1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

1 sierpnia br. minie 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy i rodzinami poległych i (...) więcej

Informujemy, że 6 sierpnia 2019 r. w godzinach 09.00 – 11.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, przy ul. Na Zaborach 1, będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 6 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 – Gacnik od 3 do 8, Zalesie Wybudowanie od 6 do 9, i (...) więcej

29 lipca br., wyruszyła 29. piesza pielgrzymka grupy kaszubskiej diecezji pelplińskiej na Jasną Górę. Do 250 pielgrzymów, którzy dotarli dziś, 31 lipca, na (...) więcej

Zapraszamy do udziału w „Pieczeniu chleba” w Widnie 3 sierpnia br. W trakcie imprezy będzie można uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba pod okiem kucharza Artura Sarneka z (...) więcej

Zakończył się VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Podczas pięciu dni na festiwalowych scenach zaprezentowało się siedemnaście (...) więcej
2019-07-30 • Jarmark Zaborski

Co roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" dostarcza jego odbiorcom dużo wrażeń i atrakcji. Jedną z imprez mu towarzyszących jest Jarmark (...) więcej

Aura nie była łaskawa podczas minionego, sobotniego koncertu Miezynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Ulewny deszcz i porywisty wiatr przerwały (...) więcej
2019-07-29 • Skaldowie w Brusach

Jeden z festiwalowych dni "Kaszubskich Spotkań z Folklorem Świata" w Brusach to dzień koncertowy. Co roku Gmina Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zapraszają (...) więcej

Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki obchodzi w tym roku 60. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Msza święta z okazji Jubileuszu miała miejsce 14 lipca br. w kościele parafialnym w Brusach - (...) więcej
2019-07-29 • Upał!

więcej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem (...) więcej

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” jest realizatorem projektu pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób (...) więcej

więcej

Audycja Radia Weekend dzisiaj prosto z Brus. Będzie można usłyszeć o koncertach z okazji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i nie tylko. Zachęcamy do słuchania!     (...) więcej

W dniach od 13 lipca do 20 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział Brusy już 23 raz było organizatorem kolonii letnich pt: „Wyjazd po (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, rolnicy mają podstawę do (...) więcej

Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" tradycyjnie rozpoczął koncert inauguracyjny w Wielu. Poprzedził go przemarsz wszystkich polskich i (...) więcej

We wtorek, 23 lipca, w Wielkim Klinczu odbył się wieczorek integracyjny dla muzyków i tancerzy goszczących na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania (...) więcej

Skansen Artysty Józefa Chełmowskiego w Brusach-Jagliach to perełka świata sztuki ludowej całego regionu Kaszub i Pomorza. Po śmierci Artysty i jego małżonki miejscem zajmuje się (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski, 10 lipca br. podpisał z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku porozumienie w zakresie wspólnej (...) więcej

10.350 ml uzyskano dziś podczas poboru krwi w Brusach. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach, współpracujący z Regionalnym Centrum (...) więcej

Na kompleksie boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”   rozegrano kolejne mecze w grupach w ramach VI Turnieju Tenisa Ziemnego. Wyniki poszczególnych spotkań (...) więcej

    więcej

Informujemy, że w dniu 23 lipca br.(wtorek) o godz. 13.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach przeprowadzona będzie akcja promocyjna Programu 500+. Serdecznie zapraszamy wszystkich więcej

  Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w akcji poboru krwi, która odbędzie we wtorek  23 lipca br. Rejestracja  w (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w w Konkursie na najsmaczniejszą potrawę regionalną, którego tegorocznym tematem wiodącym jest kaszubska potrawa dietetyczna. W konkursie mogą (...) więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 130/19 (...) więcej

więcej

W sobotnie popołudnie, 13 lipca br. w Skoszewie odbyła się niecodzienna uroczystość – otwarcie budynku rekreacyjno – sportowego, w której na zaproszenie Burmistrza Brus (...) więcej

Jak co roku, w połowie lipca,odbywają się XVII Igrzyska Plażowe w Czernicy. Tegoroczna impreza przeprowadzona została w minioną niedzielę, 14 lipca i przyciągnęła liczne grono (...) więcej

GALERIA OCZKO zaprasza na Warsztaty Plastyczne dla dzieci 6 sierpnia 2019 we wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00 Dzieci będą mogły skorzystać z porad Artystów biorących (...) więcej
2019-07-15 • Odpoczną w Solinie...

