1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej od chwili powstania za jedno z najważniejszych (...) więcej

więcej

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra (...) więcej

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe oraz Urząd Skarbowy w Chojnicach zapraszają do udziału w spotkaniach: "Twój e-PIT, czyli rozlicz się bez trudu". Jeżeli chcą Państwo w (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Dnia Kobiet. Święto to obchodzone jest w wielu miejscowościach naszej gminy, a w jego organizację chętnie włączają się sołtysi i rady sołeckie oraz (...) więcej

E-dowód będzie plastikową kartą, ale wyposażoną w elektroniczny czip, na którym zostaną zapisane dane właściciela. Dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem (...) więcej

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania (...) więcej
2019-02-26 • Bal karnawałowy w Lubni

Sołtys Anna Pestka i Rada Sołecka Sołectwa Lubnia we współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Klubem Sportowym "Bala" zakończyli organizację ferii zimowych w (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 27 lutego 2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Skoszewo ul. Słoneczna, Kaszubska, Jeziorna, Polna (...) więcej

Informujemy, że 28 lutego 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące (...) więcej

Ferie w Hucie rozpoczęły się bardzo ciekawie. Sołtys i Rada Sołecka zaprosili najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy podczas balu karnawałowego. Wydarzenie było bardzo (...) więcej
2019-02-15 • Ferie zimowe w Kosobudach

Sołtys Elżbieta Narloch i Rada Sołecka Sołectwa Kosobudy zaprosili najmłodszych mieszkańców do wspólnego spędzenia kilku dni podczas tegorocznych ferii zimowych. Od poniedziałku (...) więcej

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zimowiska zostały zakończone balem karnawałowym, który odbył się wczoraj, 14 lutego, w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, (...) więcej
2019-02-15 • Ferie zimowe w Lubni

Nauka gotowania, gry i zabawy sportowe czy wspólne wykonywanie różnorodnych prac plastycznych to tylko kilka z atrakcji zorganizowanych przez sołtys Annę Pestkę i radę sołecką (...) więcej

Tegorocznym organizatorem ferii zimowych w Czyczkowach jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy", na czele którego jako prezes stoi Krystyna Teca. Organizacja (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 19 lutego 2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Lubnia ulice: Dworzec, Dworcowa numery od 27 do 44A, (...) więcej

więcej

Zachęcamy do głosowania na Klęczące Drzewo - Polskiego kandydata w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2019. Aby zagłosować należy: Wejść na stronę -> (...) więcej
2019-02-12 • Uwaga marznące opady!

więcej

11 lutego uroczyście zainaugurowane zostały coroczne Zimowiska organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach. O godzinie 8 rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną pod (...) więcej
2019-02-11 • Uwaga! Silny wiatr!

więcej

Zarządzenie nr 51/19 Burmistrza Brus z dnia 8 lutego 2019 roku   w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 (...) więcej

Postępują prace związane z kompleksową przebudową bruskiego centrum kultury. Po tzw. „galerii”, mieszczącej się tuż obok głównego budynku, nie ma już śladu. (...) więcej

Dzięki inwestycji połączone zostaną z sobą droga wojewódzka nr 235 i droga powiatowa Brusy – Czersk. Budowana trasa zmniejszy ruch miejski w Brusach, a poruszającym się po niej (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 11 lutego 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Męcikał ul. Sosnowa, i przyległe, W dniu 13 (...) więcej

więcej
2019-02-07 • Uwaga oblodzenie!

więcej

Policjanci Posterunku Policji w Brusach poszukują właściciela roweru, typ miejski, kolor czarny z koszykiem na kierownicy. Rower posiada licznik elektroniczny oraz pompkę przy (...) więcej
2019-02-06 • X Wieczór Kaszubski

Zousznice, liwk czy szlips – to tylko niektóre nazwy części garderoby w języku kaszubskim, z którymi musieli zmierzyć się goście X Wieczoru Kaszubskiego organizowanego 1 (...) więcej

W niedzielę, 3 lutego, odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików z okazji 20-lecia SALOS Brusy. Kilkudziesięciu zawodników, biorących udział w wydarzeniu, (...) więcej

W minioną niedzielę, 3 lutego, w Kosobudach odbył się XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus. Frekwencja jak zwykle dopisała i w każdej kategorii, począwszy od (...) więcej

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące zaprasza do wzięcia udziału w VI Konkursie Literackim "Twòrzimë w rodny mòwie", który organizują wraz z (...) więcej
2019-02-06 • Bal Karnawałowy w Hucie

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji. Akademia Menadżera Innowacji (...) więcej
2019-02-05 • FERIE 2019

Ferie zimowe tuż tuż. W tym roku województwo pomorskie wraz z województwami: lubelskim, łódzkim, podkarpackim oraz śląskim będą przeżywać je w terminie od 11 do 24 (...) więcej

W minioną sobotę, 2 lutego br., 10 drużyn rywalizowało o Puchar Burmistrza Brus w XX Halowym Turnieju Piłki Nożnej.  Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach. Pierwszą stanowiły (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 6 lutego 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Brusy ul. Akacjowa 6, 8, i przyległe, W dniu (...) więcej

2 lutego br. mija 99. rocznica wkroczenia Wojska Polskiego do Brus. I wojna światowa, po której Polska odzyskała niepodległość zakończyła się w 1918 roku. Jednak dopiero w 1919 (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!