1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Brus, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Brusach raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności (...) więcej

W dziewiętnastej edycji Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta” nagrodzono 48 laureatów. Wernisaż odbył się w czwartek 23 maja 2019 roku w (...) więcej

Informujemy, że w piątek, 14 czerwca, z przyczyn organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Brusach kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna: - dla wpłat gotówkowych od godz. 8.00 (...) więcej

Od 2000 roku, na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji, wczoraj w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej (...) więcej

Państwowa Komisja wyborcza, po południu 27 maja, podała wyniki tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,68 procent. (...) więcej

więcej

W 2019 roku Miasto i Gmina Brusy obchodzi XV rocznicę nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego. Z tej okazji Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, z ramienia (...) więcej

więcej

Miniony tydzień był tygodniem Misji Świętych w Parafii Wszystkich Świętych w Brusach. Ich uroczyste zakończenie odbyło się w Dzień Matki 26 maja. Misje, na zaproszenie ks. (...) więcej

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Skoszewianki’’ ze Skoszewa we współpracy z Gminą Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do udziału (...) więcej

więcej

więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje o miejscach i terminach organizowanych w czerwcu br. dyżurów specjalitw ds. Funduszy Europejskich w ramach (...) więcej

więcej

20 maja 2019 r. chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni wywalczyli Wicemistrzostwo Gminy Brusy w Czwórboju LA. Drużyna występowała w składzie : (...) więcej

Od 1918 roku, na wjeździe do Kosobud ze strony Czerska, stoi w polu kapliczka witająca przejeżdżających obok kierowców. Do niedawna była w opłakanym stanie, jej kolory wyblakły, a (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus zaprasza do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w najbliższą niedzielę 26 maja: „Głos każdego wyborcy jest bardzo ważny. Jako obywatele Polski (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza na Gminne Obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 8 czerwca br. Rozpocznie je Bruscrossing – czyli happening czytelniczy o godzinie 13.15. Uczestnicy (...) więcej

Firma Olivia Sokołowska Oliwia, podwykonawca robót torowych dla firmy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym 22 lutego (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zaprasza na piknik z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Piknik odbędzie się w sobotę, 15 czerwca, w (...) więcej
2019-05-24 • Majowa akcja poboru krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Słupsku, dzięki czemu co dwa miesiące w Brusach organizowane są (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 29 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Brusy ul. Dworcowa 25 i przyległe.   (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski odebrał z rąk Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha promesę przydzielonych Gminie Brusy środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, (...) więcej

21 maja burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i wicemarszałkiem Józefem Sarnowskim na dofinansowanie (...) więcej

Postepują prace termomodernizacyjne prowadzone przez Parafię Wszystkich Świętych w Brusach. Przypominamy, inwestycja realizowana jest w czterech budynkach parafialnych: kościele, plebanii, (...) więcej
2019-05-22 • Uwaga burze z gradem!

więcej
2019-05-22 • SALOS BRUSY CUP 2019

Na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik w Brusach rozegrany został turniej piłkarski SALOS BRUSY CUP 2019. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A (...) więcej

Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach zapraszają na otwarcie stadionu miejskiego w Brusach, które odbędzie się w piątek, 7 czerwca br., o godz. 10.00. Program (...) więcej

Pan Stefan Marchlewicz urodził się 27 marca 1924 roku w Brusach jako syn Franciszka i Salomei z domu Januszewskiej. W czasie okupacji mieszkał z rodzicami – Polakami walczącymi w Gryfie (...) więcej

W minioną sobotę, 18 maja, odbył się III Wielki Spływ Kajakowy rzeką Brdą 2019 zorganizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Czersk, (...) więcej
2019-05-22 • Odwodnienie Brus

20 maja br. burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał, w Urzędzie Miejskim w Brusach, umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej „Odwodnienia miasta Brusy”. Na podstawie (...) więcej

W miniony piątek, 17 maja, Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali po raz siódmy w VIII kadencji. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy, zmian Wieloletniej Prognozy (...) więcej

Firma Olivia Sokołowska Oliwia, podwykonawca robót torowych dla firmy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym 22 lutego br. (...) więcej
2019-05-22 • Wyjazd na Jasną Górę

Grupa dzieci z Parafii Wszystkich Świętych w Brusach, wraz z rodzicami i katechetami, uczestniczyła w parafialnym wyjeździe na Jasną Górę. Wyjazd odbył się w dniach 19 i 20 maja br. (...) więcej

Fishmob to spontaniczne tańce do pieśni katolickich z okazji urodzin Jana Pawła II i zarazem zaproszenie na Lednicę. Wydarzenie to w Brusach odbyło się w minioną niedzielę 19 maja br. przed (...) więcej
2019-05-21 • Uwaga burze z gradem!

więcej

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu (...) więcej
2019-05-20 • Uwaga burze z gradem!

więcej
2019-05-17 • Uwaga burze z gradem!

więcej

Męcikał, Czyczkowy, Leśno i Kosobudy zyskały kolejne atrakcyjne miejsca rekreacji dla mieszkańców i odwiedzających. Mowa o czterech Otwartych Strefach Aktywności, które (...) więcej

