1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach, na czele z panem dyrektorem Janem Leszczyńskim, w związku z obchodzonym jubileuszem, kompletują kolekcję starych fotografii szkoły, (...) więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 Rokiem Niepodległej upamiętniając w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedszkole (...) więcej

Zaborski Park Krajobrazowy po raz kolejny zaprasza do udziału w akcji „Zamień nawłocie na malwy przy płocie”, która polega na walce z inwazyjnymi gatunkami roślin (...) więcej
2018-04-27 • Brusy pamiętają...

Graf. Gmina więcej

W dniu wczorajszym, 25 kwietnia, Urząd Miejski odwiedzili uczniowie drugiej klasy Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach wraz z opiekunem panią Katarzyną Narloch. Młodzież (...) więcej

Właścicieli posesji nierolniczych zapraszamy do udziału w gminnym etapie 25. edycji Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018! Konkurs co roku rozstrzygany jest w kilku kategoriach. Nagradzane (...) więcej
2018-04-26 • Silny wiatr!

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.642 województwo pomorskie | WCZK GDAŃSK informuje: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni Zjawisko/stopień zagrożenia: (...) więcej
2018-04-26 • Żołnierska wizyta

W dniu dzisiejszym, 26 kwietnia, w Urzędzie Miejskim w Brusach złożyli wizytę oficerowie będący na Kursie Kwalifikacyjnym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Grupa liczyła trzech (...) więcej
2018-04-25 • Brusy pamiętają...

Dziś, 25 kwietnia br., mija VI rocznica śmierci Ks. Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za jego przyczyną, bł. ks. (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” prowadzi bezpłatną pomoc przy wypełnianiu eWnioskówPlus o dopłaty bezpośrednie (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 30 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Męcikał ulice: Dworcowa 1, 2, 4, Czernicka 2, 4, (...) więcej

Siostry Franciszkanki zapraszają do wzięcia udziału w akcji sadzenia drzew przy klasztorze w Orliku. Inicjatywa odbędzie się 1 maja br. w godzinach od 10.00 do 16.00. „Młode (...) więcej

To największa plenerowa impreza na Kaszubach – święto muzyki kaszubskiej, promocja kultury naszego regionu, a przede wszystkim spotkanie Kaszubów z całego świata. W tym roku (...) więcej
2018-04-24 • Uwaga silny wiatr!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki (...) więcej

Inf. MCS Sp. z o. o. Sp. więcej

Graf. Parafia św. Mikołaja w więcej

16 kwietnia br. reprezentacja Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w kategorii wiekowej U-12 dziewcząt wzięła udział w finałach wojewódzkich w (...) więcej

Z tej okazji zapraszamy wszystkich sympatyków, przyjaciół i czytelników na koncert Katarzyny Żak, który odbędzie się w czwartek 10 maja br. o godz. 18.00 w CKiB w (...) więcej

W poniedziałek, 16 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki w Brusach. Tym razem rozmawiano o książce Marty Abramowicz „Zakonnice (...) więcej

Od lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z nadchodzącą zmianą Inspektorat w Chojnicach organizuje 10 maja 2018 r. bezpłatne (...) więcej

We wtorek, 17 kwietnia br., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Biblioteka dzieciom”. Tematem przewodnim zajęć była wiosna. Dzieci pracowały w grupie, w (...) więcej

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się Wiosenny Koncert Pianistów w wykonaniu dzieci i młodzieży z bruskiej (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 – Czapiewice Wybudowanie od numeru 1 do 7, Małe (...) więcej

Ośrodek zdrowia w Brusach wzbogaci się o pracownię teleradiologiczną. Dzięki nowemu udogodnieniu, pacjenci korzystający z usług przychodni, nie będą musieli wykonywać badań  RTG w (...) więcej
2018-04-18 • Narada sołtysów

Sołtysi, przedstawiciele kół łowieckich z gminy Brusy oraz reprezentanci Nadleśnictw: Przymuszewo, Rytel i Czersk spotkali się z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim na naradzie w (...) więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie. To już 47. edycja! Szczegóły w regulaminie poniżej. Inf. Gmina Brusy, CKiB więcej

„Pierwiastek z Trzech to kwintesencja muzyki, ciepłego brzmienia ukulele, rodzinnych pasji i pogoni za marzeniami.” – tak piszą o sobie członkowie zespołu i zachęcają do (...) więcej

W związku z wdrożeniem Internetowego Systemu Ostrzegania Powiatu Chojnickiego kieruję do Państwa prośbę o podjęcie inicjatywy wdrożenia tego systemu na swoich stronach internetowych. Takie (...) więcej

W sobotę, 14 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. kard Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się XII Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Wydarzenie co roku (...) więcej

Szczegóły w więcej

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.610 województwo pomorskie - Ostrzeżenie meteorologiczne  Nazwa biura - IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w (...) więcej
2018-04-14 • Brusy pamiętają...

  Graf. Gmina więcej

Dnia 11 kwietnia  2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 9 czteroosobowych (...) więcej

  13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 20 kwietnia 2018 r. w godzinach od 7:45 do 12:30 – Męcikał ulice: Lipowa, Jaśminowa, Dąbek, Akacjowa, (...) więcej

Papież Franciszek powiedział: „Nie zapominajcie o ludziach starszych, są źródłem mądrości oraz pamięcią życia i rodziny”. Te słowa towarzyszyły przez okres Wielkiego Postu (...) więcej

Graf. CKiB więcej

10 kwietnia br. minęła VIII rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy pod Smoleńskiem w sąsiedztwie ronda im. Marszałka Sejmu RP Macieja (...) więcej

Graf. CKiB więcej

Graf. więcej

Graf. Gmina więcej

W niedzielę, 8 kwietnia br. w Brusach, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, odbył się turniej sportowy gry w baśkę o Puchar Polski. Wydarzeniu sportowemu patronował Burmistrz (...) więcej

W dniu wczorajszym, 8 kwietnia, Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brusach uroczyście obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia, a także (...) więcej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Województwu Pomorskiemu  43.588.250 zł dotacji rządowej na odbudowę i naprawę infrastruktury drogowej i mienia (...) więcej

Graf. CKiB więcej

5 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie pn. "Kreatywnie w bibliotece". Tym razem panie zajęły się szydełkowaniem. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury i Biblioteki im. (...) więcej

  Graf. Kaszëbë więcej

Inspektorat w Chojnicach organizuje 12 kwietnia 2018 r.  bezpłatne szkolenie dla płatników składek poświęcone obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Szkolenie (...) więcej
2018-04-05 • "Biblioteka marzeń"

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza dzieci i młodzież do lat 13 z gminy Brusy do udziału w konkursie plastycznym "Biblioteka marzeń".   (...) więcej

SZANOWNI SENIORZY 60+ Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza seniorów z gminy Brusy do nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie pt.: „RAZEM MOŻEMY (...) więcej

Graf. Gmina więcej

Zaborskie Towarzystwo Naukowe informuje, że ukazał się kolejny numer biuletynu Ziemia Zaborska nr 10/2017. Bezpłatne egzemplarze wydawnictwa są dostępne m. in. w Chacie Kaszubskiej, Centrum (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do  sprzedaży                       Na (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 11 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 12:30 – Okręglik, i przyległe.     (...) więcej

  Graf. Gmina więcej
2018-04-02 • Brusy pamiętają...

Stanisław Pestka urodził się 8 kwietnia 1929 r. w Rolbiku. Ukończył liceum w Kościerzynie i polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem, pracował jako (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!