1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2017-12-31 • Życzenia

więcej

3 grudnia br. Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale po raz czwarty zaprosiło mieszkańców gminy Brusy do wzięcia udziału w (...) więcej

OGŁOSZENIE   w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie (...) więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy (...) więcej

  więcej

Organizacja Caritas Polska aktywnie włączyła się w pomoc  mieszkańcom gminy Brusy, poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy. Między innymi  udzieliła wsparcia finansowego kilku (...) więcej

"Gore gwiazda Jezusowi"  to pastorałka, która otworzyła tegoroczne samorządowe spotkanie opłatkowe w Brusach. Utwór, dla gości spotkania, zebranych w Centrum (...) więcej

Alert ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.344 Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.344 województwo pomorskie WCZK GDAŃSK informuje: Nazwa biura (...) więcej

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.340 województwo pomorskie. KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR (...) więcej

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.339 województwo pomorskie.  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1. Nazwa biura IMGW-PIB: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w (...) więcej

więcej

XII konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego odbył się 13 grudnia br. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Zaborskie (...) więcej

Żabki - grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Brusach wraz z opiekunkami, odwiedziła w Urzędzie Miejskim burmistrza Witolda Ossowskiego, z którym wspólnie zaśpiewała (...) więcej

Mieszkańcy sołectwa Męcikał spotkali się na przedświątecznym spotkaniu wigilijnym w miniony wtorek, 19 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Męcikale. W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz (...) więcej

Drugie przedświąteczne spotkanie grup parafialnych Parafii Wszystkich Świętych w Brusach odbyło się 18 grudnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego. Uczestniczyli w nim (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 29 grudnia 2017 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Leśno, Leśno – Wybudowanie, Orlik od numeru 3 (...) więcej

"Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz "Odpowiedzialny Kierowca" to dwie kampanie profilaktyczne sukcesywnie co roku realizowane przez Gminę Brusy. Tegoroczne ich podsumowanie (...) więcej

Sołtys Anna Pestka wraz z Radą Sołecką sołectwa Lubnia i Kołem Gospodyń Wiejskich zaprosiły mieszkańców na coroczne spotkanie wigilijne, które odbyło się 17 grudnia br. w (...) więcej

W minioną niedzielę, 17 grudnia, w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się doroczny Koncert Wigilijny. Wzięli w nim udział uczestnicy zajęć z  placówki oraz zaproszeni (...) więcej

W sołectwie Czarniż, tradycją już jest, coroczne spotykanie się mieszkańców i składanie sobie życzeń z okazji zbliżających się świąt. W tym roku również sołtys Józef (...) więcej

W minioną niedzielę, 17 grudnia br., w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców Sołectwa Kosobudy. Była to okazja do złożenia sobie życzeń z (...) więcej

Sołtys Bernadeta Niebrzydowska i Rada Sołecka Sołectwa Czyczkowy zaprosili mieszkańców do wzięcia udziału w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. W wydarzeniu tym uczestniczyli i (...) więcej

Młodzi piłkarze, należący do SL Salos w Brusach, pod okiem trenera Stanisława Kobierowskiego, rozegrali wewnętrzny turniej piłkarski z okazji Mikołajek.   Wyniki turnieju: I (...) więcej

Zakończono kolejną edycję Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2017/2018 Końcowe wyniki ogłoszono w weekend 9-10 grudnia br., po przeprowadzeniu rozgrywek ostatniego – IV turnieju ligi. W (...) więcej

W dniach 9-10 grudnia br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach im. ks. kan. Bolesława Śledzia odbył się ostatni - IV turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego (...) więcej

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Małych Chełmach, na czele z przewodniczącą koła Reginą Frymark, po raz trzeci zorganizowały spotkanie opłatkowe dla seniorów z sołectwa. Tym razem w (...) więcej

W minioną sobotę, 16 grudnia, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe dziecięcych i młodzieżowych grup parafialnych, działających przy (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – nawałnica” zostało zakończone. Realizacja zadania była (...) więcej

10 grudnia br. odbyły się zawody strzeleckie o puchar prezesa MK LOK Brusy. O nagrodę walczyło łącznie 10 zawodników o 1 zawodniczka. W kategorii mężczyzn zwyciężył Piotr Napiątek, (...) więcej

11 grudnia  w Pelplinie odbyło się doroczne przedświąteczne spotkanie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny między innymi z przedstawicielami władz samorządowych z terenu diecezji (...) więcej

Dobiega końca, ogłoszony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Rok Józefa Chełmowskiego. Uroczystości związane z jego podsumowaniem odbyły się w minioną (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej, zorganizowali dla (...) więcej