Trwa kompleksowa przebudowa bruskiego centrum kultury. Obecnie budowane jest pomieszczenie „foyer” od strony Urzędu Miejskiego i fundamenty pod część obiektu, która (...) więcej

Trwa realizacja II etapu budowy wodociągu i kanalizacji z Brus do Żabna. Wykonawcą jest firma IGIS z Brus. Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu bieżącego roku. I etap przedsięwzięcia (...) więcej

8,9 mln zł trafi do Gminy Brusy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Dofinansowanie pokryje pełny (...) więcej

W okolicach stacji benzynowej w Brusach znaleziono małego, brązowego pieska.  Pies obecnie znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. Właściciela bądź osobę, (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza do udziału w projekcie:   Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs – CIRTOINNO Projekt jest (...) więcej
2019-05-17 • Tydzień z BIBLIOTEKĄ

W dniach 6 - 10 maja br. biblioteka w Brusach obchodziła Tydzień Bibliotek. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji dla czytelników. Tegoroczny Tydzień Bibliotek zainaugurowano 6 (...) więcej
2019-05-17 • Uwaga deszcz i burze!

więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w akcji poboru krwi 21 maja, w godzinach od 9 do 12. Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w (...) więcej
2019-05-16 • Brusy pamiętają…

Dziś 133. rocznica urodzin poety i działacza kaszubskiego Jana Karnowskiego. Jan Karnowski  (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś Budzysz", ur. 16 maja 1886 (...) więcej

Trzy grupy przedszkolne zwiedzały dziś Urząd Miejski w Brusach i zapoznawały się z pracą urzędników. Grupa ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach i dwie (...) więcej

więcej
2019-05-16 • RODNÔ MÒWA

W piątek, 10 maja w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się 48. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”  dla (...) więcej

Wczoraj, 14 maja, rozlosowane zostały darmowe wejściówki dla kolarzy, chcących wziąć udział w maratonie KaszebeRunda 2019. Łącznie w losowaniu wzięły udział 4 zgłoszenia. Gmina (...) więcej

więcej

Trwa 26. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska, rozstrzyganego co roku w kilku kategoriach. Nagradzane są poszczególne wsie oraz zagrody rolnicze. Gmina Brusy dodatkowo docenia (...) więcej

Chcesz sprawdzić siebie i swoje możliwości? Weź udział w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 2 czerwca br. Dla kolarzy przygotowane są trzy trasy o długości: 225 (...) więcej

Informujemy, iż 17 maja 2019r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: (...) więcej

W Chojnicach otwarto Punkt Informacyjno-Doradczy dla Cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Usługi świadczone przez punkt są bezpłatne. Placówka znajduje się w Centrum (...) więcej

Zapraszamy do zwiedzania oczyszczalni ścieków w Brusach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Możliwość zobaczenia funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej już dziś w (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył oficjalne zaświadczenia sołtysom i przewodniczącym osiedli, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji podczas tegorocznych zebrań wyborczych. W (...) więcej

W poniedziałek, 6 maja, ks. bp Arkadiusz Okroj udzielił sakramentu bierzmowania 245 młodym członkom Parafii Wszystkich Świętych w Brusach. Odwiedziny w bruskiej parafii nie wiązały (...) więcej

Kilka miesięcy temu, podczas robót przy budowie drogi Żabno – Brusy-Wybudowanie – Kosobudy, pracująca tam firma zniszczyła przydrożny krzyż, który od kilkudziesięciu (...) więcej

W piątek, 26 kwietnia, w Kamionie (woj. mazowieckie) odbył się finał ogólnopolski w Drużynowych i Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Świetnie w (...) więcej

5 i 6 maja odbył się IV Rajd Szlakiem Granic II RP. Tym razem, uczestnicy rajdu gościli m.in. w gminie Brusy. 5 maja motocykliści rozpoczęli w Krojantach, składając hołd ofiarom 18. (...) więcej

Parafia Wszystkich Świętych w Brusach zaprasza do wspólnego tańca FISHMOB w niedzielę,19 maja, po mszy św. o godz. 9.00 więcej

więcej
2019-05-08 • Majówka w skansenie

1 maja Zespół Pieśni i Tańca Krëbane z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach uczestniczył w imprezie plenerowej pn. "Majówka w skansenie" w (...) więcej

Już dziś przypominamy o majowym poborze krwi, który odbędzie się we wtorek, 21 maja, w godzinach od 9 do 12. Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w Brusach. Osoby chętne (...) więcej

więcej

Trwa realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i (...) więcej
2019-05-07 • Uwaga przymrozki!

więcej

5 maja w strzelnicy w Brusach odbył się turniej strzelecki zorganizowany przez Gminę Brusy i Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju. Tym razem strzelano z pistoletu pneumatycznego, co było (...) więcej

W miniony piątek odbyły się Gminne Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaka. Z tej okazji w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, została (...) więcej

więcej

Siedemnasta odsłona Zaborskiego Rajdu Rowerowego za nami! Tym razem ponad 160 rowerzystów przebrnęło trasę 26 km z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!