1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gmina Brusy w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymała dofinansowanie na „Budowę węzła transportowego na terenie ul. Armii (...) więcej

28 grudnia br. o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podjęli uchwały w sprawach:• uchwalenia Wieloletniej (...) więcej

Informujemy, że w związku z zakończeniem inwestycji pn. "Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach" od dnia 29 grudnia br. obowiązuje nowa (...) więcej

więcej

więcej
2016-12-26 • Wesołych Świąt!

więcej

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (...) więcej

więcej

więcej

Informujemy, że 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w CKiB w Brusach odbędzie się XVI sesję Rady Miejskiej w BrusachProponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie (...) więcej

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca” to jedne z najważniejszych  ogólnopolskich kampanii profilaktycznych prowadzonych przez Gminną Komisję (...) więcej

Tegoroczna Gala Wolontariatu odbyła się 19 grudnia na sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Organizatorem uroczystości było Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział (...) więcej

W dniach 16, 23, 30 XI oraz 7 XII w ramach projektu edukacyjnego „ Jak zorganizować turniej "Rzucanki siatkarskiej"?- siatkówka dla najmłodszych.” uczniowie Gimnazjum w (...) więcej

W piątek 16 grudnia 2016r. odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej”.Na siedemnastą edycję konkursu plastycznego „Projekt (...) więcej

 „Nôprzód dlô Kaszëb” to hasło, które w okresie międzywojennym przyświecało grupie kaszubskich działaczy społecznych skupionych wokół Zrzeszenia Regionalnego (...) więcej

14 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbyło się spotkanie opłatkowe Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja, Uczestników Warsztatu Terapii (...) więcej

Prawie 400 wykonawców! Dzieci, młodzież, rodzice …. różne organizacje z gminy Brusy wzięły udział w Koncercie Wigilijnym, jaki się odbył w niedzielne popołudnie 18 grudnia. W sali (...) więcej

Bożonarodzeniowe życzenia składali sobie mieszkańcy sołectwa Czarniż. 18 grudnia br. w Domu Strażaka w Czarniżu odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranych przywitał sołtys tego sołectwa Józef (...) więcej

Mieszkańcy sołectwa Czyczkowy 18 grudnia br. zebrali się w świetlicy wiejskiej na wspólnym spotkaniu opłatkowym.W "Wigilii" uczestniczyli zaproszeni goście, m.in: Burmistrz Brus Witold (...) więcej

Po zakończeniu IV turnieju zostały ogłoszone ogólne wyniki z rozgrywek oraz wręczono nagrody i puchary wg klasyfikacji końcowej. Tegoroczne rozgrywki były bardzo emocjonujące, gdyż w kilku (...) więcej

W dniach 10 i 11 grudnia br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się IV turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, Brusy 2016/2017. Był to ostatni turniej (...) więcej

Gmina Brusy ogłasza otwarty nabór wniosków od mieszkańców gminy w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" z zakresu odnawialnych źródeł energii, planowanego do (...) więcej
2016-12-18 • Koncert Wigilijny

więcej

Informacja o wynikach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” w ramach (...) więcej

16 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia (...) więcej

13 grudnia br. w świetlicy wiejskiej  w Zalesiu odbył się Wieczór Adwentowo - Wigilijny dla seniorów zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Radą Sołecką, Radą Rodziców (...) więcej

W świetlicy wiejskiej w Zalesiu odbył się Wieczór Adwentowo - Wigilijny zorganizowany przez Radę Rodziców we współpracy ze Szkołą Podstawową. Uroczystość zgromadziła całą społeczność Zalesia (...) więcej

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach, tradycyjnie jak co roku spotkali się przy wigilijnym stole. Była to doskonała okazja do podsumowania działań (...) więcej

15 grudnia br. odbyło się Samorządowe Spotkanie Wigilijne. Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprosił gości by wspólnie na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w podniosłym, uroczystym (...) więcej
2016-12-16 • Wigilia w Czapiewicach

Spotkanie opłatkowe jest okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła sołeckiemu spotkaniu wigilijnemu w (...) więcej