W minioną sobotę 13 lipca br., 60. dzieci z naszej gminy wyjechało na siedmiodniowy wypoczynek do gminy Solina. Kolonie letnie „Wyjazd po radość” organizowane są przez (...) więcej

Gmina Brusy przystąpiła do partnerskiego projektu Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny. Przedsięwzięcie dotyczy montażu (...) więcej

Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno – infrastrukturalne – kwestia ta była (...) więcej

  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiono na mocy ustawy przyjętej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 12 października 2017 roku. Dzień (...) więcej

8 lipca 2019 r. w ramach spotkań w Dyskusyjnym Klubie Książki w czytelni bruskiej biblioteki gościliśmy Danielę Wójcik, autorkę dwóch zbiorków fraszek, „Jeszcze (...) więcej

7 lipca br. Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy” działający przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach uczestniczył w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu (...) więcej

więcej

Informujemy, że w piątek 5 lipca br. upłynął termin zgłaszania kandydatur do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej. Z terenu gminy Brusy wpłynęły następujące zgłoszenia: - Pan Marcin (...) więcej

Po ośmiu latach posługę kapelana Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku kończy ojciec Łukasz Rosiak. 7 lipca, w kaplicy w Orliku, odbyła się (...) więcej

Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć bruszan, którzy świętowali wspólnie z Kaszubami z Polski i zagranicy. W zjeździe m.in. uczestniczył burmistrz Witold (...) więcej

więcej

Na kompleksie boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”   rozpoczęto rozgrywki VI Turnieju Tenisa Ziemnego. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 17 zawodników. (...) więcej

więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.), rozporządzenia Przewodniczącego (...) więcej

Sołtys i Rada Sołecka Przymuszewa oraz KGW "Kaszubianki" zaprosili mieszkańców sołectwa do wspólnej zabawy podczas podczas festynu rodzinnego. Wydarzenie odbyło się 30 (...) więcej
2019-07-05 • Budowa żłobka w Brusach

Postępują prace związane z budową żłobka w Brusach. Roboty budowlane rozpoczęły się już w maju br. Wykonawcą jest firma iGiS z Brus. Przypomnijmy, żłobek powstanie w nowej bryle (...) więcej

Gmina Brusy udoskonala kompleks sportowy przy stadionie miejskim w Brusach. Kolejna inwestycja w tym miejscu dotyczyła modernizacji boiska treningowego przy bruskim orliku. Przedsięwzięcie (...) więcej

Kierowcy już w pełni korzystają z nowo wybudowanej drogi z Żabna w kierunku Brus-Wybudowania i Kosobud. Przemieszczają się szybciej, bezpieczniej i wygodniej. W ramach zadania powstała (...) więcej

28 czerwca br. w Swornegaciach odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe. Burmistrz (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 8 lipca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Windorp, W dniu 16 lipca 2019 r. w godzinach od (...) więcej

Trwa procedura odbiorowa II etapu budowy wodociągu i kanalizacji z Brus do Żabna. Wykonawcą była firma iGiS z Brus. Cała inwestycja była realizowana w dwóch etapach. Pierwszy, (...) więcej
2019-07-04 • Brusy zostaną odwodnione

W 2019 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa odwodnienia Brus. W roku 2020 inwestycja zostanie wykonana. Zakres przedsięwzięcia obejmuje trzy obszary Brus. Odwodnione (...) więcej

Praca wre na placu budowy w centrum kultury w Brusach. Trwa pierwszy etap zadania dotyczący prac rozbiórkowych i wykonania stanu surowego nowych elementów obiektu. (...) więcej
2019-07-04 • Igrzyska Plażowe 2019

więcej

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” to wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które wpisało się w coroczny kalendarz imprez Gminy (...) więcej

Jubileusz 20-lecia istnienia obchodziła sportowa organizacja Salos Brusy zrzeszająca dziesiątki młodych piłkarzy. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 29 czerwca br. Salezjańska Organizacja (...) więcej

Pod koniec czerwca br. rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów dwóch szkół podstawowych w gminie Brusy. We wtorek, 2 lipca, burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył (...) więcej

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. Radni przede wszystkim jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok (...) więcej
2019-07-02 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Pociąg wyrusza już o 5:09 z Redy. Zanim ta najbardziej kaszubska bana dojedzie do celu, po drodze zabierze mieszkańców m.in. Gdyni, Gdańska, Żukowa, Kościerzyny czy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!