1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gmina Brusy kończy realizację projektu „Czyste powietrze dla gminy Brusy 2018”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz  Miasto Chojnice  pragną zaprosić Kaszubów, Pomorzan i wszystkich odwiedzających nasz region do udziału w XXI Światowym (...) więcej

więcej

więcej
2019-06-26 • Uwaga burze z gradem!

Ostrzeżenie nr 55 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-06-26, godz. 12:04 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-06-26, godz. 16:00 do (...) więcej
2019-06-25 • Uwaga upał!

Ostrzeżenie nr 54 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-06-25, godz. 11:25 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-06-25, godz. 12:00 do (...) więcej
2019-06-25 • Dzień Pola w Lubaniu

więcej
2019-06-25 • Rodzinnie w Czarnowie

W minioną sobotę, 22 czerwca, na boisku sportowym w Czarnowie odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem był sołtys Maciej Leszczyński i Rada Sołecka, specjalnym gościem - (...) więcej

22 czerwca mieszkańcy Leśna świętowali Noc Świętojańską inaczej zwaną Nocą Kupały. Zgodnie z tradycją puszczali na wodę wianki, nagrodzone wcześniej przez organizatorów wydarzenia: (...) więcej

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi (...) więcej

więcej

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. Burmistrz Brus wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji gminnej ds. szacowania strat w uprawach będących wynikiem (...) więcej

więcej

Pani Daniela Wójcik, niegdyś mieszkanka Brus, obecnie mieszkanka Warszawy. W poniedziałek 8 lipca br. o godz. 17.00 odbędzie się kameralny wieczór autorski „Jeszcze kręci (...) więcej

Obchody Nocy Świętojańskiej na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Sołectwa Czyczkowy. Tegoroczna impreza związana z tą uroczystością odbyła się w minioną sobotę, 22 czerwca, na obiekcie (...) więcej

Burmistrz Brus zgodnie z § 4 ust. 7 Zarządzenia Nr 643/17 Burmistrza Brus z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Czyczkowy Wybudowanie  28B, 28C, 28D, i (...) więcej
2019-06-21 • Burze z gradem!

Ostrzeżenie nr 53 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-06-21, godz. 10:30 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-06-21, godz. 12:00 do (...) więcej
2019-06-20 • Burze i silny wiatr!

Ostrzeżenie nr 52 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-06-20, godz. 09:44 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-06-20, godz. 12:00 do (...) więcej

Przed południem uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z gminy Brusy uroczyście zakończyli rok szkolny 2018/2019. Wydarzenie to było szczególnie wyjątkowe dla (...) więcej

28 lipca odbędą się kolejne wybory do Izb Rolniczych. Płatnicy podatku rolnego, którzy posiadają czynne prawo wyborcze wybiorą swoich przedstawicieli w gminie już po raz szósty. (...) więcej

Nadia Kiedrowicz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, zajęła 12 miejsce w biegu na 600m  podczas 25 edycji Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. (...) więcej

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz 506), w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie gminy (...) więcej

Informujemy, że 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VIII sesję Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: (...) więcej

więcej

 Trwa jubileuszowa, 20. edycja konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. To szansa na zdobycie jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień, przyznawanego przedsiębiorstwom (...) więcej

Gmina Brusy za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej organizuje pomoc dla rodziny ze wsi Czyczkowy, których dom został zniszczony w wyniku  silnego huraganowego (...) więcej
2019-06-15 • OSTRZEŻENIE POGODOWE

Uwaga! Po poludniu i w nocy (15/06) bardzo silny wiatr, burze i grad. Mozliwe przerwy w dostawie pradu. Nie chowaj się pod drzewami. Jesli możesz zostań w domu. Wojewódzkie Centrum (...) więcej

W lipcu zakończą się prace związane z termomodernizacją budynków parafialnych w Brusach. Inwestycja obejmuje budynek Caritas przy ul. Gdańskiej, plebanię, Dom Nawiedzenia i (...) więcej

