1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Błogosławiony ks. Józef Jankowski patronuje Miastu i Gminie Brusy już od 15 lat! Uroczystości związane z obchodami tej rocznicy odbyły się w minioną niedzielę, 29 września. (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy, którzy ukończyli 65 rok życia  do udziału w szczepieniach ochronnych przeciwko grypie.  Szczepienia są (...) więcej

23 września w Brusach odbył się Pomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich "Sercem z KGW". W programie zawarto m.in.: W programie m. in: – Konkurs kulinarny (...) więcej

2 października 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: Otwarcie (...) więcej

Informujemy, że od 27 do 29 września odbędzie się akcja „60+ Kultura”. Celem akcji „60+ Kultura”, organizowanej co roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa (...) więcej

Powstało 5 filmów instruktażowych, które pomagają krok po kroku poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” i przesłać go za (...) więcej

Miniona niedziela, 22 września, upłynęła w Orliku pod hasłem rodziny, sportu i pomocy potrzebującym. To właśnie tego dnia odbył się Pierwszy Rodzinny, Charytatywny Festyn Sportowy (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni zakwalifikowała się do programu #SuperKoderzy. „#SuperKoderzy to ogólnopolski program (...) więcej

4950 ml krwi uzyskano podczas minionego poboru krwi w Brusach. Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im. Jana Pawła II w Słupsku dostępny był dla mieszkańców miasta i gminy Brusy (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki oraz Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński zapraszają (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 1 października 2019 r. w godzinach od 8:30 do 12:00 – Brusy ul. Tulipanowa, i przyległe, W (...) więcej

więcej

Bùczka - historia tej sportowej gry sięga XIX wieku, kiedy to na Kaszubach odbywały się jej pierwsze podwórkowe rozgrywki Sport ten jest podobny do unihokeja z tą (...) więcej

Bezpłatna kontrola stanu technicznego samochodów i konsultacje z fachowcami, a to wszystko w ramach wydarzenia promującego bezpieczeństwo drogowe. W piątek 27 września do Brus (...) więcej

11 września burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Pomorski Broker Eksportowy spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami z gminy Brusy. „Śniadanie biznesowe” dotyczyło wspierania (...) więcej

Strażacy z Brus zyskali nowy sprzęt pożarniczy. Jest to podnośnik SHD-21, który ułatwi szereg działań jednostki. OSP Męcikał również otrzymała specjalistyczny zestaw (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy   (...) więcej

więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w akcji poboru krwi, która odbędzie we wtorek  24 września br. Rejestracja w godzinach od (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 23 września 2019 r. w godzinach od 12:30 do 15:30 – Brusy ul. Dworcowa 32, i przyległe, W (...) więcej

Weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”, a także dotyczące m.in. procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Ułatwi to dostęp (...) więcej

więcej

Sołectwo Termin/godz. Miejsce Brusy – Wyb. 17.09.2019r. godz. (...) więcej

Gra petanque narodziła się ponad 100 lat temu w Francji. Obecnie ma wielu miłośników na całym świecie, również w gminie Brusy. W minioną niedzielę, 15 września, w Brusach (...) więcej

Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w miniony czwartek, 12 września, rozpoczął realizację serii lekkoatletycznych czwartków w Brusach. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ponad (...) więcej
2019-09-17 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, poświęcone możliwościom zdobycia dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki oraz Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński zapraszają do wspólnego (...) więcej

Informujemy, że powołana przez Wojewodę Pomorskiego Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie (...) więcej

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania (...) więcej

Zakończono rozgrywki VI Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus, który odbywał się na przełomie czerwca, lipca i sierpnia na bruskim orliku.  W rywalizacji udział wzięło (...) więcej

Blisko 200  zawodników z 19 zaprzyjaźnionych placówek wzięło udział w IX Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbyło się 5 września na (...) więcej

Na boisku sportowym w Główczewicach, w minioną sobotę 7 września, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wzięły w nich udział drużyny (...) więcej

Efektowne wieńce, regionalne wyroby i liczne wystawy to obraz Zaborskich Dożynek Gminnych, które odbyły się 8 września br. w Brusach. Uroczystość ta od lat jest formą dziękczynienia za (...) więcej

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnicach organizuje wyjazd autokarem na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania. Wyjazd odbędzie się 20 września br. (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno i Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zapraszają na spotkanie szkoleniowe organizacje i instytucje zainteresowane wolontariatem (...) więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

Przedsiębiorco! Przygotowaliśmy dla Ciebie bezpłatne szkolenia: prościej, taniej, e-akta, przeliczenia świadczeń emerytalnych  rentowych, masz wybór - ulgi w (...) więcej

Cel programu „Mój Prąd” to zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki serdecznie zapraszają na Zaborskie Dożynki Gminne, które odbędą się 8 września 2019 roku w (...) więcej

W poniedziałek, 2 września, uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych w całej Polsce rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. W gminie Brusy, w sposób szczególny, początek (...) więcej

2 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach 3 nauczycielki ze szkół z terenu miasta i gminy Brusy otrzymały awanse zawodowe. Z rąk burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akt nadania (...) więcej

więcej

więcej
2019-09-02 • Narodowe Czytanie 2019

więcej

więcej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach, na czele z ks. proboszczem Mirosławem Romanowskim, we współpracy z rodziną państwa Szopińskich z Kosobud, co roku 1 września (...) więcej

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie obchodziła w minioną niedzielę, 1 września, Dożynki Parafialne. Co roku rolnicy z całego sołectwa dziękują we mszy świętej dziękczynnej za (...) więcej

Równo w południe, 31 sierpnia br., nad stawem przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu, na corocznym turnieju wędkarskim, spotkali się miłośnicy wędkowania z całego sołectwa. 60 wędkarzy (...) więcej
2019-09-02 • Dzień Sportu w Męcikale

Wiejski Klub Sportowy Brda Męcikał, którego prezesem jest Barbara Kwolek, we współpracy z Radą Sołecką Sołectwa Męcikał, zorganizował Dzień Sportu na nowopowstałym boisku w (...) więcej

Seniorzy razem mogą więcej! Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Odział w Leśnie realizuje wraz z seniorami z gminy Brusy projekt Razem Możemy Więcej - Aktywni 60+. (...) więcej

"Wakacje w mieście" to akcja, której inicjatorem jest wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W ostatniej, czwartej, tegorocznej edycji "wakacji" wzięło (...) więcej
2019-09-02 • Narada dyrektorów

W środę, 28 sierpnia, odbyła się coroczna narada dyrektorów szkół z terenu gminy Brusy przed nowym rokiem szkolnym. Podczas spotkania obecny był burmistrz Witold Ossowski oraz (...) więcej

Ostrzeżenie nr 71 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-09-01, godz. 10:43 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-09-01, godz. 16:00 do 2019-09-02, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!