turystycznej Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, zniszczonej lub uszkodzonej podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Działania (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!