W minioną środę, 13 grudnia br., członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach przełamali się opłatkiem i złożyli (...) więcej

Mieszkańcy sołectwa Huta, za zaproszenie pani sołtys Reginy Gierszewskiej oraz członków Rady Sołeckiej, wzięli udział w corocznym spotkaniu opłatkowym. Wydarzenie odbyło się (...) więcej

więcej

We wtorek, 12 grudnia br., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli (...) więcej
2017-12-13 • Partyzancki opłatek

Miesiąc grudzień sprzyja pewnym podsumowaniom oraz spotkaniom świątecznym. Również członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "Cis" w Męcikale (...) więcej

W czwartek, 7 grudnia br., odbyło się spotkanie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Podsumowania dotychczasowych działań dokonała prezes (...) więcej

Tegoroczna Gala Wolontariatu w Słupsku odbyła się 5 grudnia w Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica". Uroczystość poprzedziła konferencja pt.: „Rola wolontariatu w (...) więcej
2017-12-11 • Spotkanie z Mikołajem

Mnóstwo uśmiechów na buziach najmłodszych mieszkańców Gminy Brusy wywołał Mikołaj, który już po raz czwarty zawitał do Brus. 9 grudnia br. na Placu Targowym w (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach od 8:30 do 12:30 – Parzyn, Windorp, i przyległe, (...) więcej

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W CHOJNICACH PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE WDZYDZKO - CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA” (...) więcej

30 listopada 2017 odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu literacko-muzyczno-plastycznego „Mój Jan Karnowski z Czarnowa". Konkurs składał się z 3 kategorii. Jury w (...) więcej

Zakończył się remont wieży kościoła parafialnego w Brusach. Było to spore przedsięwzięcie, którego podjęła się bruska Parafia pw. Wszystkich Świętych. Wieża została wyremontowana (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...) więcej

więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV turnieju w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Terminy: - 09.12.2017r. (sobota) godz. 10.00; kategoria (...) więcej

We wtorek, 28 listopada br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się wernisaż XXII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach” oraz podsumowanie Konkursu (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 13 grudnia 2017 r. w godzinach od 7:45 do 13:30 – Brusy ul. Sportowa nr 2, 4, 10, i (...) więcej

Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw z terenu gminy Brusy zapraszają mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach opłatkowych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.   (...) więcej

W przyszłą środę, 13 grudnia br. o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów (...) więcej

W niedzielę, 3 grudnia br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach uczestniczyły (...) więcej

Sołtys i Rada Sołecka w Żabnie zaprosiła wszystkie dzieci z sołectwa na spotkanie z Mikołajem. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę, 3 grudnia br.  Mikołaj odwiedzał dzieci w (...) więcej
2017-12-05 • Rodacy bohaterom

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale po raz czwarty zaprosiło mieszkańców gminy Brusy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej (...) więcej

Trzynaście par z miasta i gminy Brusy zostało uhonorowanych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie to jest przyznawane przez Prezydenta RP. Podczas ceremonii odznaczeń w (...) więcej

Młodzi piłkarze roczników 2006 i 2007 zmierzyli się ze sobą w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików zorganizowanym przez SL Salos Brusy i naszą Gminę. Łącznie w (...) więcej

Duże zmiany czekają bruskie Centrum Kultury i Biblioteki. Gmina Brusy pozyskała 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na remont i modernizację, a przede wszystkim pozwolą na jej (...) więcej
2017-12-02 • Brusy zostaną odwodnione

Gmina Brusy pozyskała niespełna 6,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na odwodnienie miasta Brusy.  Całkowity (...) więcej

W środę, 29 listopada w Centrum Kultury i Biblioteki i m. Jana Karnowskiego w Brusach, odbyło się Zebranie Osiedli Nr 1 i Nr 2  w Brusach. Spotkanie rozpoczęły sprawozdania z (...) więcej

Zmodernizowano drogę transportu rolnego prowadzącą z Orlika do Lubni. Drogę gruntową zamieniono na drogę o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa mineralnego łamanego. Łącznie przebudowano (...) więcej
2017-12-02 • Podziękowali za wsparcie

Sołtys Bernadeta Niebrzydowska wraz z członkami Rady Sołeckiej w Czyczkowach zorganizowali bal, podczas którego podziękowali darczyńcom i wolontariuszom za pomoc w usuwaniu (...) więcej

Podziękowanie Burmistrza Brus List wojewody pomorskiego do mieszkańców terenów dotkniętych przez żywioł LASY Wykaz firm odbierających drewno po nawałnicy - (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!