W niedzielę, 9 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się XVIII Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Zawody, które zgromadziły na (...) więcej
2019-06-14 • Letni koncert pianistów

więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach VI Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 21 czerwca br. u lokalnego animatora sportu (...) więcej

Informujemy, że ulega zmianie termin zebrania sprawozdawczego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Oddziału w Brusach, które odbędzie się w środę 26 czerwca br. o godz. 19.30 w Centrum (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 19 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:30 – Czernica ul. Jana Pawła Drugiego od 3 do 28, (...) więcej

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym również ostrzeżeniu dot. więcej

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że na terenie wszystkich gmin województwa pomorskiego w wybranych losowo gospodarstwach rolnych będą realizowane w dniach od 1 czerwca (...) więcej

W sobotę, 8 czerwca, odbyły się Gminne Obchody Dnia Dziecka. Organizatorami była Gmina Brusy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz (...) więcej

więcej

Rada Miejska w Brusach informuje, że przystępuje do wyboru: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2020-2023 Podstawa prawna:   ustawa z dnia 27 lipca (...) więcej

Gmina Brusy znów w znacznym stopniu doświadczyła negatywnych skutków deszczu nawalnego, huraganu i gradobicia. Wczoraj, 10 czerwca, w późnych godzinach wieczornych żywioł (...) więcej
2019-06-11 • LODOŁAMACZE 2019

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Ośrodek Kultury w Czersku Ośrodek Kultury w Rytlu oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach i (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” wspólnie z Chojnicką Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych zapraszają na Piknik (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 13 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 – Kosobudy Wybudowanie 15, 16, 18, i przyległe.   (...) więcej

Sołtys Czesław Plata i Rada Sołecka jak co roku zadbali o radosne uśmiechy najmłodszych mieszkańców sołectwa Główczewice podczas obchodów Dnia Dziecka. Wydarzenie odbyło (...) więcej

Dobra zabawa przyświecała obchodom Dnia Dziecka w Kosobudach. Konkurencje sprawnościowe, rodzinny mecz piłki nożnej i zwiedzanie wozu strażackiego udostępnionego przez OSP Kosobudy to jedne z (...) więcej

Bardzo wesoła atmosfera towarzyszyła obchodom Dnia Dziecka w Czarniżu, zorganizowanym przez sołtysa Łukasza Zygmańskiego i Radę Sołecką. Dzieci miały możliwość zapoznania się z rodzajami (...) więcej

Dzień Dziecka to jedno z najchętniej obchodzonych świąt w sołectwach gminy Brusy. Była to okazja do wspólnego świętowania m.in. młodych mieszkańców sołectwa Czapiewice, (...) więcej

235 zawodników z 9 szkół z gminy Brusy wzięło udział w Gminnej Olimpiadzie Lekkoatletycznej.  Wydarzenie odbyło się w piątek, 7 czerwca podczas uroczystego otwarcia (...) więcej
2019-06-07 • Uwaga burze z gradem!

więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych w najem             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o (...) więcej
2019-06-04 • KaszebeRunda 2019

KaszebeRunda to maraton rowerowy skierowany do wszystkich kolarzy zawodowców i amatorów, chcących zmierzyć się z głównym dystansem 225 km lub krótszymi: 125 km i (...) więcej

4 czerwca obchodzony jest Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, upamiętniający pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, które miały miejsce w czerwcu 1989 (...) więcej

Wszystkich miłośników gry w szachy zapraszamy do sportowej rywalizacji podczas XVIII Zaborskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Brus. Rozgrywki odbędą się w niedzielę, 9 (...) więcej
2019-06-04 • Uwaga upały!

więcej

więcej

1 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zorganizowany został festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy była wyżej (...) więcej

Firma Olivia Sokołowska Oliwia, podwykonawca robót torowych dla firmy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym 22 lutego br. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 5 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 – Zalesie ul. Polna,  Główna od 2 do 21, (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!