1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2016” zostało zakończone. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji ze (...) więcej

Mieszkanka Brus, pedagog i poetka, Małgorzata Ostrowska zaprasza na promocję swojego tomiku poetyckiego oraz wieczór poetycko - muzyczny, który odbędzie się w piątek 2 grudnia o godz. 18:00 w (...) więcej

27 listopada br. w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki” zorganizowany został IV Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorami imprezy byli: Izabela Dudek-Rogalla i (...) więcej

 Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” serdecznie zaprasza na V Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej
2016-11-24 • Samoobrona kobiet

Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej       Zobacz szczegóły: więcej

Informujemy, iż 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Leśnie odbędzie się XV sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i (...) więcej

W minioną sobotę -  na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego oraz Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach Agnieszki Drzewickiej  -  w (...) więcej

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusachzaprasza do udziału w  XIII Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2017 roku w sali (...) więcej

Trwa sezon na stypendia. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do (...) więcej

więcej

więcej

W dniach 19 i 20 listopada br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się III turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, Brusy 2016/2017.  Poniżej przedstawiamy (...) więcej

więcej

Miło nam poinformować, że nauczycielka Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach p. Felicja Baska Borzyszkowska, jako jedyna w powiecie chojnickim, otrzymała wyróżnienie w konkursie (...) więcej

Wieloletnie już starania Stowarzyszenia Miłośników Historii Tajnej Organizacji Wojskowej GRYF POMORSKI  "CIS"  z Męcikała, mające na celu doprowadzenie do zrekonstruowania (...) więcej
2016-11-17 • XVII KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMINXVII KONKURSU PLASTYCZNEGO“PROJEKT POCZTÓWKI WIGILIJNEJ” – 2016 1. ORGANIZATORCentrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. 2. CELE KONKURSU- (...) więcej

więcej

więcej

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach Stanisław Kobus serdecznie zaprasza na konkurs „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”, który odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że XXI Pomorski Konkurs Plastyczny "Jesień na Kaszubach" został rozstrzygnięty. Komisja w składzie: Małgorzata (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Oznacza to, że znaleźli się wśród 12 najlepszych (...) więcej

Zgłaszanie danych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w (...) więcej

W piątek 11 listopada 2016 r. na sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się Koncert Patriotyczny uświetniający 98. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Koncert (...) więcej

Dzień 25 listopada w 2002 r. został ustanowiony Światowym Dniem Pluszowego Misia w 100. rocznicę powstania zabawki. Z tej właśnie okazji bibliotece w Brusach przygotowano dla dzieci sporo (...) więcej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 12 i 13 listopada br. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się turnieje piłki halowej. Głównym (...) więcej

W związku z 98. rocznicą Odzyskania Niepodległości, 11 listopada br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Uroczystej (...) więcej

Łącznie 18 drużyn wzięło udział w XIII Miejsko-Gminnych Mistrzostwach Drużynowych i Indywidualnych z karabinka pneumatycznego z okazji Święta Niepodległości. W strzelaniu udział wzięli (...) więcej

19 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach świętowano XVI rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Podczas obchodów w poczet uczniów przyjęto 41 (...) więcej

więcej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 405/16 Burmistrza Brus z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III turnieju w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego.Termin III turnieju: - 19.11.2016r. (sobota)Godz. 10.00; kategoria „Szkoły (...) więcej

Gimnazjaliści z Lubni reprezentowali Gminę Brusy na Powiatowej Gimnazjadzie Unihokeja Chłopców, która odbyła się 7 października br. w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach. Niesamowita gra (...) więcej

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017. (...) więcej

więcej

Zakończono budowę ulicy Kwiatowej w Brusach. Odbiór ulicy, odbył się 7 listopada br. W ramach tej inwestycji, wykonana została nawierzchnia asfaltowa o długości ok 170 m. Szerokość nawierzchni (...) więcej

więcej

więcej

29 października br. odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju uczestniczyły zespoły z trzech powiatów województwa pomorskiego. Powiat kościerski reprezentowała (...) więcej

30 października br.  w Sucharach k. Nakła odbyła się wzniosła uroczystość,  ks. biskup Jan Tyrawa – biskup diecezjalny diecezji bydgoskiej dokonał poświęcenia kościoła p.w. bł. (...) więcej

1 listopada br. będą obowiązywać zmiany organizacji ruchu. Ulica ks. Czarnowskiego zostanie objęta ruchem jednokierunkowym. Wjazd na nią będzie możliwy jedynie z ulicy Gdańskiej. Natomiast (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!