1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klauzula informacyjna Załącznik nr 1 do regulaminu - formularz rekrutacji Załącznik nr 2 do regulaminu - deklaracja (...) więcej

Gmina Brusy we współpracy z Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział w Leśnie oraz Organizatorami przedsięwzięcia zachęcają do włączenia się do akcji sprzątania Pomorza. To nic (...) więcej

Informujemy, że od poniedziałku, 4 maja br.  istnieje możliwość korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu, na których, na jednym boisku, jednocześnie (...) więcej

7 maja 2020r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego (...) więcej
2020-04-30 • Nabór dzieci do żłobka

więcej

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich (...) więcej

We współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ  (...) więcej

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 16 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na (...) więcej

Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i (...) więcej

więcej

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. informuje, że od  4 maja  br. rozpoczynana się nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw (...) więcej

25 kwietnia wspominamy śp. Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagę. W tym roku mija 8. rocznica Jego śmierci. Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za (...) więcej

Rząd przekazał dziś (24.04) kolejne informacje dotyczące edukacji w obecnym czasie epidemii w Polsce. Nauka Szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte do 24 maja br. (...) więcej

Burmistrz Brus informuje o ponownym uruchomieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach. Funkcjonowanie PSZOK-u wznawiamy 4 maja. Dodatkowo zwiększamy (...) więcej

Prosimy rodziców przyszłych przedszkolaków o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkoli na kolejny rok szkolny. Listy wywieszone są na (...) więcej

więcej

Już jutro ukaże się kolejny numer tygodnika „Czas Chojnic”, a w nim niespodzianka dla czytelników. Gmina Brusy oraz pozostałe lokalne samorządy z powiatu chojnickiego (...) więcej
2020-04-22 • Podziękowania...

więcej

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być (...) więcej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności (...) więcej

Gmina Brusy wydała już ponad 700 sztuk maseczek w ramach akcji „Maseczka dla Seniora”. Akcja prowadzona od piątku, 17 kwietnia, cieszy się dużym zainteresowaniem. (...) więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym (...) więcej

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał dziś (17.04) umowę z wykonawcą budowy remizy strażackiej w Leśnie. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma INAMAR Grażyna Bajonczak z Łubiany. (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – (...) więcej

Projekt jednorazowej maseczki ochronnej przygotowała krakowska ASP. Do tworzenia w warunkach domowych potrzebnego zabezpieczenia zachęca Pierwsza Dama Agata Kornhauser - Duda. Sprawdź jak (...) więcej

Od poniedziałku, 20 kwietnia, modyfikacji ulegną niektóre zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed koronawirusem. To pierwszy etap zmian i zapowiedź tzw. „nowej (...) więcej

Od dziś (16.04) decyzją władz państwowych obowiązkowo zakrywamy usta i nos, najlepiej nosząc maseczki. Gmina Brusy rozpoczyna akcję „Maseczka dla SENIORA”. Jak pokazują (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:30 – Brusy ul. Poziomkowa działka nr 439/54, i przyległe. (...) więcej

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym (...) więcej

więcej

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto ustanowione przez Sejm w 2007 r. w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu masowych grobów oficerów (...) więcej

więcej

Pomimo zawieszonej działalności kulturalnej pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach nie odpoczywają i aktywnie włączyli się w pomoc potrzebującym. Już od (...) więcej

Firma Olivia Sokołowska Oliwia, podwykonawca robót torowych dla firmy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym 9 marca br. (...) więcej

Dziś mija 10 lat od tragicznej w skutkach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej, w której zginęli wybitni przedstawiciele polskiego życia publicznego, w drodze na uroczystości (...) więcej
2020-04-10 • Brusy pamiętają...

Z żalem informujemy, że  9 kwietnia 2020r. zmarła wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach p. Karolina Peplińska. (...) więcej

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy (...) więcej

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 14 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Czyczkowy Wybudowanie 14A, oraz dz. nr 447/1, i (...) więcej

Do końca sierpnia potrwają prace na ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Droga ta budowana jest od podstaw. Gruntowy dotychczas trakt zostanie utwardzony asfaltem. „Długość (...) więcej

W minionym tygodniu zakończyły się prace związane z zalesieniem lasu komunalnego w Męcikale, uszkodzonego w 2017 r. w wyniku nawałnicy. Zalesiona została powierzchnia ok. 2,7 ha. (...) więcej

  więcej

Informujemy, że od 8 kwietnia 2020 r. będzie można korzystać z targowiska w Brusach. Zarówno kupujących jak i sprzedających prosi się o zachowanie zasad bezpiecznych (...) więcej

więcej

ZARZĄDZENIE NR 9/20 DYREKTORA PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE" z dnia 03.04.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenie udostępnienia obszaru Parku Narodowego „Bory (...) więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w marcu przyjęły zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze. Mają one przyspieszyć i ułatwić ubieganie się (...) więcej

Gmina Brusy, we współpracy z mieszkańcami naszego miasta i gminy, działa przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa. #BrusySzyja maseczki! Trafią one do najbardziej potrzebujących w (...) więcej

"Robimy wyjątki dla aptek i stacji benzynowych w przypadku „godzin dla seniora”, a także rozszerzamy listę osób, które mogą pozostać w zamykanych hotelach" (...) więcej

Dziś, 2 kwietnia br., mija 15 lat od śmierci Papieża Polaka, św. Jana Pawła II. O duchową łączność w tym dniu apeluje także ks. kard. Stanisław Dziwisz, który zachęca, aby o godz. (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!