14 grudnia 2016 odbyła się IV edycja konkursu literacko-muzyczno-plastycznego „Mój Jan Karnowski z Czarnowa". Uczestników konkursu przywitał Burmistrz Brus Witold Ossowski a konkurs (...) więcej

więcej

 Uśmiechy oraz ogrom radości zagościł na twarzach dzieci z sołectwa Wielkie Chełmy. 6 grudnia br. najmłodszych mieszkańców odwiedził Mikołaj. Przygotował 90 paczek dla dzieci z Krówni, (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza na spotkanie informacyjne i animacyjne wszystkie osoby zainteresowane tematyką Ekonomii Społecznej i biznesu (...) więcej

więcej

11 grudnia br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami turnieju byli SL SALOS Brusy oraz Gmina Brusy. W (...) więcej

Przedświąteczne przygotowania nie obejdą się bez pieczenia pierniczków. Tak też uważa rada rodziców z Leśna, która we współpracy ze szkołą zorganizowała warsztaty pieczenia ciasteczek (...) więcej

W ramach projektu grantowego „Start do siatkówki” odbył się IV Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez Izabelę Dudek-Rogalla i Bartosza Rogalla. Ze względu na duże (...) więcej

Szesnaście par z terenu miasta i gminy Brusy dostąpiło zaszczytu odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienie to co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP, a (...) więcej
2016-12-12 • Krew daje życie!

11,380 ml krwi zebrano podczas kolejnej AKCJI POBORU KRWI 6 grudnia br. przy Domu Strażaka w Brusach. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej

Na XVII Konkurs Plastyczny „Projekt pocztówki wigilijnej” napłynęło 280 prac plastycznych z 21 placówek szkolnych i pozaszkolnych z całego powiatu chojnickiego.Oceny pracy (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i rozwojem (...) więcej

4 grudnia br. Święty Mikołaj odwiedził małych mieszkańców sołectwa Żabno. Obdarował tam ok. 60 dzieci. Nad organizacją czuwał Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Żabno. (...) więcej

więcej

Radny Rady Miejskiej w Brusach Michał Kin oraz Sołtys Elżbieta Narloch zaprosili mieszkańców sołectwa Kosobudy do wspólnego świętowania podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się 4 (...) więcej

  4 grudnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się V Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach uczestniczyły cztery (...) więcej
2016-12-05 • Spotkanie z Mikołajem

 Mnóstwo uśmiechów na buziach najmłodszych mieszkańców Gminy Brusy wywołał Mikołaj, który już po raz trzeci zawitał do Brus. 3 grudnia br. na Placu Jana Pawła II w Brusach na milusińskich (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV turnieju w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego.Termin IV turnieju: - 10.12.2016r. (sobota)Godz. 10.00; kategoria „Szkoły (...) więcej

więcej

OBWIESZCZENIE   Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i (...) więcej

więcej

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Brusy na spotkanie poświęcone tematyce poprawnego wypełniania nowych ofert na realizację zadania publicznego, które składane będą w (...) więcej

Informujemy, że 7 grudnia br. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu (...) więcej

28 listopada 2016 roku uczniowie klasy III b wraz z panią Gabrielą Warnke ze Szkoły Podstawowej w Brusach uczestniczyli w warsztatach regionalnych pn. „Szklane hafty”.Podczas (...) więcej

26 listopada br. po raz drugi w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach został przeprowadzony Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Dyrektora CKiB”. Jak na drugi (...) więcej

Najbliższa akcja poboru krwi  odbędzie się 6 grudnia br. Rejestracja w godz. 9.00-12.00 Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w Brusach. więcej

Dzięki długoletnim i wszechstronnym działaniom Gminy Brusy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Centrum Kultury i Biblioteki (...) więcej

30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Leśnie odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Brusach.Radni podjęli uchwały w sprawach:• wystąpienia do instytucji (...) więcej
2016-12-01 • Pomoc dla rolników

Burmistrz Brus informuje, że 29 listopada 2016r. została uruchomiona pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!