1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2020-01-29 • Uwaga oblodzenie!

Ostrzeżenie nr 4 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-01-29, godz. 12:45 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-01-29, godz. 19:00 do (...) więcej

Jest świeżo i funkcjonalnie. Gmina Brusy wyremontowała świetlice wiejskie w Hucie i Kinicach. Mieszkańcy mają teraz ładne i wygodne miejsca do spotkań. Dodatkowo komfortowe lokum zyskali (...) więcej

Gmina Brusy stawia na ekologię. Realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” pozwoliła na montaż instalacji fotowoltaicznych u 145 rodzin w gminie Brusy. (...) więcej

We wtorek 21 stycznia z udziałem 21 uczestników, w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach w Chacie Kaszubskiej odbyły się dwa „feryjne” turnieje , warcabowy (8 (...) więcej

więcej

W związku z rezygnacją pani Anny Pestki z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Lubnia, informujemy o wiejskim zebraniu wyborczym w Lubni. Zebranie odbędzie się w czwartek, 30 stycznia, o (...) więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w akcji poboru krwi, która odbędzie we wtorek 28 stycznia br. w godzinach od 9.00 do 12.00. (...) więcej

więcej

Siedem grup śpiewaczych z Pomorza oraz Warmii i Mazur wzięło udział w pierwszym Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej – Kolędy w Brusach. Wydarzenie było pierwszym (...) więcej

więcej

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lubnia, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubni oraz Klub Sportowy Bala zaprosili najmłodszych mieszkańców sołectwa do udziału w zabawie karnawałowej. Wydarzenie (...) więcej

9 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbył się IX Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”, kierowany do (...) więcej
2020-01-17 • Zimowiska z KSMem

Dobiegły końca Zimowiska organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach, działające przy Parafii Wszystkich Świętych w Brusach. Zgodnie z wieloletnią tradycją Zimowiska (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" zorganizowali wieczór teatralny w Czyczkowach i zaprosili mieszkańców na sztukę teatralną pt. "Gwałtu, co się (...) więcej

Grono Pedagogiczne oraz Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Przymuszewo zapraszają dzieci przedszkolne z sołectwa na bal przebierańców, który odbędzie się 31 stycznia br. o (...) więcej

Już w tę niedzielę, 19 stycznia, Kapelan Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku ojciec Arkadiusz Czaja, Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ksiądz Jan Flaczyński, (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 21 stycznia 2020 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 – 1, 3, 5, 7, Gdańska 22, i przyległe, (...) więcej
2020-01-14 • Trwają Zimowiska z KSMem

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach już po raz 27. zorganizowało Zimowiska dla dzieci z gminy Brusy. To ciekawa forma spędzenia czasu dla najmłodszych podczas corocznych ferii (...) więcej

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się z myślą o najmłodszych. Fundusze zbierano dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w (...) więcej

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Orlik oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Orliku zapraszają na obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka w miejscowej świetlicy wiejskiej 25 stycznia o godzinie (...) więcej

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lubnia, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubni oraz Klub Sportowy Bala zapraszają dzieci do udziału w zabawie karnawałowej 15 stycznia (środa) w godzinach od (...) więcej

więcej

więcej

Samorządowy Żłobek w Brusach powita dzieci już w lutym 2020 roku. Opieką zostanie objętych osiemdziesięcioro maluchów, które nie ukończyły jeszcze 3 lat. Żłobek (...) więcej

więcej

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Folknij se wraz z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zorganizowało szereg koncertów zespołu Pieśni i Tańca (...) więcej

Kapelan Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku ojciec Arkadiusz Czaja, Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ksiądz Jan Flaczyński, Burmistrz Brus Witold Ossowski (...) więcej

Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają na obchody 100-lecia powrotu Brus do Macierzy. które odbędą się w niedzielę 2 lutego. Obchody rozpocznie (...) więcej

więcej

więcej

Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Oddziału w Brusach po raz kolejny zebrali się na spotkaniu noworocznym. Wydarzenie rozpoczęła msza św. z elementami kaszubskimi w bruskim (...) więcej

więcej

więcej

Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej grać będzie tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 28. finał tej akcji (...) więcej

GMINA BRUSY/GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH ogłasza nabór uzupełniający dla osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Brusach (...) więcej

Rada Miejska w Brusach, w dniu 29 listopada 2019r., podjęła Uchwałę Nr XI/86/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej (...) więcej

Trwają rozgrywki Gminnej Ligi Tenisa Stołowego w Brusach edycja 2019-2020 organizowane przez Klub Sportowy Gwiazda Kosobudy przy współudziale Gminy Brusy. Zawody organizowane są w (...) więcej

więcej

Skoszewo to jedno z najmniejszych sołectw gminy Brusy. W miejscowości tej mieszka zaledwie 59 osób, jednak bardzo zżytych z sobą i tworzących sąsiedzką rodzinę. Od ubiegłego roku w (...) więcej

Katarzyna Kiełpińska  - przedszkolanka pracująca w Przedszkolu nr 1 w Brusach, Ewelina Krasinkiewicz  - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

więcej
2020-01-07 • Ferie w Leśnie

więcej
2020-01-07 • Ferie zimowe z KSMem

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach, na czele z prezes Emilią Kurs i ks. opiekunem Tomaszem Szmaglikiem zaprasza dzieci w wieku od 4 do 10 lat na Zimowiska, czyli kilka dni ferii (...) więcej
2020-01-07 • Ferie w Męcikale

więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV turnieju Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2019/2020, który odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia, w sali sportowej przy (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie gm. Brusy.   (...) więcej
2020-01-02 • Ferie zimowe w Kosobudach

więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...) więcej

18 grudnia 1987 r., Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu miasta Brusy jako 28 miasta w województwie bydgoskim. 1 stycznia 1988 r. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!